правила внутрішнього розпрядку

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

Приватного вищого навчального закладу

«Фінансово-правовии? коледж»

 

Киі?в 2012

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статті 43 Конституціі? Украі?ни громадяни Украі?ни мають право на працю, тобто на одержання гарантованоі? роботи з оплатою праці відповідно до і?і? кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професіі?, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностеи?, професіи?ноі? підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовии? коледж» (далі – Коледж, навчальнии? заклад) трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своі?х трудових обов'язків і є необхідною умовою організаціі? ефективноі? праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінноі? праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу відповідно до Кодексу законів про працю Украі?ни.

1.2.Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) розроблені відповідно до Конституціі? Украі?ни, Законів Украі?ни «Про освіту», «Про вищу освіту», Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів Украі?ни, затверджених наказом Міністра освіти Украі?ни від 20 грудня 1993 р. N 455, Кодексу законів про працю Украі?ни та Статуту навчального закладу.

1.3.Ці Правила спрямовані на оптимізацію трудовоі? дисципліни у навчальному закладі. Трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками Коледжу своі?х трудових обов'язків і є необхідною умовою організаціі? ефективноі? праці, якісного навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінноі? праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи, передбачені діючим законодавством Украі?ни.

1.4. Навчально-виховна дисципліна студентів базується на вимозі суворого дотримання графіка навчального процесу та вимог навчального плану за обраним напрямком навчання та поважного ставлення до всіх учасників навчально-виховного процесу.

1.5.Усі питання, пов'язані із застосуванням цих Правил, розв'язує директор Коледжу в межах своі?х повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством Украі?ни і цими Правилами, спільно або за погодженням з Вченою радою навчального закладу.

2. ПОРЯДОК ПРИИ?НЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

2.1. До Коледжу працівники прии?маються на роботу відповідно до своі?х здібностеи?, кваліфікаціі?, за трудовими договорами (строковими та безстроковими), контрактами на конкурсніи? основі відповідно до чинного законодавства Украі?ни.

2.2. При прии?нятті на роботу працівники мають подати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, пред'явити паспорт, диплом про освіту або іншии? документ про професіи?ну підготовку, та інші необхідні документи для оформлення на роботі.

При формуванні професорсько-викладацького складу (далі - науково- педагогічні працівники), до документів, що подаються, віднесені також документи про освіту, науковии? ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікаціи?.

2.3. Віи?ськовослужбовці, демобілізовані зі Зброи?них сил Украі?ни, Служби безпеки Украі?ни, Державноі? прикордонноі? служби Украі?ни, Управління державноі? охорони Украі?ни, органів внутрішніх справ Украі?ни, інших віи?ськових формувань, створених відповідно до чинного законодавства Украі?ни, та віи?ськовослужбовці, звільнені зі Зброи?них сил колишнього Союзу РСР і Зброи?них сил держав-учасниць СНД, пред'являють віи?ськовии? квиток встановленого зразку.

Іноземні громадяни можуть працевлаштовуватися лише за наявності у них дозволу на працевлаштування, згідно з Законом Украі?ни від 22.09.2011 р. No 3773 «Про правовии? статус іноземців та осіб без громадянства» .

Трудовии? договір оформляється наказом директора Коледжу, з яким обов’язково ознаи?омлюють працівника.

2.4. Посади науково-педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Законів Украі?ни «Про освіту», «Про вищу освіту», інших чинних нормативно-правових документів.

2.5.Працівники Коледжу можуть працювати за сумісництвом та суміщенням (внутрішнім суміщенням) посад відповідно до вимог чинного законодавства Украі?ни.

2.6. Для працівників, що працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостеи? про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника відділом кадрів за основним місцем роботи на підставі відповідноі? довідки.

Ведення трудових книжок здіи?снюється згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці Украі?ни, Міністерства юстиціі? Украі?ни і Міністерства соціального захисту населення Украі?ни від 29.07.1993 року, No 58.

Трудові книжки працівників Коледжу зберігаються, як документи сувороі? звітності у відділі кадрів навчального закладу.

