правила внутрішнього розпрядку

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

Приватного вищого навчального закладу

«Фінансово-правовий коледж»

 

Київ 2012

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статті 43 Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» (далі – Коледж, навчальний заклад) трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу відповідно до Кодексу законів про працю України.

1.2.Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністра освіти України від 20 грудня 1993 р. N 455, Кодексу законів про працю України та Статуту навчального закладу.

1.3.Ці Правила спрямовані на оптимізацію трудової дисципліни у навчальному закладі. Трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками Коледжу своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці, якісного навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи, передбачені діючим законодавством України.

1.4. Навчально-виховна дисципліна студентів базується на вимозі суворого дотримання графіка навчального процесу та вимог навчального плану за обраним напрямком навчання та поважного ставлення до всіх учасників навчально-виховного процесу.

1.5.Усі питання, пов'язані із застосуванням цих Правил, розв'язує директор Коледжу в межах своїх повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, спільно або за погодженням з Вченою радою навчального закладу.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

2.1. До Коледжу працівники приймаються на роботу відповідно до своїх здібностей, кваліфікації, за трудовими договорами (строковими та безстроковими), контрактами на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства України.

2.2. При прийнятті на роботу працівники мають подати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, пред'явити паспорт, диплом про освіту або інший документ про професійну підготовку, та інші необхідні документи для оформлення на роботі.

При формуванні професорсько-викладацького складу (далі - науково- педагогічні працівники), до документів, що подаються, віднесені також документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій.

2.3. Військовослужбовці, демобілізовані зі Збройних сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, органів внутрішніх справ України, інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, та військовослужбовці, звільнені зі Збройних сил колишнього Союзу РСР і Збройних сил держав-учасниць СНД, пред'являють військовий квиток встановленого зразку.

Іноземні громадяни можуть працевлаштовуватися лише за наявності у них дозволу на працевлаштування, згідно з Законом України від 22.09.2011 р. No 3773 «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» .

Трудовий договір оформляється наказом директора Коледжу, з яким обов’язково ознайомлюють працівника.

2.4. Посади науково-педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших чинних нормативно-правових документів.

2.5.Працівники Коледжу можуть працювати за сумісництвом та суміщенням (внутрішнім суміщенням) посад відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.6. Для працівників, що працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника відділом кадрів за основним місцем роботи на підставі відповідної довідки.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року, No 58.

Трудові книжки працівників Коледжу зберігаються, як документи суворої звітності у відділі кадрів навчального закладу.

2.7.Приймаючи працівника на роботу, або переводячи його у встановленому порядку на іншу роботу, директор або безпосередні керівники: заступники директора, завідувачі кафедр і керівники структурних підрозділів зобов'язані:

- пояснити працівнику його права, посадові обов'язки та існуючі умови праці, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- пояснити права на пільги і компенсації, оплату за працю відповідно до чинного законодавства України і Колективного договору;

- визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними засобами для роботи;

-проінструктувати працівника по питаннях з охорони праці та протипожежної безпеки.

2.8.Звільнення працівників здійснюється на підставах, передбачених чинним законодавством України, або умовами контракту.

Звільнення науково-педагогічних працівників у зв'язку зі зменшенням навчального навантаження здійснюється тільки в кінці навчального року або семестру.

Припинення трудового договору оформляється наказом директора Коледжу.

Відділ кадрів Коледжу зобов'язаний в день звільнення видати працівнику належно оформлену трудову книжку, копію наказу про звільнення, а відділ бухгалтерського обліку та звітності зобов’язаний провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства України.

На підставі наказу про звільнення відділ Коледжу проводить запис в трудовій книжці про причини звільнення, посилання на формулювання чинного законодавства України, відповідний пункт і статтю Кодексу законів про працю України.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

3.1. Науково-педагогічні працівники і співробітники коледжу мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

-вільний вибір методів та засобів навчання, виявлення науково- педагогічної, наукової та науково-технічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;
- участь у громадському самоврядуванні;
- участь у об'єднаннях громадян (політичних, громадських, релігійних,

які діють за межами Коледжу і не суперечить діючому законодавству України);

- користування подовженою оплачуваною відпусткою – для науково- педагогічних працівників, методистів та інших працівників, які відповідно до діючого законодавства України мають право на подовжену оплачувану відпустку.

