ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ»

 

 Вчена рада

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Приватного вищого навчального закладу

"Фінансово-правовий коледж"

 

 

Київ - 2014

>

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Приватного вищого навчального закладу «Фінансово- правовии? коледж» (далі - Коледжу) є колегіальним органом управління вищого навчального закладу.

1.2. Вчена рада Колежу провадить свою діяльність у відповідності до статті 36 Закону Украі?ни «Про вищу освіту», Статуту Коледжу цього Положення.

1.3. Вчена рада Коледжу утворюється строком на п’ять років. Персональнии? склад Вченоі? ради Коледжу затверджується наказом директора Коледжу протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченоі? ради.

1.4. Вчену раду Коледжу очолює і?і? голова, якого обирають таємним голосуванням із членів Вченоі? ради Коледжу, які мають науковии? ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності Вченоі? ради Коледжу.

1.5. Обов’язки голови Вченоі? ради Коледжу також можуть бути покладені, за и?ого відсутності, на заступника голови Вченоі? ради Коледжу. Заступника голови Вченоі? ради Коледжу обирають відкритим голосуванням на першому засіданні новообраноі? Вченоі? ради Коледжу.

1.6. Вчену раду Коледжу представляє голова Вченоі? ради Коледжу або, за и?ого дорученням, заступник голови Вченоі? ради Коледжу.

1.7. Обов’язки ученого секретаря Вченоі? ради Коледжу виконує учении? секретар Коледжу; у своі?и? діяльності він керується цім Положенням та службовою інструкцією ученого секретаря Коледжу і, при виконанні зазначених обов’язків, підпорядковании? безпосередньо голові Вченоі? ради Коледжу.

1.8. Вчена рада Коледжу збирається на засідання не рідше ніж один раз на 2 місяці (за винятком канікулярного періоду).

1.9. Засідання Вченоі? ради Коледжу проводяться згідно порядку денного, якии? затверджується головою ради; учении? секретар Вченоі? ради Коледжу формує порядок деннии? та доводить и?ого до відома кожного члена ради не пізніше як за 7 календарних днів до чергового засідання.

1.10. Рішення Вченоі? ради Коледжу прии?мають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цім Положенням, коли голосування проводять бюлетенями (таємне голосування).

1.11. Рішення Вченоі? ради Коледжу вводяться в дію наказами або розпорядженнями директора Коледжу.

2. Компетенція Вченоі? ради Коледжу

2.1. Вчена рада Коледжу:

3

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньоі?, науковоі? та інноваціи?ноі? діяльності Коледжу;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Коледжу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовии? план і річнии? фінансовии? звіт вищого навчального закладу;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищоі? освіти;

5) ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Коледжу;

6) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, директора бібліотеки, керівників філіи? Коледжу;

7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищоі? освіти та спеціальності;

8) ухвалює рішення з питань організаціі? освітнього процесу у Коледжі, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для и?ого видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвіи?них дипломів;

10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваціи?ноі? діяльності;

11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів Коледжу;

12) прии?має остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прии?няття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників Коледжу, а також під час зарахування вступників на навчання до Коледжу;

13) має право вносити подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, статутом Коледжу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу;

14) розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування, визначає обсяги фінансування органів студентського самоврядування Коледжу та наукового товариства студентів Коледжу;

15) розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікаціі? педагогічних працівників Коледжу;

16) затверджує Правила прии?ому до Коледжу;

17) розглядає стан формування кількісного та якісного складу студентів Коледжу;

4

18) розглядає питання про стан матеріально-технічноі? бази Коледжу, ефективність і?і? використання та перспективи розвитку;

19) розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальноі? інфраструктури Коледжу;

20) розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи Коледжу;

21) розглядає інші питання діяльності Коледжу відповідно до и?ого статуту.

3. Формування складу Вченоі? ради Коледжу

3.1. До складу Вченоі? ради Коледжу входять за посадами: директор Коледжу, заступники директора Коледжу, учении? секретар Коледжу, директор бібліотеки, головнии? бухгалтер, керівники органу самоврядування та виборних органів первинноі? профспілковоі? організаціи? працівників Коледжу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр та професорів, докторів філософіі?, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постіи?ніи? основі, керівники виборних органів первинних профспілкових організаціи? студентів, керівники органів студентського самоврядування Коледжу.

3.2. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченоі? ради Коледжу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Коледжу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

3.3. Вибори до складу Вченоі? ради Коледжу починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченоі? ради.

3.4. Кандидатури членів Вченоі? ради – працівників Коледжу, крім тих, що входять до і?і? складу за посадами, висуваються шляхом таємного або відкритого голосування на зборах структурних підрозділів. Головує на зборах керівник структурного підрозділу. Пропозиціі? щодо запропонованих кандидатур подаються до Конференціі? трудового колективу Коледжу для проведення виборів членів Вченоі? ради Коледжу.

3.5. Виборні представники з числа студентів до складу Вченоі? ради Коледжу обираються студентами Коледжу виключно шляхом прямих таємних виборів.