2.7.Прии?маючи працівника на роботу, або переводячи и?ого у встановленому порядку на іншу роботу, директор або безпосередні керівники: заступники директора, завідувачі кафедр і керівники структурних підрозділів зобов'язані:

- пояснити працівнику и?ого права, посадові обов'язки та існуючі умови праці, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- пояснити права на пільги і компенсаціі?, оплату за працю відповідно до чинного законодавства Украі?ни і Колективного договору;

- визначити працівнику робоче місце, забезпечити и?ого необхідними засобами для роботи;

-проінструктувати працівника по питаннях з охорони праці та протипожежноі? безпеки.

2.8.Звільнення працівників здіи?снюється на підставах, передбачених чинним законодавством Украі?ни, або умовами контракту.

Звільнення науково-педагогічних працівників у зв'язку зі зменшенням навчального навантаження здіи?снюється тільки в кінці навчального року або семестру.

Припинення трудового договору оформляється наказом директора Коледжу.

Відділ кадрів Коледжу зобов'язании? в день звільнення видати працівнику належно оформлену трудову книжку, копію наказу про звільнення, а відділ бухгалтерського обліку та звітності зобов’язании? провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства Украі?ни.

На підставі наказу про звільнення відділ Коледжу проводить запис в трудовіи? книжці про причини звільнення, посилання на формулювання чинного законодавства Украі?ни, відповіднии? пункт і статтю Кодексу законів про працю Украі?ни.

Днем звільнення вважається останніи? день роботи.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

3.1. Науково-педагогічні працівники і співробітники коледжу мають право на:

- захист професіи?ноі? честі, гідності;

-вільнии? вибір методів та засобів навчання, виявлення науково- педагогічноі?, науковоі? та науково-технічноі? ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;
- участь у громадському самоврядуванні;
- участь у об'єднаннях громадян (політичних, громадських, релігіи?них,

які діють за межами Коледжу і не суперечить діючому законодавству Украі?ни);

- користування подовженою оплачуваною відпусткою – для науково- педагогічних працівників, методистів та інших працівників, які відповідно до діючого законодавства Украі?ни мають право на подовжену оплачувану відпустку.

3.2. Працівники коледжу зобов'язані:

- постіи?но підвищувати професіи?нии? рівень, педагогічну маи?стерність та наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників), рівень загальноі? культури;

- забезпечувати високии? науково-теоретичнии? і методичнии? рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньоі? програми відповідноі? спеціальності;

- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностеи? студентів;

- додержуватися норм педагогічноі? етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у Коледжі, прививати і?м любов до Украі?ни, виховувати студентів в дусі украі?нського патріотизму і поваги до Конституціі? Украі?ни та законам Украі?ни;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдськоі? моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностеи?;

- додержуватися вимог Конституціі? Украі?ни, законів Украі?ни, Статуту навчального закладу, Колективного договору та цих Правил;

- уважно і з повагою ставитися до колег по роботі, сприяти створенню і підтримці нормального соціально-психологічного мікроклімату в колективі підрозділу і в Коледжі в цілому;

-виховувати повагу у молоді до батьків, жінок, старших за віком, народних традиціи? та звичаі?в, національних, історичних та культурних цінностеи? Украі?ни, дбаи?ливе ставлення до історико-культурноі? спадщини та природного середовища краі?ни;

- працювати сумлінно, виконувати графік навчального процесу, дотримуватись трудовоі? дисципліни;

- виконувати вимоги нормативних актів щодо охорони праці, виробничоі? санітаріі?, протипожежноі? безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- дбаи?ливо ставитися до обладнання, інвентарю, матеріалів, навчальних видань, виховувати у студентів бережливе ставлення до маи?на Коледжу.

3.3. Професорсько-викладацькии? склад навчального закладу повинен:

-забезпечувати умови для засвоєння студентами, слухачами курсів навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностеи? студентів;

- виховними методами та особистим прикладом забезпечувати повагу до принципів загальнолюдськоі? моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, любові до праці, інших доброчесностеи?;

- виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностеи? Украі?ни, краі?ни, державного і соціального устрою, дбаи?ливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігіи?ними групами;

- захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, пропагувати здоровии? образ життя;

- доводити до відома кожного студента права і обов'язки студентів, обумовлені цими Правилами.

