ЗВІТ

директора Приватного вищого навчального закладу

«Фінансово-правовий коледж»

Губанової Тамари Олексіївни

за 2015 рік

 

Прийняття нового Закону «Про вищу освіту» започаткувало реформу вищої освіти набагато суттєвішу, ніж у кінці 1990-х рр., коли у вищій освіті України були запроваджені освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та магістра. Основні риси нової системи поки що "окреслені" дуже наближено, оскільки норми закону ще не розкриті необхідними підзаконними актами, а частина ще чинних нормативних документів суперечить нормам закону. Згідно із законом:

-         академічна автономія ВНЗ виключає вплив державних органів на зміст програм підготовки фахівців;

-         вища освіта остаточно відмовляється від "процесного" підходу в програмах підготовки та формує їх винятково на засадах компетентнісного підходу (через опис результатів навчання);

-         потенційно можливим стає здобуття освітніх кваліфікацій без самого процесу навчання – через підтвердження ВНЗ досягнення здобувачем описаних у програмі результатів навчання;

-         визначається виняткове право студента визначати значну частину своєї програми підготовки;

-         знімається безумовна орієнтація освітніх програм на присвоєння випускникам професійних кваліфікацій;

-         докорінно змінюється підхід до формування переліку спеціальностей вищої освіти;

-         суттєво змінюється порядок формування й розміщення державного замовлення;

-         запроваджуються незалежні інституції зовнішнього контролю якості вищої освіти.

Взятий Коледжем, понад п'ять років тому курс на рівноправне входження до світового та європейського освітнього простору, поступове виконання завдань із забезпечення конкурентоспроможності в підготовці кадрів завдяки високій гарантованій якості, особистому професіоналізму та науковому авторитету викладачів в наданні освітніх послуг дозволили нам створити гідну базу для впровадження вимог нового закону. Це особливо актуально також у зв'язку із виникненням нових зовнішніх загроз успішній діяльності Коледжу та посиленням впливу існуючих негативних чинників, серед яких:

-         зростання суспільно-політичних ризиків на рівні держави та негативні тенденції розвитку економіки;

-         особливості демографічної ситуації в Україні та погіршення якості підготовки учнів у середній загальноосвітній школі;

-         надмірна пропозиція та недобросовісна конкуренція на ринку освітніх послуг на території України;

-         зростання доступності якісної вищої освіти за межами України;

-         на даний час недостатня реальна інтеграція Коледжу до світового освітньо-наукового простору, потреба у розвитку нашої матеріально-технічної бази до рівня провідних ВНЗ світу.

Тому актуальним є аналіз стану справ в Коледжі з огляду на нові виклики та визначення першочергових заходів в його освітній, методичній і науковій діяльності.

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» (далі – Коледж), створений у липні 2012 року (Рішення №1/07-12 від 20 липня 2012 р.) є правонаступником всіх прав та обов’язків Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (пункт 1.1. Статуту), який був заснований у 1994 році. Коледж успадкував кращі традиції Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який успішно здійснював свою освітню діяльність протягом майже двох десятиліть. Коледж з гідністю продовжує нести естафету свого попередника.

Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст., Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»).

У навчальному закладі є всі нормативні документи, що забезпечують правові основи його діяльності: документи про створення Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж», документи про його реєстрацію, Статут Коледжу, ліцензії, сертифікати, навчально-методичні, дедуктивні матеріали, провідні накази, які визначають діяльність закладу, матеріали статистичної звітності та ін.

У 2015 р. підготовлені Концепція освітньої діяльності, Концепція виховної роботи Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж». Ці документи відповідають вимогам і погоджені з  Київською міською державною адміністрацією. Виховна робота проводиться згідно плану виховної роботи, який включає всі розділи, передбачені нормативними документами.

Коледж включено до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), що підтверджено відомостями з Управління статистики у Солом’янському районі Головного управління статистик у місті Києві.

Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України №11-І-193 від 31.10.2012 р.

