Наказом директора

№ 21/08-14 від 29.08.2014 р.

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
                                                                                                                    Фінансово-правового коледжу


1. Загальні положення. 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку регламентують основні права та обов'язки, норми поведінки i взаємовідносин для викладачів, студентів i працівників Коледжу. Крім цього, правилами зумовлюється організація i тривалість робочого дня співробітників i студентів, міри заохочення i покарання членів колективу.
1.2. Правила поведінки студентів Фінансово-правового коледжу розроблені на підставі Положення про державний вищий заклад освіти, нормативних актів Міністерства освіти і науки, Статуту Коледжу, які регламентують навчальну, наукову та виховну роботу студентів у вищих навчальних закладах.
1.3. Основним завданням Правил є створення оптимальних умов для оволодіння студентами своєю професією, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян України, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих морально-етичних норм співжиття, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між студентами, викладачами та співробітниками Коледжу.
1.4. Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.
1.5. Виконання Правил обов'язкове для всіх студентів.
1.6. Зміни та доповнення до цих правил вносяться директором Коледжу.
1.7. Правила внутрішнього розпорядку Фінансово-правового коледжу складені на основі типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних вищих навчальних закладів (затверджені наказом Міністра освіти і науки України №455 вiд 20.12.93 р.), статуту, у відповідності з діючим законодавством i нормами КЗПП.
1.8. Усi питання, пов’язані iз застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор та адмiнiстрацiя Коледжу, в межах наданих їм повноважень.
1.9. Правила обов'язкові до виконання викладачами, студентами і всіма іншими особами, що працюють або знаходяться на території Коледжу.
1.10. Правила внутрішнього розпорядку повинні сприяти дотриманню навчальної дисципліни, раціональному використанню навчального часу, поліпшенню якості навчального процесу.
1.11. "Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках" є складовою частиною цього документу.

2. Основні права студентів, що навчаються в Коледжі.

 1. 1. Студенти, що навчаються в Коледжі мають право на:
 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у поза навчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базами, бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, лікувальних та інших підрозділів Коледжу;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • участь в обговоренні і вирішенні найважливіших питань діяльності Коледжу, зокрема через громадські організації і органи управління Коледжу;
 • представляти свої роботи для публікації;
 • оскарження наказів і розпоряджень адміністрації Коледжу у встановленому законодавством України порядку;
 • пільги соціального характеру, що надаються тим, хто навчається в Коледжі відповідно до чинного законодавства;
 • переходити з однієї спеціальності або напряму підготовки на іншу спеціальність або напрям підготовки в межах Коледжу в порядку, передбаченому нормативними документами Коледжу.
2.2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3. Обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

3.1. Студенти, що навчаються в Коледжі зобов’язань:
 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
 • дотримуватися законодавства про освіту, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
 • систематично i глибоко оволодівати теоретичними знаннями i практичними навичками за обраною спеціальністю;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • відвідувати обов’язкові навчальні заняття i виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами i програмами;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Коледжу та правил поселення й проживання в гуртожитках Коледжу;
 • акуратно відноситися до власності Коледжу (інвентар, навчальне обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, індивідуальний план, перепустка до гуртожитку, читацький квиток тощо). Без дозволу адмiнiстрацiї нічого не виносити iз лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • дотримуватися норм етики і моралі, вести себе з честю, утримуватись вiд дiй, якi б заважали іншим студентам чи працівникам Коледжу виконувати свої службовi обов'язки.
 • дотримуватись класичного стилю у виборі одягу під час навчально-виховного процесу;
 • підтримувати чистоту i порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять студенти зобов’язані повідомити про це методиста або адміністрацію, вказавши причини пропуску занять.
3.2. У разі нанесення збитку майну Коледжу (зокрема майно третіх осіб, за яке Коледж несе відповідальність) студент або інша особа, що навчається в Коледжі відшкодовує його в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Навчальний порядок