3.4. Коло обов'язків кожного працівника визначається посадовими обов'язками зазначеними в посадових інструкціях.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

4.1. Студенти Коледжу мають право на:
- вибір форми навчання;
- безпечні і нешкідливі умови навчання;
- трудову діяльність у позанавчальнии? час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним

місцем роботи, скорочении? робочии? час та інші пільги, передбачені чинним законодавством Украі?ни для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;

-участь у науково-дослідних, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своі?х робіт для публікаціи?;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально- виховного процесу, науково-дослідноі? роботи, побуту, оздоровлення;

- участь у об'єднаннях громадян;

- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професіи?ною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- участь у формуванні індивідуального навчального плану;

- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідніи? роботі;

- знижку в оплаті за навчання, або проживання в гуртожитку відповідно до чинного законодавства Украі?ни;

-захист від будь-яких форм експлуатаціі?, фізичного та психічного насильства;

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

4.2. Студенти Коледжу зобов'язані:

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничоі? санітаріі?, протипожежноі? безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

-відвідувати заняття за встановленим навчальним планом і сформованим розкладом занять, вчасно інформувати керівництво факультету в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати

(перескладати) іспити та заліки відповідно до вимог чинного законодавства Украі?ни, виконувати контрольні роботи, тощо;

- бути чесними;

-з повагою ставитися до викладачів, співробітників та студентів навчального закладу;

-своєчасно (в строки передбачені договором про надання освітніх послуг (далі - Договір)) вносити плату за навчання;

- нести відповідальність за своі? діі? і наслідки, до яких вони призводять;

- приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторіі? без дозволу викладача;

- виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені терміни;

- активно готуватися до занять і брати участь у роботі під час занять, при цьому даючи можливість іншим студентам робити свіи? внесок у навчальнии? процес;

- бути уважним до потреб і прав інших студентів щодо користування бібліотечними фондами, комп'ютерними ресурсами;

- додержуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

- оволодівати знаннями, практичними навичками, професіи?ною маи?стерністю;

- дбаи?ливо ставитися до маи?на Коледжу, інших юридичних та фізичних осіб, зокрема, тих де відбувається проведення виі?зних навчальних занять, навчальноі? та виробничоі? практик;

- додержуватися санітарно-гігієнічних норм;

- не порушувати заборони, регламентаціі? та обмеження, що вводяться даними Правилами.

Студенти, які одержали під час сесіі? більше двох незадовільних оцінок, відраховуються із Коледжу.

Студентам, які одержали під час сесіі? не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожноі? дисципліни: один раз викладачу, другии? – комісіі?, яка створюється деканом факультету.

Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Студенти коледжу можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову віи?ськову службу у разі втрати права на відстрочку від неі?, при навчанні чи стажуванні в освітніх і наукових установах іноземних держав, тощо). Студентам, які перервали навчання відповідно до положення щодо надання академічноі? відпустки, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з навчального закладу, здіи?снюється в канікулярнии? період. Поновлення студентів у міжсесіи?нии? період проводиться, виключно, на підставі письмового дозволу Міністерства освіти і науки Украі?ни;

4.3.За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу директор навчального закладу може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати и?ого із навчального закладу.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Коледжу здіи?снюється на підставі Закону Украі?ни «Про вищу освіту», цих правил та інших чинних, на момент відрахування, нормативно-правових документів.

4.4. Студент може бути відраховании?:
- за власним бажанням;
- за невиконання навчального плану (незадовільне складання іспитів і

заліків протягом сесіі?) та графіка навчального процесу (пропуски занять);
- за порушення умов Договору, в т.ч. за несплату за навчання протягом

терміну, обумовленого ним;
-
за появу у навчальних корпусах та аудиторіях Коледжу, бібліотеці, на

територіі? навчального закладу, за місцем проходження навчальноі? та виробничоі? практик у нетверезому стані, у стані наркотичного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

- за вироком суду, що вступає в законну силу;

- за протиправне застосування фізичноі? сили, інших форм насильства та умисне нанесення удару, побоі?в або вчинення інших протиправних насильницьких діи?, які завдали іншим студентам чи працівникам навчального закладу фізичного болю, принизили і?х честь та гідність або спричинили тілесні ушкодження;

- за моральну образу або використання нецензурноі? лексики під час спілкування зі працівниками навчального закладу при виконанні ними своі?х службових чи посадових обов'язків;

- за азартні ігри у службових приміщеннях чи на територіі? навчального закладу;

- за одноразове грубе порушення навчальноі? дисципліни або Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу (за рішенням колегіального органу управління).

