Наукове товариство студентів (НТС)  є одним із форм  студентського самоврядування. НТС – це єдине Наукове товариство, яке дає можливість кожному, хто навчається у Коледжі розширити свій світогляд і отримати нові знання.

 

Наукова робота проводиться згідно планових наукових досліджень:

наукові статті в журналах, тези і доповіді на конференціях, симпозіумах, авторефератів, наукових проектів, тематичних планів, робіт на конкурс, участь у підготовці студентських олімпіад та круглих столів.

Наукова та науково-дослідницька діяльність Коледжу є одним із головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою і може здійснюватися науково-педагогічними працівниками за договорами, контрактами, державними замовленнями, програмами. Науково-дослідна робота передбачає:

  • ефективне використання потенціалу циклових комісій для проведення досліджень з проблем суспільно-політичних, педагогічних, юридичних, управлінських, технічних і економічних наук;
  • підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, широкого залучення студентів до їх виконання.

Наукові дослідження здійснюються за планами, затвердженими педагогічною радою, науковими колективами, окремими вченими за угодами, контрактами, а також, фінансування за рахунок коштів коледжу, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством.

Існує тісна співпраця Фінансово-правового коледжу з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та з Фінансово-правовим ліцеєм, це дає змогу більш плідно працювати у сфері не тільки освітньої  діяльності, а  також  у  сфері науково-дослідної роботи.

Студенти Коледжу приймають активну участь у щорічних науково-практичних конференціях Фінансово-правового коледжу, юридичного та економічного  факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

НАУКОВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО (НСТ)

2012

 

У Фінансово-правовому коледжі розпочався новий навчальний рік. Відбулися деякі зміни в навчальному процесі, пов’язані з появою таких нових цікавих спецкурсів на юридичному факультеті як «Спадкове право», «Договірне право», «Житлове право», «Риторика» та деяких інших, не менш важливих предметів.

Інший важливий напрям діяльності Коледжу пов’язаний з організацією і проведенням наукової роботи студентів. З метою забезпечення належного рівня пошукової наукової роботи в Коледжі оновлено склад  студентського наукового товариства, до  якого ввійшли наступні студенти:

юридичний факультет: студентку 4-го курсу  Бурлай Оксану обрано заступником голови  НСТ, яка починаючи з другого курсу активно приймала участь у наукових роботах, члени НСТ: Строянівський Володимир і Самусь Артем (студенти 1 курсу), Комарницька Вікторія (2 курс), Снєгірьова Тетяна (3 курс). Керівником наукового товариства від юридичного факультету  є викладач Колледжу -  Майданик Наталія Іванівна, к.ю.н.,доц., завідувач випускової кафедри Приватного права.

економічний факультет: головою НСТ Коледжу обрано Андрусенко Аліну (2 курс), члени НСТ: Рибак Микола(4 курс), Котвицька Тетяна(3курс), Тісногуз Анна (2 курс), Новодєрьожкіна Дар’я ((1 курс), керівник від економічного факультету - Іскренко Лілія Петрівна,к.е.н.,завідувач кафедри Економічних дисциплін.

На юридичному факультеті Наукове товариство вже розпочало свою діяльність і провело  перше засідання, на якому представників всіх курсів було ознайомлено з основними напрямами і планами діяльності товариства. Особлива увага звертається на важливість участі студентів Коледжу в наукових конференціях, круглих столах, майстер-класах, інших наукових заходах, які заплановані в Україні на  2012-2013 навчальний рік.

Спільним рішенням бюро наукового товариства було визначено основні права та обов’язки його членів. Члени бюро товариства зобов’язані вчасно надавати інформацію студентам коледжу про наукові заходи (конференції, круглі столи тощо), які проводяться у вітчизняних вищих навчальних закладах, інформувати про новинки вітчизняної, іноземної юридичної та економічної наукової і навчальної літератури.

Створення НСТ  Коледжу сприятиме поширенню серед студентів наукових ідей, розвитку наукових талантів і прагненню відкрити творчі здібності, які є важливою умовою майбутнього професійного успіху нинішніх студентів нашого навчального закладу, а в майбутньому – фахових юристів та економістів.