4.1. У Коледжі встановлюється п’ятиденний навчальний тиждень.
4.2. Час початку занять і розклад занять студентів встановлюються наказом Директора.
4.3. Навчальні заняття Коледжу проводяться за розкладом і відповідно до навчальних планів і програм.
Навчальний розклад складається на семестр і вивішується не пізніше, ніж за 3 робочих дня до початку кожного семестру.
4.4. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і виконанням індивідуальних планів навчально-методичної і науково-дослідної роботи здійснюється завідуючими кафедрами, керівниками підрозділів, навчально-методичним відділом Коледжу. Скорочення тривалості канікул, встановлених навчальними планами, не допускається.
4.5. Адміністрація Коледжу встановлює перерву на обід.
4.6. Забороняється переривати навчальні заняття, входити і виходити з аудиторій під час їх проведення.
4.7. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, клініках курс ділиться на групи або підгрупи. Склад студентських груп і підгруп формується в установленому порядку.
4.8. З учнів групи обирається староста та затверджується директором Коледжу. Староста групи підкоряється безпосередньо директору, заступнику директора та методисту. Він доводить до своєї групи всі накази, розпорядження і вказівки директора Коледжу. У функції старости входять:
 • персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять;
 • ведення журналу обліку відвідування студентів;
 • подання журналів на підпис викладачу після закінчення кожного заняття;
 • здача журналу обліку відвідування до методичного відділу в кінці кожного семестру;
 • слідкування за станом навчальної дисципліни в групі на лекціях, семінарах і практичних заняттях, а також за збереженням навчального устаткування і інвентарю;
 • інформування методиста про відсутність студента на заняттях;
 • представлення інтересів студентів групи;
 • своєчасна організація отримання студентами групи підручників і навчальних посібників;
 • сповіщення студентів про зміни, що вносяться в розклад учбових занять;
 • призначення на кожен день чергового групи.
Розпорядження старости в межах вказаних вище функцій обов'язкові для всіх студентів групи.

5. Вимоги до дотримання порядку в приміщеннях та на території Коледжу.

5.1. Вiдповiдальнiсть за забезпечення нормальних умов працi в приміщеннях Коледжу (наявнiсть вiдповiдних меблiв, обладнання, пiдтримання нормальної температури, освiтлення тощо) несе заступник директора з АГЧ.
5.2. Ключi вiд усiх примiщень Коледжу повинні знаходитись в охоронця i видаватися за списком згідно наказу.
Працівники, якi отримують ключі i здають їх, повинні розписуватись у відповідному журналі i проставляти час. Виносити ключі з корпусу i використовувати iншi категорично забороняється.
5.3. Відповідальними за дотримання належного порядку, чистоти i збереження майна пiд час проведення занять є викладачі, якi їх проводять, старости груп.
5.4. В приміщенні Коледжу забороняється:
 • не дотримуватись класичного стилю одягу під час проведення навчальних занять в навчальному корпусі Фінансово-правового коледжу за адресою вул. Пітерська, 5а, навчальному корпусі за адресою вул. Кудряшова, 12/14;
 • ходити в верхньому одязі, в головних уборах, шортах, пляжних костюмах;
 • голосно розмовляти, шуміти, бігати по коридорах пiд час проведення занять;
 • відчиняти двері і входити в аудиторію під час занять, знімати верхній одяг в аудиторіях, користуватися під час занять мобільними телефонами, радіоприймачами тощо;
 • знаходитися на території Коледжу в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, розпивання спиртні і слабоалкогольні напої, грати в азартні ігри, лихословити;
 • забруднювати приміщення, зокрема приліплювати гумки, робити подряпини та написи на стінах та столах тощо;
 • курити у всіх приміщенні Коледжу. Для куріння обладнуються спеціальні майданчики. на території Коледжу.
 • знаходитися на території Коледжу після 22 годин без спеціального дозволу.
 • проводити агітацію політичну та релігійного змісту;
 • проводити масові заходи в приміщеннях Коледжу без дозволу адміністрації;
 • приводити в приміщення Коледжу домашніх тварин;
 • самовільно заходити до службових приміщень структурних підрозділів;
 • заходити в аудиторії з їжею, напоями та зберігати в них харчові продукти;
 • співи, гра на музичних інструментах під час навчального процесу.
5.5. Для службових i особистих справ директор, заступник директора встановлюють днi i години прийому працівників, студентів та відвідувачів Коледжу.
5.6. Тексти правил внутрішнього розпорядку, графіки прийому вiдвiдувачiв, години для самостійної роботи студентів розміщуються на спеціальних стендах біля відповідних приміщень.
5.7. Адміністрація Коледжу організує охорону учбового закладу, збереження устаткування, інвентарю і іншого майна, а також підтримку необхідного порядку в будівлях і на території Коледжу.
5.8. Припинення доступу у всі будівлі Коледжу, окрім чергових служб, регулюється начальником відділу охорони відповідно до діючого наказу Директора.
5.9. Роботи в наукових підрозділах і на кафедрах Коледжу після встановленого наказом директора часу проводяться як виняток тільки з дозволу директора Коледжу з обов'язковим повідомленням охорони.
Зміна режиму роботи проводиться окремим наказом директора.
5.10. Абітурієнт під час здачі документів пропускається за наявності паспорта.
5.11. Абітурієнт під час здачі іспитів пропускається за оформленими екзаменаційними листами.
5.12. В'їзд на територію Коледжу приватним машинам без спеціального дозволу Директора заборонений (за винятком випадків вивозу хворих співробітників або студентів тощо).
5.13. Винесення і вивіз устаткування, приладів, техніки тощо здійснюється на підставі матеріального пропуску встановленого зразка, підписаного керівником підрозділу і матеріально відповідальною особою і скріпленого печаткою Коледжу або структурного підрозділу.
5.14. Охороні Коледжу надається право перевірки відповідності вантажу, що ввозиться і вивозиться транспортними засобами (а також виноситься і вноситься), або ручної поклажі вказаної в товарно-транспортних накладних, матеріальних пропусках або інших документах на супровід вантажу.
5.15. З метою виконання вимог Правил внутрішнього розпорядку в Коледжі у вечірній і нічний час, а також у вихідні і святкові дні призначаються чергові — відповідальний черговий по Коледжу (охоронець). Всі розпорядження відповідальних чергових осіб, що знаходяться на території Коледжу, підлягають виконанню у обов'язковому порядку і, особливо, при ліквідації загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