Коледж створено з метою ефективного використання наукового та творчого потенціалу вчених і спеціалістів науки, освіти та підприємництва в сприянні адаптації громадян України до ринкових відносин та інтеграції до Євросоюзу, допомоги всім верствам населення у набутті нових знань у галузі права та економіки, наукового обґрунтування шляхів економічного, політичного і духовного розвитку України, підготовки кадрів для підприємств та організацій всіх форм власності, надання науково-консультативних послуг.

Сьогодні Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» здійснює підготовку:

-                    бакалаврів, галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право, ліцензійний обсяг 100 осіб денна форма навчання та 60 осіб заочна форма навчання;

-                    бакалаврів, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ліцензійний обсяг 30 осіб денна форма навчання та 30 осіб заочна форма навчання;

-                    молодших спеціалістів, галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право, ліцензійний обсяг 100 осіб денна форма навчання;

-                    молодших спеціалістів, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ліцензійний обсяг 60 осіб денна форма навчання.

Сьогодні Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж»:

1. Акредитований за другим рівнем акредитації, що підтверджено Сертифікатом про акредитацію Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2014 рокуза № 1171673, серія НІ-ІІ відповідно до рішення ДАК від 03 червня 2014 року, протокол № 109 (наказ МОН України від 11.06.2014 р., № 2323-Л) галузь знань 0304 Право, напрям підготовки 6.030401 Правознавство, термін дії сертифіката до 01 липня 2018 року.

2. Акредитований за другим рівнем акредитації, що підтверджено Сертифікатом про акредитацію Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2014 рокуза № 1171674, серія НІ-ІІ відповідно до рішення ДАК від 03 червня 2014 року, протокол № 109 (наказ МОН України від 11.06.2014 р., № 2323-Л) галузь знань 0304 Право, напрям підготовки 6.030401 Правознавство, термін дії сертифіката до 01 липня 2018 року.

3. Акредитований за першим рівнем акредитації, що підтверджено Сертифікатом про акредитацію Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2014 рокуза № 1171675, серія НІ-І відповідно до рішення ДАК від 03 червня 2014 року, протокол № 109 (наказ МОН України від 11.06.2014 р., № 2323-Л) галузь знань 0305 Економіка та підприємництво, спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит, термін дії сертифіката до 01 липня 2019 року.

Ліцензія серія АЕ № 458332 від 11 липня 2014 року. Строк дії ліцензії до 01.07.2018, до 01.07.2019 року у розділі підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит.

Ліцензія серія АЕ, №199522 від 26.03.2013 р. про надання повної загальної середньої освіти. Строк дії ліцензії: 11.03.2013 р. – 11.03.2018р.

Головними завданнями Коледжу є:

1) провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;

2) забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

3) забезпечення належних умов для набуття студентами знань у заявленій галузі знань, підготовка їх до професійної діяльності;

4) проведення наукових досліджень або творчої, мистецької діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців та науково-технічного і культурного розвитку держави;

5) підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької або мистецької діяльності;

6) інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

7) організація перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; просвітницька діяльність.

Соціальні функції та сфери діяльності Коледжу визначені попитом фахівців на ринку освіти України і передбачають такі напрямки розвитку:

освітній– задоволення потреб у висококваліфікованих кадрах; культурологічний – створення соціально-культурного середовища, необхідного для формування особистості; дослідницький – моніторинг, аналіз і прогнозування регіональних соціально-економічних процесів; інноваційний – впровадження нових перспективних інформаційних технологій і «ноу-хау» в галузі освіти; методичний – створення прогресивних соціально-психологічних та інших спеціальних технологій навчання та підготовки фахівців; консультативний – сприяння раціональному використанню суспільних матеріальних ресурсів держави, надання відповідним службам необхідної консультативної допомоги; профорієнтаційний – діагностика і відбір обдарованих дітей для навчання за спеціальними програмами у відповідності до віку і спрямованості виявлених здібностей; паблік рілейшнз – вивчення і формування громадської думки з питань соціально-економічних та соціально-правових нововведень.

Внутрішня система забезпечення якості освіти в Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» у 2015-2016 н.р., крім моніторингу багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку системи цінностей, традицій, норм, які, власне, й визначають ефективність функціонування Коледжу.