3.2. Працівники коледжу зобов'язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність та наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників), рівень загальної культури;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

- додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у Коледжі, прививати їм любов до України, виховувати студентів в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та законам України;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

- додержуватися вимог Конституції України, законів України, Статуту навчального закладу, Колективного договору та цих Правил;

- уважно і з повагою ставитися до колег по роботі, сприяти створенню і підтримці нормального соціально-психологічного мікроклімату в колективі підрозділу і в Коледжі в цілому;

-виховувати повагу у молоді до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних та культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурної спадщини та природного середовища країни;

- працювати сумлінно, виконувати графік навчального процесу, дотримуватись трудової дисципліни;

- виконувати вимоги нормативних актів щодо охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- дбайливо ставитися до обладнання, інвентарю, матеріалів, навчальних видань, виховувати у студентів бережливе ставлення до майна Коледжу.

3.3. Професорсько-викладацький склад навчального закладу повинен:

-забезпечувати умови для засвоєння студентами, слухачами курсів навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей студентів;

- виховними методами та особистим прикладом забезпечувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, любові до праці, інших доброчесностей;

- виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни, державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, пропагувати здоровий образ життя;

- доводити до відома кожного студента права і обов'язки студентів, обумовлені цими Правилами.

3.4. Коло обов'язків кожного працівника визначається посадовими обов'язками зазначеними в посадових інструкціях.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

4.1. Студенти Коледжу мають право на:
- вибір форми навчання;
- безпечні і нешкідливі умови навчання;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені чинним законодавством України для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;

-участь у науково-дослідних, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально- виховного процесу, науково-дослідної роботи, побуту, оздоровлення;

- участь у об'єднаннях громадян;

- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- участь у формуванні індивідуального навчального плану;

- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

- знижку в оплаті за навчання, або проживання в гуртожитку відповідно до чинного законодавства України;

-захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

4.2. Студенти Коледжу зобов'язані:

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

-відвідувати заняття за встановленим навчальним планом і сформованим розкладом занять, вчасно інформувати керівництво факультету в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати

(перескладати) іспити та заліки відповідно до вимог чинного законодавства України, виконувати контрольні роботи, тощо;

- бути чесними;

-з повагою ставитися до викладачів, співробітників та студентів навчального закладу;

-своєчасно (в строки передбачені договором про надання освітніх послуг (далі - Договір)) вносити плату за навчання;

- нести відповідальність за свої дії і наслідки, до яких вони призводять;

- приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторії без дозволу викладача;

- виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені терміни;

- активно готуватися до занять і брати участь у роботі під час занять, при цьому даючи можливість іншим студентам робити свій внесок у навчальний процес;

- бути уважним до потреб і прав інших студентів щодо користування бібліотечними фондами, комп'ютерними ресурсами;

- додержуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

- оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

- дбайливо ставитися до майна Коледжу, інших юридичних та фізичних осіб, зокрема, тих де відбувається проведення виїзних навчальних занять, навчальної та виробничої практик;

- додержуватися санітарно-гігієнічних норм;

- не порушувати заборони, регламентації та обмеження, що вводяться даними Правилами.

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються із Коледжу.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету.

Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Студенти коледжу можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, при навчанні чи стажуванні в освітніх і наукових установах іноземних держав, тощо). Студентам, які перервали навчання відповідно до положення щодо надання академічної відпустки, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з навчального закладу, здійснюється в канікулярний період. Поновлення студентів у міжсесійний період проводиться, виключно, на підставі письмового дозволу Міністерства освіти і науки України;

4.3.За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу директор навчального закладу може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із навчального закладу.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Коледжу здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту», цих правил та інших чинних, на момент відрахування, нормативно-правових документів.

4.4. Студент може бути відрахований:
- за власним бажанням;
- за невиконання навчального плану (незадовільне складання іспитів і

заліків протягом сесії) та графіка навчального процесу (пропуски занять);
- за порушення умов Договору, в т.ч. за несплату за навчання протягом

терміну, обумовленого ним;
-
за появу у навчальних корпусах та аудиторіях Коледжу, бібліотеці, на

території навчального закладу, за місцем проходження навчальної та виробничої практик у нетверезому стані, у стані наркотичного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

- за вироком суду, що вступає в законну силу;

- за протиправне застосування фізичної сили, інших форм насильства та умисне нанесення удару, побоїв або вчинення інших протиправних насильницьких дій, які завдали іншим студентам чи працівникам навчального закладу фізичного болю, принизили їх честь та гідність або спричинили тілесні ушкодження;

- за моральну образу або використання нецензурної лексики під час спілкування зі працівниками навчального закладу при виконанні ними своїх службових чи посадових обов'язків;

- за азартні ігри у службових приміщеннях чи на території навчального закладу;

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу (за рішенням колегіального органу управління).