4.5.Студентам Коледжу, під час перебування на територіі? та у приміщеннях навчального закладу заборонено:

-голосно розмовляти, шуміти, гучно вмикати мобільні телефони на перервах;

- користуватись мобільним телефоном під час аудиторних занять;

- розмовляти з питань організаціі? та проведення навчання з викладачами чи іншими працівниками Коледжу сидячи, якщо на те не буде дании? відповіднии? дозвіл викладача чи іншого уповноваженого працівника навчального закладу;

-без дозволу адміністраціі? Коледжу вносити і виносити інвентар, устаткування, матеріали і прилади з аудиторіи?, лабораторіи?, кабінетів Коледжу;

- використовувати, як одяг, при відвідуванні аудиторних занять (крім занять з фізичноі? культури) спортивні костюми, пляжнии? одяг, для відпочинку;

- палити у приміщеннях Коледжу (крім місць спеціально відведених для паління);

- сідати на столи, підвіконня, відкривати вікна;
- псувати меблі, обладнання, приміщення написами і малюнками бідь

якого змісту;
-
смітити, лускати насіння в приміщеннях і на територіі? Коледжу;
-
використовувати вирази, що принижують гідність особистості, у тому

числі на расовому, етнічному або національному ґрунті, на ґрунті релігіи?ного нетерпимості;

- використовувати ненормативну лексику і непристои?ні жести;

- вживати і мати при собі під час перебування у навчальному закладу алкогольні напоі?, наркотичні засоби чи прекурсори, з'являтися до навчального закладу у стані алкогольного, наркотичного, наркома нічного чи токсикологічного сп'яніння;

- умисно створювати ситуаціі?, які загрожують фізичному та моральному здоров'ю інших осіб та добробутові;

- приносити до навчального закладу і використовувати газові балончики, вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, піротехніку, отруи?ні речовини.

5. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

5.1. Директор Коледжу зобов'язании?:

- забезпечити необхідні організаціи?ні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективноі? роботи науково-педагогічних та інших працівників Коледжу відповідно до і?хньоі? спеціальності чи кваліфікаціі?;

- визначити науково-педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати і?х необхідними засобами роботи;

- удосконалювати навчально-виховнии? процес, впроваджувати в практику кращии? досвід роботи, пропозиціі? науково-педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи Коледжу;

- організувати підготовку необхідноі? кількості науково-педагогічних кадрів, і?х атестацію, правове і професіи?не навчання як в системі навчального закладу, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах (коштом навчального закладу чи особистим коштом працівника);

- укладати і розривати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, науково-педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Законів Украі?ни «Про освіту», «Про вищу освіту» та ін.;

- доводити до відома науково-педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) науково-педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

- видавати заробітну плату науково-педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам Коледжу відповідно до графіка відпусток;

- забезпечити умови техніки безпеки, виробничоі? санітаріі?, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірноі? та трудовоі? дисципліни;

- додержуватись умов колективного договору, чуи?но ставитись до повсякденних потреб працівників навчального закладу, студентів, забезпечувати надання і?м установлених законодавством пільг і привілеі?в;

- своєчасно подавати центральним органам державноі? виконавчоі? влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан Коледжу;

- забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляціі?, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників Коледжу та студентів.

6. БАЗОВІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА НОРМИ ПОВЕДІНКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Кожен працівник та студент Коледжу повинен з повагою ставитися до норм Конституціі? і законів Украі?ни, а також до норм міжнародних правових документів, що проголошують та захищають основні особисті права та свободи людини і громадянина. Ніхто не має права ігнорувати або порушувати базові принципи та норми вищезазначених правових документів.

6.2.Кожен повинен з повагою ставитися до цінностеи? історично- культурноі? спадщини Украі?ни, до і?і? мови та традиціи?.

6.3.Кожен працівник та студент Коледжу повинен з повагою та толерантністю ставитися до культури, традиціи?, звичаі?в та переконань представників інших народів і краі?н, з якими він спілкується під час роботи і навчання у навчальному закладі.

6.4.Кожен працівник та студент навчального закладу повинен у спілкуванні з іншими особами поводитися з гідністю та повагою. Кожен має право на поважне та шанобливе ставлення до себе та інших з боку будь-кого з осіб, які перебувають у службових приміщеннях чи на територіі? Коледжу.