Освітню діяльність Фінансово-правового коледжу здійснює колектив висококваліфікованих, досвідчених працівників, відданих своїй справі людей, прогресивних та відповідальних. Відбувається плідна навчальна, виховна, культурно-масова співпраця адміністративного персоналу, методичних працівників та науково-викладацького колективу, який характеризується своєю стабільністю та високими фаховими показниками.

У 2015-2016 н.р. станом на 01 жовтня у Фінансово-правовому коледжі навчалося 568 студентів на всіх спеціальностях та напрямах підготовки.

Навчальний процес, який охоплював 568 студентів на початок 2015-2016 н.р., збільшився до 598 студентів на кінець н.р., забезпечує науково-педагогічний колектив Коледжу, що складається з 52 осіб, з них 32 штатних працівники та 20 сумісників, – викладачів, насамперед, юридичного, економічного, філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Серед них:

-         докторів наук (професорів) – 3 (з них 1 штатний);

-         кандидатів наук (доцентів) – 24 (з них 15 шатних);

-         викладачів вищої категорії – 9 (з них 8 штатних);

-         викладачів методистів – 3 (всі штатні);

-         викладачі без педагогічної категорії, вченого звання та наукового ступеня – 5  (всі штатні).

Робота наукового-педагогічного колективу Коледжу спрямована на реалізацію та удосконалення процесу навчання як засобу забезпечення успішної спеціалізації, створення ефективних стратегій та моделей викладання навчальних дисциплін.

Організація та проведення навчального процесу у Коледжі проходить у тісному зв'язку з виконанням науково-дослідних робіт, які забезпечують розвиток фундаментальних і прикладних досліджень.

З метою розвитку та вдосконалення науково-дослідницької діяльності за поточний навчальний рік  понад 70 студентів та 20 викладачів Коледжу взяли участь в більш ніж 20 міжнародних студентських конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо.

Результати процесу відбору талановитої молоді на навчання у Фінансово-правовому коледжі залежать переважно від профорієнтаційної роботи з випускниками (за попереднім рівнем освіти), діючих правил прийому до Фінансово-правового коледжу, наявності привабливих програм підготовки для абітурієнтів, їхніх батьків, роботодавців.

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» застосовує таку систему допрофесійної орієнтації молоді, основними напрямками якої стали: проведення Днів відкритих дверей; участь викладачів Коледжу у роботі Малої академії наук, у проведенні учнівських олімпіад, проведення ними занять у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах; виступи представників Коледжу у засобах масової інформації (преса, телебачення) та перед учнівською молоддю з метою ознайомлення її зі структурою Коледжу, його навчальним, науковим та громадським життям; випуск буклетів, календарів з інформацією про правила прийому, проведення студентами роботи щодо залучення випускників шкіл на навчання в Коледж під час проходження ними виробничої практики, спеціальні дослідження професійних нахилів абітурієнтів, проведення всіх заходів виставково-ярмаркової діяльності, періодичні виставки, презентації. Щорічно перед вступною кампанією організовуються зустрічі з абітурієнтами та їх батьками, на яких надається вичерпна інформація про правила прийому до Коледжу. Найбільші результати допрофесійної підготовки досягнуті в Приватному загальноосвітньому закладі «Фінансово-правовий ліцей», одним із засновників якого є Фінансово-правовий коледж. З метою профільного навчання проводиться викладання, виховання, закріплення в учнів ліцею, в рамках програм загальної середньої освіти, знань, навичок, здібностей базового фінансово-правового характеру, які забезпечують ліцеїстам, по профільному рівню освіти та знань, навчання у Коледжі, відповідно до діючих правил прийому, а також в інших навчальних закладах відповідного профілю.

Вищезазначені заходи з профорієнтаційної роботи дозволили у 2015-2016 н.р. збільшити набори на перші курси підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03040101 Правознавство (08 Право) та спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит.