3.6. При проведенні таємного голосування, збори відкритим голосуванням обирають лічильну комісію.

3.7. Вибори членів Вченоі? ради Коледжу визнаються такими, що відбулися, коли у таємному голосуванні взяли участь (що підтверджується

5

підписом особи при отриманні бюлетеня для таємного голосування) не менш як 50 % + 1 членів зборів зі списку.

3.8. Обраними членами Вченоі? ради Коледжу вважаються ті кандидати, які набрали наи?більшу кількість (але не менше половини) голосів.

3.9. Протокол засідання Конференціі? зборів трудового колективу Коледжу та загальних зборів осіб, що навчаються в Коледжі (студентів), разом із протоколом лічильноі? комісіі? у двотижневии? термін після проведення зборів, але не пізніше дня припинення повноважень попереднього складу Вченоі? ради, подається ученому секретареві Коледжу.

4. Переобрання та відкликання членів Вченоі? ради Коледжу

4.1. У випадку, коли член Вченоі? ради Коледжу не виконує своі?х обов'язків півроку або Коледж вже не є и?ого основним місцем роботи, Вчена рада Коледжу за поданням голови Вченоі? ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів виводить такого члена зі складу Вченоі? ради Коледжу.

Введення до складу Вченоі? ради Коледжу нового члена на місце відкликаного здіи?снюється шляхом:

- кооптаціі? на місце відкликаного члена Вченоі? ради Коледжу з аналогічною посадою;

- обрання виборного члена на загальних засадах на Конференціі? трудового колективу Коледжу, на загальних зборах осіб, що навчаються (студентів).

Зміни у складі Вченоі? ради Коледжу оформлюються наказом директора Коледжу.

5. Дострокове переобрання Вченоі? ради Коледжу

5.1. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють конструктивну діяльність Вченоі? ради Коледжу, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченоі? ради Коледжу. Пропозицію про дострокові вибори вносить директор Коледжу. Остаточне рішення про переобрання Вченоі? ради простою більшістю голосів ухвалює Конференція трудового колективу Коледжу.

6

6. Повноваження та обов’язки Голови, секретаря, членів Вченоі? ради Коледжу

6.1. Голова Вченоі? ради Коледжу веде засідання Вченоі? ради Коледжу.

Заступник голови Вченоі? ради Коледжу веде і?і? засідання за відсутності голови Вченоі? ради коледжу на цьому засіданні.

6.2. Учении? секретар Вченоі? ради Коледжу:
-
веде документацію Вченоі? ради Коледжу;
-
готує засідання Вченоі? ради Коледжу;
-
заздалегідь повідомляє членів Вченоі? ради Коледжу про чергові та

позачергові засідання Вченоі? ради;
-
готує документацію для таємного голосування Вченоі? ради Коледжу; - готує протоколи засідань Вченоі? ради Коледжу та витяги з них;
- готує проекти планів роботи Вченоі? ради Коледжу;
-
засвідчує списки друкованих праць працівників та студентів Коледжу

(на основі поданих оригіналів відповідних видань);
-
забезпечує зберігання протоколів та іншоі? документаціі?, пов'язаноі? з

роботою Вченоі? ради Коледжу;
-
виконує інші роботи, пов'язані з діяльністю Вченоі? ради Коледжу.
6.3.
На час відсутності ученого секретаря Вченоі? ради Коледжу

виконання и?ого обов'язків має бути покладене на одного із членів Вченоі? ради Коледжу наказом директора Коледжу.

6.4. Члени Вченоі? ради Коледжу зобов'язані виконувати доручення Вченоі? ради Коледжу, брати безпосередню участь у і?і? роботі та постіи?но відвідувати і?і? засідання.

7. Регламент Вченоі? ради Коледжу

7.1. Порядок організаціі? засідань

7.1.1. Чергові засідання Вченоі? ради Коледжу відбуваються згідно з планом і?і? роботи на поточнии? навчальнии? рік.

План роботи Вченоі? ради Коледжу складається, як правило, на поточнии? навчальнии? рік і затверджується на засіданні Вченоі? ради Коледжу. У разі необхідності до головою Вченоі? ради плану роботи Вченоі? ради Коледжу можуть вноситися корективи.

7.1.2. Про дату, час та місце проведення чергового засідання Вченоі? ради Коледжу учении? секретар Вченоі? ради повідомляє членам Вченоі? ради не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

7

7.1.3. У разі необхідності термінового розгляду питань, які належать до компетенціі? Вченоі? ради Коледжу, може бути скликане позачергове засідання Вченоі? ради Коледжу.

Позачергове засідання Вченоі? ради Коледжу скликається з ініціативи Голови Вченоі? ради Коледжу або третини членів і?і? складу.

7.2. Підготовка матеріалів до засідання

7.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченіи? раді Коледжу надаються ученому секретареві Вченоі? ради Коледжу у раздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному варіанті не пізніше, ніж за 15 днів до дати засідання.

У проекті рішення Вченоі? ради Коледжу обов'язково зазначаються особи відповідальні за и?ого виконання і терміни виконання.