6. Заохочення за успіхи в навчанні.

6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, довготривалі бездоганні успіхи в навчанні, активній громадській роботі, до студентів можуть застосовуватися заохочення, передбачені законодавством.
6.2. Заохочення оголошується наказом директора Коледжу, доводиться до відома студентів на зборах груп студентів з відповідним оформленням записів.
6.3. В Коледжі передбачено такі форми матеріального стимулювання студентів:
призи, подарунки;
6.4. Заохочення студентів за успіхи в навчанні, науково-дослідній та громадській роботі, за бездоганну поведінку та належне виконання Правил внутрішнього розпорядку здійснюється за допомогою надання пільг в оплаті

7. Вiдповiдальнiсть за порушення навчальної дисципліни.

7.1. За порушення умов контракту, навчальної дисципліни, неналежне виконання обов’язків, перебування під час навчальних занять у нетверезому стані, розпивання в приміщеннях Коледжу алкогольних напоїв, притягненні до відповідальності представниками органів внутрішніх справ на території Коледжу чи поза ним, не виконанні вимог служби охорони порядку, при порушеннях правил внутрішнього порядку та правил поселення й проживання в гуртожитках адміністрацією Коледжу можуть бути застосовані матеріальні, дисциплінарні та адміністративні стягнення від попередження, догани, суворої догани і до виселення з гуртожитку, звільнення з роботи чи виключення з Коледжу (залежно від характеру порушень).
7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором Коледжу i оголошуються наказом. За втрату студентських документів (квиток, залікова книжка, перепустка) директор має право накласти на студента дисциплінарне стягнення (догану, попередження, виключення з Коледжу).
7.3. Студенти, що навчаються в Коледжі можуть бути відраховані з Коледжу:
1) за власним бажанням, зокрема у зв'язку з переводом до іншого навчального закладу;
2) за ініціативою адміністрації, зокрема:
 • за академічну неуспішність;
 • за порушення Статуту Фінансово-правового коледжу;
 • за порушення Правил внутрішнього розпорядку;
 • за порушення Правил пожежної безпеки;
 • за порушення Правил мешкання в гуртожитку і (або) невиконання зобов'язань за Угодою проживання ;
 • за невиконання зобов'язань за Договором про надання освітньої послуги (навчання) Фінансово-правовим коледжем
Відрахування за власним бажанням проводиться в строк не більше місяця з моменту подачі заяви студентом або іншою особою, що навчається в Коледжі.
7.4. Перелік грубих порушень Статуту Фінансово-правового коледжу, Правил внутрішнього розпорядку, Правил пожежної безпеки, Правил мешкання в гуртожитках, пропускного режиму, за які, як правило, накладаються дисциплінарні стягнення (аж до відрахування):
 • невиконання навчального плану за напрямом підготовки (спеціальності) у встановлені терміни з неповажної причини;
 • систематичні пропуски занять без поважних причин;
 • гра в карти, інші азартні ігри на території ;
 • розпивання спиртних і слабоалкогольних напоїв;
 • знаходження на території в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;
 • навмисне псування або розкрадання майна Коледжу;
 • застосування піротехнічних засобів на території Коледжу;
 • порушення Правил пожежної безпеки, правил користування ліфтами та електробезпеки, яке могло б призвести до тяжких наслідків;
 • лихослів'я, вживання ненормативної лексики, в т.ч. в інформаційних мережах, а також в локальних мережах факультетів і студентських гуртожитків;
 • несанкціонований вхід (злом) в електронну інформаційну мережу Коледжу;
 • злісна непокора законним вимогам працівників відділу охорони, відділу оперативного реагування і протипожежної служби, представникам органів студентського самоврядування;
 • передача перепустки в Коледж або перепусток в гуртожиток іншій особі;
 • повторне затримання за куріння в недозволеному місці.
8. Порядок прийняття правил внутрішнього розпорядку i введення їх в дію.

8.1. Правила внутрішнього розпорядку обговорюються і приймаються на зборах трудового колективу Фінансово-правового коледжу.

 

Прийняті на зборах трудового колективу

Фінансово-правового коледжу

Протокол №_17_ від „28”серпня 2014 р.