За рішенням Приймальної комісії Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» у 2015 році на перший та другий курси спеціальності 5.03040101 Правознавство (08 Право) зараховано 62 та 55 студентів відповідно.

Кількість заяв абітурієнтів за звітний період на денну форму навчання коливалась, в середньому, від 80 до 100 спеціальності 5.03040101 Правознавство (08 Право) та напряму підготовки 6.030401 Правознавство ( 08 Право).

Так, наприклад, станом на 01.10.2015р. на денній формі навчання Фінансово-правового коледжу навчається 169 студентів спеціальності 5.03040101 Правознавство (08 Право).

З підстав академічної неуспішності, порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку або невиконання умов контракту відраховуються студенти денної форми навчання за 2015-2016н.р. - 7 осіб.

Поновлені у складі студентів денної та заочної форми навчання за 2015-2016 р. – понад 30 осіб.

У 2015-2016 н.р. завдяки радикальним перетворенням та оновленням системи вищої освіти, посиленням їх гнучкості, здатності передбачити еволюцію споживача, постійною адаптацією освітніх програм до майбутніх потреб суспільства, розширенням зв’язків вищої освіти з ринком праці, зростанням автономії та академічних свобод вищих навчальних закладів з посиленням підзвітності, пошук загальноєвропейського розуміння певних предметних галузей на основі національних надбань та використання загальноєвропейської кредитно-модульної системи у вирішенні питань оптимізації формування студентського контингенту колективом Коледжу досягнуто значних позитивних зрушень, а саме:

-        збільшення виконання ліцензійних обсягів набору студентів на перший курс у порівнянні з 2014-2015 н.р.;

-        збільшення конкурсів;

-        збільшення кількості студентів, прийнятих на навчання з інших вузів України (шляхом переведення або поновлення);

-        зростання динаміки прийому та випуску фахівців зі спеціальності.

Ліцензований обсяг Фінансово-правового коледжу у 2015 – 2016 н.р. склав: 290 осіб на денну форму навчання та 90 осіб на заочну форму навчання.

З них:

-         160 осіб молодші спеціалісти;

-         130 осіб бакалаври денна форма навчання;

-          90 осіб бакалаври заочна форма навчання.

Метою методичної роботи в Коледжі є підготовка викладача, здатного працювати з обдарованими студентами, розробляти зміст та методику викладання предметів, проводити науково-дослідну роботу, створювати сприятливі умови для реалізації творчого потенціалу, саморозкриття та саморозвитку.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення раціонального підходу до вирішення освітніх, господарських, фінансових питань за період 2015-2016 н.р. відбулося 11 засідань Вченої ради Коледжу.

За період 2015-2016 н.р. пройшли атестацію 7 викладачів Коледжу, 4 -пройшли підвищення кваліфікації.

Адміністрацією постійно здійснюється контроль за веденням навчальної документації, дотриманням графіку навчального процесу, виконанням навчальних програм, їх практичної частини, за якістю лабораторно-практичних робіт. Відбулися зрізи навчальних досягнень студентів шляхом проведення комплексних контрольних робіт, пов’язаних з акредитацією спеціальностей та напрямів підготовки.

Головним завданням Коледжу є практична підготовка студентів до обраної професії, тому великого значення в навчальному процесі має проходження різних видів практик: навчальної та виробничої. Практика студентів здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, графіка навчального процесу.

У 2015-2016 н.р. різними видами практик було охоплено більше 300 студентів. Керівництво Коледжу звертає увагу на необхідність посилення практичної підготовки студентів.

Так, за поточний період, вже досягнуто суттєвих зрушень в покращенні методичного забезпечення практик, організації та проведенні як навчальних так і виробничих практик.

Однак, залишаються сумніви – чи досягається достатній рівень ефективності практики; чи досягаються під час практики заявлені навчальні цілі; чи охоплюються програмою практик всі інструментальні, загально-професійні компетентності, які не можливо формувати поза межами практичної підготовки?

Найактуальнішим залишається питання про залучення роботодавців до практичної підготовки студентів, бо від цього значним чином залежить конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці, їх здатність до працевлаштування.