4.5.Студентам Коледжу, під час перебування на території та у приміщеннях навчального закладу заборонено:

-голосно розмовляти, шуміти, гучно вмикати мобільні телефони на перервах;

- користуватись мобільним телефоном під час аудиторних занять;

- розмовляти з питань організації та проведення навчання з викладачами чи іншими працівниками Коледжу сидячи, якщо на те не буде даний відповідний дозвіл викладача чи іншого уповноваженого працівника навчального закладу;

-без дозволу адміністрації Коледжу вносити і виносити інвентар, устаткування, матеріали і прилади з аудиторій, лабораторій, кабінетів Коледжу;

- використовувати, як одяг, при відвідуванні аудиторних занять (крім занять з фізичної культури) спортивні костюми, пляжний одяг, для відпочинку;

- палити у приміщеннях Коледжу (крім місць спеціально відведених для паління);

- сідати на столи, підвіконня, відкривати вікна;
- псувати меблі, обладнання, приміщення написами і малюнками бідь

якого змісту;
-
смітити, лускати насіння в приміщеннях і на території Коледжу;
-
використовувати вирази, що принижують гідність особистості, у тому

числі на расовому, етнічному або національному ґрунті, на ґрунті релігійного нетерпимості;

- використовувати ненормативну лексику і непристойні жести;

- вживати і мати при собі під час перебування у навчальному закладу алкогольні напої, наркотичні засоби чи прекурсори, з'являтися до навчального закладу у стані алкогольного, наркотичного, наркома нічного чи токсикологічного сп'яніння;

- умисно створювати ситуації, які загрожують фізичному та моральному здоров'ю інших осіб та добробутові;

- приносити до навчального закладу і використовувати газові балончики, вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, піротехніку, отруйні речовини.

5. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

5.1. Директор Коледжу зобов'язаний:

- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи науково-педагогічних та інших працівників Коледжу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

- визначити науково-педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

- удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції науково-педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи Коледжу;

- організувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як в системі навчального закладу, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах (коштом навчального закладу чи особистим коштом працівника);

- укладати і розривати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, науково-педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та ін.;

- доводити до відома науково-педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) науково-педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

- видавати заробітну плату науково-педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам Коледжу відповідно до графіка відпусток;

- забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

- додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників навчального закладу, студентів, забезпечувати надання їм установлених законодавством пільг і привілеїв;

- своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан Коледжу;

- забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників Коледжу та студентів.

6. БАЗОВІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА НОРМИ ПОВЕДІНКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Кожен працівник та студент Коледжу повинен з повагою ставитися до норм Конституції і законів України, а також до норм міжнародних правових документів, що проголошують та захищають основні особисті права та свободи людини і громадянина. Ніхто не має права ігнорувати або порушувати базові принципи та норми вищезазначених правових документів.

6.2.Кожен повинен з повагою ставитися до цінностей історично- культурної спадщини України, до її мови та традицій.

6.3.Кожен працівник та студент Коледжу повинен з повагою та толерантністю ставитися до культури, традицій, звичаїв та переконань представників інших народів і країн, з якими він спілкується під час роботи і навчання у навчальному закладі.

6.4.Кожен працівник та студент навчального закладу повинен у спілкуванні з іншими особами поводитися з гідністю та повагою. Кожен має право на поважне та шанобливе ставлення до себе та інших з боку будь-кого з осіб, які перебувають у службових приміщеннях чи на території Коледжу.

6.5. Ніхто не може бути дискримінований або ображений за ознакою належності до будь-якої політичної, громадської, релігійної, ідеологічної організації або спільноти, так само як і за ознакою особистих ідейно- політичних переконань.

Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської організації або громадського руху, так само як і до будь-якої релігійної конфесії (або неналежність до жодної з них), не можуть бути причиною для некоректної, неввічливої або неповажної поведінки. Ідейно-політичні переконання або розбіжності не повинні перешкоджати нормальним коректним відносинам між тими, хто навчається або працює в навчальному закладі.

6.6. Кожен має право займатися політичною або релігійною діяльністю у межах дозволених законодавством у вільний від роботи або навчання час.

6.7.У навчальному закладі визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

6.8.З огляду на вищезазначене, базовими принципами етики взаємовідносин в Коледжі, які є обов'язковими для кожного, визнаються:

- доброзичливість, поважність, коректність, ввічливість;
- стриманість, толерантність до протилежної точки зору, тактовність;
- чесність та відповідальність;
- конструктивний підхід до вирішення проблем;
- пунктуальність та обов'язковість;
-повага до кожного працівника чи члену студентського колективу

Коледжу;
-
прагнення створювати при спілкуванні атмосферу психологічного

комфорту, уникати конфліктних ситуацій з невиробничих приводів та емоційного забарвлення робочих конфліктів, уникати сутичок або образ;

- керування здоровим глуздом, нормами і традиціями поведінки згідно з критеріями суспільної моралі;

- пріоритетність інтересів навчального закладу, командний стиль роботи, орієнтованість на досягнення максимально можливого позитивного результату;

- визнання професіоналізму, порядності, моральності, людської гідності найбільш вагомими пріоритетними цінностями;

- нерозголошення інформації, яка має конфіденційний або службовий характер, стосовно персональних даних працівників чи студентів або функціональної діяльності навчального закладу.

7. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В КОЛЕДЖІ

7.1. Для працівників і студентів навчального закладу встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (8 годин на день). Напередодні святкових та не робочих днів, визначених Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП), тривалість роботи працівників скорочується на одну годину. Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників директором

Коледжу за погодження з трудовим колективом. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи адміністративного персоналу Коледжу визначається (при скороченому п'ятому дні робочого тижня):

з 9:00 до 17:30 години; в п'ятницю:
з 9:00 до 16:30 години; обідня перерва:

з 13:30 до 14:00 години.

За погодженням з трудовим колективом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

7.2. Робочий час науково-педагогічних, педагогічних працівників

7.2.1.Робочий час науково-педагогічного працівника (далі – НПП) визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов'язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого часу НПП при п'ятиденному робочому тижні становить 36 годин (7 годин 20 хвилин на день). Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному НПП, виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження НПП. Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються кафедрою. Мінімальний та максимальний обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу встановлюється щорічно навчальним закладом з урахуванням виконання науково-педагогічним працівником інших обов'язків (методичних, наукових, організаційних) і в порядку, передбаченому Статутом та Колективним договором навчального закладу.

7.2.2. У випадках виробничої необхідності НПП може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин не може перевищувати 0,25 мінімального обов'язкового обсягу навчального навантаження. Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в його індивідуальний робочий план.

7.2.3. Графік робочого часу науково-педагогічного, педагогічних працівників визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, що встановлюється навчальним закладом в кожному окремому випадку, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Науково-педагогічний працівник зобов'язаний

дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу. Забороняється відволікати НПП від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом. Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших трудових обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час. В межах навчального часу науково-педагогічні працівники навчального закладу повинні проводити всі види навчально-методичної та науково-дослідної роботи відповідно до посад, навчального плану і плану науково-дослідної роботи.

7.2.4.Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових випадках за письмовим наказом директора Коледжу. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі згідно з чинним законодавством України. Робота в святкові дні оплачується в такому випадку в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку. Проведення занять, іспитів, заліків у вихідні дні згідно з розкладом не вважається понадурочною роботою.

7.3.Всім працівникам надаються щорічні відпустки із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку згідно з чинним законодавством України.

Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік. Надання відпустки оформляється наказом директора Коледжу. Поділ відпустки допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не меншою чотирнадцяти днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України. Заміна відпустки грошовою компенсацією допускається.

7.4. Науково-педагогічним працівникам забороняється в межах робочого часу:

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
- продовжувати або скорочувати тривалість занять;
- передоручати виконання своїх трудових обов'язків іншій особі. 7.5.Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх

безпосередніх обов'язків та залучати студентів за рахунок навчального процесу у роботах, заходах, що не пов'язані з навчальним процесом.

8. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ТА НАВЧАННІ

8.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці та інші досягнення в роботі застосовуються заохочення, передбачені Колективним договором навчального закладу.

8.2. За досягнення високих результатів у навчальній та науковій роботі науково-педагогічні працівники можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, почесними званнями, відзначення державними

преміями, знаками, грамотами, іншими видами матеріального і морального заохочення.

8.3. Студенти Коледжу відзначаються листами-подяками та грамотами.

8.4.Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок коштів навчального закладу.

8.5. Матеріальне стимулювання працівників здійснюється відповідно до Колективного договору.

9. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

9.1.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із заходів стягнення:

- догана;
- звільнення.
9.2.Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване

відповідно до ст. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст.41 КЗпП.
9.3. До застосування дисциплінарного стягнення директор навчального

закладу повинен отримати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадках відмови працівника дати пояснення складається відповідний акт.

9.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи час звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення порушення.

9.5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівнику під розписку. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Ректор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ КОЛЕДЖУ

10.1. Зміни і доповнення до Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу можуть здійснюватися за поданням директора Коледжу на підставі звернень членів колективу.

10.2. Зміни і доповнення до Правил є обов'язковими для погодження з трудовим колективом.

10.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку проходять громадське обговорення у структурних підрозділах навчального закладу, затверджуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу і погоджуються директором Коледжу після чого набувають чинності