6.5. Ніхто не може бути дискриміновании? або ображении? за ознакою належності до будь-якоі? політичноі?, громадськоі?, релігіи?ноі?, ідеологічноі? організаціі? або спільноти, так само як і за ознакою особистих ідеи?но- політичних переконань.

Належність особи до будь-якоі? політичноі? партіі?, громадськоі? організаціі? або громадського руху, так само як і до будь-якоі? релігіи?ноі? конфесіі? (або неналежність до жодноі? з них), не можуть бути причиною для некоректноі?, неввічливоі? або неповажноі? поведінки. Ідеи?но-політичні переконання або розбіжності не повинні перешкоджати нормальним коректним відносинам між тими, хто навчається або працює в навчальному закладі.

6.6. Кожен має право заи?матися політичною або релігіи?ною діяльністю у межах дозволених законодавством у вільнии? від роботи або навчання час.

6.7.У навчальному закладі визнаються загальнолюдські цивілізаціи?ні цінності, відповідно до яких належність особи до будь-якоі? національноі?, етнічноі?, мовноі?, соціальноі? або статевоі? групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінаціі? або некоректного, образливого ставлення.

6.8.З огляду на вищезазначене, базовими принципами етики взаємовідносин в Коледжі, які є обов'язковими для кожного, визнаються:

- доброзичливість, поважність, коректність, ввічливість;
- стриманість, толерантність до протилежноі? точки зору, тактовність;
- чесність та відповідальність;
- конструктивнии? підхід до вирішення проблем;
- пунктуальність та обов'язковість;
-повага до кожного працівника чи члену студентського колективу

Коледжу;
-
прагнення створювати при спілкуванні атмосферу психологічного

комфорту, уникати конфліктних ситуаціи? з невиробничих приводів та емоціи?ного забарвлення робочих конфліктів, уникати сутичок або образ;

- керування здоровим глуздом, нормами і традиціями поведінки згідно з критеріями суспільноі? моралі;

- пріоритетність інтересів навчального закладу, команднии? стиль роботи, орієнтованість на досягнення максимально можливого позитивного результату;

- визнання професіоналізму, порядності, моральності, людськоі? гідності наи?більш вагомими пріоритетними цінностями;

- нерозголошення інформаціі?, яка має конфіденціи?нии? або службовии? характер, стосовно персональних даних працівників чи студентів або функціональноі? діяльності навчального закладу.

7. РОБОЧИИ? ЧАС І И?ОГО ВИКОРИСТАННЯ В КОЛЕДЖІ

7.1. Для працівників і студентів навчального закладу встановлюється п'ятиденнии? робочии? тиждень з двома вихідними днями. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (8 годин на день). Напередодні святкових та не робочих днів, визначених Кодексом законів про працю Украі?ни (далі – КЗпП), тривалість роботи працівників скорочується на одну годину. Час початку і закінчення роботи і обідньоі? перерви встановлюється для працівників директором

Коледжу за погодження з трудовим колективом. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачении? іншии? режим роботи.

При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденноі? роботи адміністративного персоналу Коледжу визначається (при скороченому п'ятому дні робочого тижня):

з 9:00 до 17:30 години; в п'ятницю:
з 9:00 до 16:30 години; обідня перерва:

з 13:30 до 14:00 години.

За погодженням з трудовим колективом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись іншии? час початку і закінчення роботи.

7.2. Робочии? час науково-педагогічних, педагогічних працівників

7.2.1.Робочии? час науково-педагогічного працівника (далі – НПП) визначається обсягом и?ого навчальних, методичних, наукових і організаціи?них обов'язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого часу НПП при п'ятиденному робочому тижні становить 36 годин (7 годин 20 хвилин на день). Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному НПП, виражении? в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження НПП. Види навчальних занять, що входять в обов'язковии? обсяг навчального навантаження викладача відповідно до и?ого посади, встановлюються кафедрою. Мінімальнии? та максимальнии? обов'язковии? обсяг навчального навантаження викладача в межах и?ого робочого часу встановлюється щорічно навчальним закладом з урахуванням виконання науково-педагогічним працівником інших обов'язків (методичних, наукових, організаціи?них) і в порядку, передбаченому Статутом та Колективним договором навчального закладу.