Ще одним з найважливіших завдань практичної підготовки студентів було і залишається збільшення кількості договорів і насамперед, збільшення довгострокових договорів з базами практик.

Велика увага в Коледжі приділяється виховній роботі студентів. Працює постійно діюча електрона виставка – стенд «Визначні дати» із зазначенням культурно-масових заходів Коледжу. Успішно організовано і проведено святкові дні «Місячник української писемності та мови», «Міжнародний день грамотності», Шевченківські дні, акції пам’яті, «Місячник морально-правового виховання», «День вишиванки» та ін.

На виконання  постанови Верховної ради України № 373-УІІІ «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» з метою вшанування українських воїнів-учасників АТО, всебічного висвітлювання фактів   російської агресії проти України, що проявилася в окупації Криму, збройний конфлікт на Донбасі, у Коледжі проводиться систематична робота в цьому напрямку: тематичні та виховні заходи (інформація про заходи розміщена на сайті Коледжу).

Бібліотека Коледжу виконує функції інформаційного, наукового, освітнього і культурного центру. Книжковий фонд формується відповідно до потреб навчального процесу і наукової діяльності. Загальний фонд бібліотеки нараховує 10256 примірників. У 2014-2015 н. р. 9793 примірників для порівняння.

Основним джерелом комплектування бібліотеки є купівля у видавництвах  та книготорговельних організаціях, безкоштовна передача від організацій, авторів, благодійних фондів тощо.

Зростаючі потреби розвитку вітчизняної освіти і науки вимагають підвищення повноти і оперативності інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки зарубіжними новітніми науково-інформаційними ресурсами.

Бібліотека Фінансово-правового коледжу взяла курс на застосування електронних підручників та посібників, що дозволило створити повну базу основних підручників в електронному виді.

Саме тому окрім внутрішньої бази підручників, всі комп’ютери в бібліотеці Коледжу мають вихід до баз найбільших бібліотек України і світу через мережу Інтернет.

Для студентства,  викладачів та працівників Коледжу у 2015-2016 н.р. посилено робочу зону Wi-Fiв приміщеннях та на подвір’ї Коледжу.

Отже, пріоритетним завданням розвитку бібліотеки Коледжу на найближчий період є:

-         подальше забезпечення сприятливого доступу до інформації для всіх категорій користувачів бібліотеки через подальший розвиток системи дистанційного інформаційного забезпечення;

-         науково-інформаційне забезпечення загальноосвітнього процесу, сприяння популяризації знань, інтеграції освіти, науки, культури;

-         міжнародне співробітництво у сфері формування та використання інформаційних ресурсів;

-         сприяння формування позитивного іміджу Фінансово-правового коледжу;

-         впровадження сучасних інформаційних технологій;

-         надання користувачам якісно нових можливостей для роботи з великими обсягами електронних документів;

-         оперативне забезпечення доступу до інформації, яка існує виключно в електронному вигляді;

-         підвищення рівня книгозабезпечення навчальних дисциплін за рахунок повнотекстових електронних підручників;

-         подальше збільшення електронних конспектів з навчальних дисциплін всіх до спеціальностей і напрямів підготовки.

Багато уваги протягом року приділено формуванню здорового способу життя студентів, спортивних досягнень, вдосконаленню програмно- методичного та матеріально-спортивного забезпечення фізичного виховання та спорту в Коледжі. Особливої уваги надано вдосконаленню змісту роботи медичних спецгруп, враховуючи стан здоров’я студентів, особливо першокурсників. Враховано рішення Колегії МОНУ з питань стану викладання фізкультури на сучасному етапі, та інших нормативних документів. У грудні 2015 р. проведено першість Коледжу з волейболу, у яких взяли участь 2 команди; у  лютому 2016 р. проведені змагання з баскетболу, де взяли участь 3 команди;  у березні 2016 р. проведені змагання з міні-футболу, у яких взяли участь 2 команди; у квітні 2016 р. проведено особисту першість з настільного тенісу, у якій взяли участь 12 студентів.   