7.2.2. Не пізніше ніж за 3 дні до визначеноі? дати засідання Вченоі? ради Коледжу учении? секретар надає членам Вченоі? ради Коледжу роздруковані матеріали до засідання: порядок деннии?, проекти ухвал та інші матеріали щодо питань, які розглядатимуться на Вченіи? раді Коледжу, а у випадку відсутності члена Вченоі? ради Коледжу на роботі з поважних причин направляє вказані матеріали в електронному вигляді через мережу Інтернет.

7.3. Порядок проведення засідань

7.3.1. Засідання Вченоі? ради Коледжу є правомочними за умови присутності на засіданні простоі? більшості від кількості і?і? членів (50 % + 1 особа).

Присутність членів Вченоі? ради Коледжу засвідчується у підписному листі встановленоі? форми підписами членів Вченоі? ради Коледжу, які присутні на засіданні (додаток 1 ).

На початку засідання Вченоі? ради Коледжу шляхом голосування простою більшістю голосів (50 % + 1 голос) затверджується порядок деннии? та регламент розгляду окремих питань.

7.3.2. Час, відведении? на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 40 хвилин, для виголошення доповіді надається до 10 хвилин, на виступ під час обговорення - до 5 хвилин. Через кожні півтори години засідання Вченоі? ради Коледжу може робитися перерва.

У разі, якщо протягом визначеного для розгляду питання регламентом часу Вченою радою не прии?нято рішення (ухвали), голова Вченоі? ради Коледжу або знімає таке питання з розгляду, або переносить и?ого розгляд на одне з наступних засідань Вченоі? ради Коледжу, про що безпосередньо на засіданні інформує членів Вченоі? ради.

7.3.3. Ухвалення рішень Вченою радою Коледжу здіи?снюється відкритим або таємним голосуванням.

8

Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством. Таємне голосування проводиться за наявності не менше 3/4 членів складу Вченоі? ради Коледжу.

Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прии?няте членами Вченоі? ради Коледжу шляхом відкритого голосування.

Голосування здіи?снюється окремо за кожним питанням.

7.3.4. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченоі? ради Коледжу згідно зі списком роздачі бюлетенів (додаток 2). Члени лічильноі? комісіі? також беруть участь у таємному голосуванні.

Якщо здіи?снюється голосування щодо кандидатури особи (наприклад, завідувача кафедри тощо), яка є членом Вченоі? ради Коледжу, то така особа не може бути членом лічильноі? комісіі? та не бере участі у голосуванні.

Склад лічильноі? комісіі? ставиться на відкрите голосування та затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченоі? ради Коледжу.

7.3.5.Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильноі? комісіі? зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в конверті загальніи? кількості членів Вченоі? ради Коледжу. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористании?».

Після проведення таємного голосування члени лічильноі? комісіі? складають і підписують протокол встановленого зразка (додаток 3).

7.3.6. Протоколи засідання лічильноі? комісіі? оголошуються на засіданні Вченоі? ради Коледжу головою лічильноі? комісіі? і затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченоі? ради Коледжу.

Рішення вважається прии?нятим, якщо за нього проголосовано простою більшістю голосів (50 % + 1 голос) присутніх членів Вченоі? ради Коледжу.

7.3.7.Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає і?х ученому секретареві Вченоі? ради разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами членів Вченоі? ради Коледжу про отримання бюлетенів) до матеріалів засідання Вченоі? ради Коледжу.

7.3.8.Члени лічильноі? комісіі? несуть персональну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точнии? підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

7.3.9. При встановленні факту порушення умов голосування рішення Вченоі? ради Коледжу, прии?няте із таким порушенням є нечинним.

9

7.4. Документація Вченоі? ради Коледжу

7.4.1. Рішення (ухвали), протоколи та інші матеріали засідань Вченоі? ради Коледжу зберігаються на робочому місці (у службовому кабінеті) ученого секретаря Вченоі? ради Коледжу.

Протоколи складаються на кожне засідання Вченоі? ради Коледжу окремо, підписуються головуючим на засіданні Вченоі? ради Коледжу та ученим секретарем Вченоі? ради Коледжу.

Витяги з протоколів засідань Вченоі? ради Коледжу надаються лише з письмового дозволу голови або заступника голови Вченоі? ради Коледжу.

7.4.2.Член Вченоі? ради Коледжу має право ознаи?омлюватися з протоколами и? ухвалами усіх засідань Вченоі? ради.

Засідання Вченоі? ради Коледжу може фіксуватися за допомогою технічних засобів, виконані записи засідань зберігаються ученим секретарем Вченоі? ради Коледжу протягом року, після чого підлягають знищенню.

7.4.3. Протоколи засідання Вченоі? ради Коледжу вносять до номенклатури справ Коледжу, і?х облік і передача до архіву здіи?снюється ученим секретарем Вченоі? ради Коледжу у встановленому в порядку.

7.4.4. За оформлення, ведення, збереження та передачу до архіву протоколів засідань Вченоі? ради Коледжу відповідає учении? секретар Вченоі? ради Коледжу.