7.2.2. У випадках виробничоі? необхідності НПП може бути залучении? до проведення навчальних занять понад обов'язковии? обсяг навчального навантаження, визначении? індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин не може перевищувати 0,25 мінімального обов'язкового обсягу навчального навантаження. Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в и?ого індивідуальнии? робочии? план.

7.2.3. Графік робочого часу науково-педагогічного, педагогічних працівників визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультаціи?, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, що встановлюється навчальним закладом в кожному окремому випадку, з урахуванням особливостеи? спеціальності та форм навчання. Науково-педагогічнии? працівник зобов'язании?

дотримуватися встановленого и?ому графіка робочого часу. Забороняється відволікати НПП від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом. Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаціи?них та інших трудових обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річнии? робочии? час. В межах навчального часу науково-педагогічні працівники навчального закладу повинні проводити всі види навчально-методичноі? та науково-дослідноі? роботи відповідно до посад, навчального плану і плану науково-дослідноі? роботи.

7.2.4.Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових випадках за письмовим наказом директора Коледжу. Робота у вихіднии? день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовіи? формі згідно з чинним законодавством Украі?ни. Робота в святкові дні оплачується в такому випадку в розмірі подвіи?ноі? годинноі? або денноі? ставки понад місячнии? оклад (ставку). На бажання працівника, якии? працює в святковии? день, и?ому може бути надании? іншии? день відпочинку. Проведення занять, іспитів, заліків у вихідні дні згідно з розкладом не вважається понадурочною роботою.

7.3.Всім працівникам надаються щорічні відпустки із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку згідно з чинним законодавством Украі?ни.

Графік надання щорічних відпусток складається на кожнии? календарнии? рік. Надання відпустки оформляється наказом директора Коледжу. Поділ відпустки допускається на прохання працівника за умови, щоб основна і?і? частина була не меншою чотирнадцяти днів. Перенесення відпустки на іншии? строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством Украі?ни. Заміна відпустки грошовою компенсацією допускається.

7.4. Науково-педагогічним працівникам забороняється в межах робочого часу:

- змінювати на свіи? розсуд розклад занять і графіки роботи;
- продовжувати або скорочувати тривалість занять;
- передоручати виконання своі?х трудових обов'язків іншіи? особі. 7.5.Забороняється в робочии? час відволікати працівників від і?х

безпосередніх обов'язків та залучати студентів за рахунок навчального процесу у роботах, заходах, що не пов'язані з навчальним процесом.

8. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ТА НАВЧАННІ

8.1. За зразкове виконання своі?х обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці та інші досягнення в роботі застосовуються заохочення, передбачені Колективним договором навчального закладу.

8.2. За досягнення високих результатів у навчальніи? та науковіи? роботі науково-педагогічні працівники можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, почесними званнями, відзначення державними

преміями, знаками, грамотами, іншими видами матеріального і морального заохочення.

8.3. Студенти Коледжу відзначаються листами-подяками та грамотами.

8.4.Працівникам, які успішно і сумлінно виконують своі? трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своі?х повноважень і за рахунок коштів навчального закладу.

8.5. Матеріальне стимулювання працівників здіи?снюється відповідно до Колективного договору.

9. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОІ? ДИСЦИПЛІНИ

9.1.За порушення трудовоі? дисципліни до працівника може бути застосовано один із заходів стягнення:

- догана;
- звільнення.
9.2.Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване

відповідно до ст. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст.41 КЗпП.
9.3. До застосування дисциплінарного стягнення директор навчального

закладу повинен отримати від порушника трудовоі? дисципліни письмові пояснення. У випадках відмови працівника дати пояснення складається відповіднии? акт.

9.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня і?і? виявлення, не враховуючи час звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування и?ого у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення порушення.

9.5. За кожне порушення трудовоі? дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівнику під розписку. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудовоі? дисципліни і до того ж проявив себе як сумліннии? працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку діі? дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Ректор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудовоі? дисципліни на розгляд трудового колективу.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ КОЛЕДЖУ

10.1. Зміни і доповнення до Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу можуть здіи?снюватися за поданням директора Коледжу на підставі звернень членів колективу.

10.2. Зміни і доповнення до Правил є обов'язковими для погодження з трудовим колективом.

10.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку проходять громадське обговорення у структурних підрозділах навчального закладу, затверджуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу і погоджуються директором Коледжу після чого набувають чинності