Наявні приміщення Коледжу (навчальні, адміністративні, побутові, господарські, спортивні) відповідають державним будівельним нормам України ДБН В2.2.-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що затверджені наказами Держкоммістобудування України від 27.06.1996 р. №117.

Контроль за виконанням і дотриманням нормативів в Коледжі здійснюють у межах своїх службових обов’язків заступники директора, завідувачі кафедр та голови циклових комісій, методисти, а також навчальний відділ, господарський відділ, бібліотека шляхом систематичної перевірки реального стану кожного показника матеріально-технічного та інформаційного забезпечення і в разі його невідповідності нормативному – вживаються необхідні заходи.

Були проведені ремонтні роботи в аудиторіях, навчальних кабінетах, робочих приміщеннях, їдальні, санітарних вузлах, коридорах та холах. Також проведено реставраційні роботи фасаду навчального корпусу, парадного входу, паркану.

Відремонтовано та реставровано меблі в аудиторіях, гардеробах, медичному кабінеті.

До початку 2015-2016 н.р. проведено:

-         повне обстеження навчального корпусу;

-         налагодження системи теплопостачання, водопостачання, вимірювальних приладів;

-         оновлення контуру заземлення будівлі.

Протягом 2015-2016 н.р. господарська частина постійно проводила належне прибирання приміщення Коледжу, подвір’я  Коледжу та прилеглої території, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм. В зимовий період проводилось своєчасне прибирання снігу та льоду, в осінній – прибирання та вивіз листя, восени – обрізка та вивіз сухих дерев.

З метою підтримки належних умов забезпеченню харчування студентів та викладачів в 2015-2016 н. р. проведено ремонтні роботи в буфеті Коледжу.

У звітному періоді постійна увага приділялась господарській діяльності, аварійним та поточним ремонтам, збережено та підтримано в належному стані майно та інфраструктуру Коледжу.

З метою енергозбереження та економії коштів в аудиторіях та холі навчального корпусу встановлено стельові світлодіодні світильники.

Відбувся поточний ремонт водостоків. Встановлено снігоутримувачі на даху навчального корпусу.

Розпочато поточний ремонт тамбурів і санвузлів.

Слід зазначити, що бюджет Коледжу формується від надання освітніх платних послуг відповідно до укладених договорів з фізичними та юридичними особами.

Джерелами формування майна і фінансування Коледжу є: кошти, одержані за надання освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами на підставі Положення «Про порядок оплати навчання студентами Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж», яке затверджується загальними зборами засновників. Кошти витрачаються на здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності навчального закладу.

У поточному році придбано та отримано комп’ютери, офісне обладнання, навчальні меблі, все це дозволило покращити умови навчання студентів та умови праці співробітників Коледжу.

Доходи, одержані від надання платних послуг, в першу чергу, спрямовуються на відшкодування витрат заробітної плати працівників, комунальних та інших господарських витрат, що забезпечують утримання Коледжу в цілому.

Проте складна економічна ситуація в Україні та умови військової агресії створюють проблеми для забезпечення належної матеріально-технічної та адміністративно-господарської діяльності Коледжу. Зокрема, подорожчання товарів і послуг, зменшення купівельної спроможності громадян, що, в свою чергу, впливає на зменшення студентів, які можуть навчатися на умовах контракту.

Саме тому Коледж дотримується політики економного та раціонального використання коштів. Так, наприклад, з метою забезпечення економного використання енергоресурсів під час опалювального сезону внесено зміни до режиму роботи Коледжу.

Але, на сьогодні стає ще більш необхідним запровадження дієвіших заходів з економії коштів, таких як:

-         структурні зміни штату;

-         зміни в розрахунку педнавантаження викладачів;

-         перегляд надбавок та доплат;

-         бережне ставлення до майна через введення матеріальної та дисциплінарної відповідальності за його псування пошкодження, тощо.

На завершення хочеться підкреслити, що рік, який минув, був складним, але чітке та обґрунтоване планування діяльності, спільна праця і наполегливий пошук найоптимальніших рішень дозволять нашому колективу з оптимізмом дивитися у майбутнє.