Історія Коледжу в Енциклопедії Київського національного університету імені Тараса Шевченка:   читати далі...

adress

Вашій увазі пропонується низка хронологічних дат діяльності Фінансово-правового коледжу ( попередня назва: «Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка»), які вже давно стали його історією, вражаючим та яскравим поступом на ринку освітніх послуг України.

Вже понад двадцять років віра, праця і підтримка однодумців та потужна, віддана, постійна й напружена праця колективу нашого навчального закладу зробили те, що сьогодні ми є гордими свідками його успіху і популярності.

1994 рік. 14 жовтня 1994 року заснований Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка, першим директором якого став Омельченко Михайло Петрович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основною ідеєю створення нашого навчального закладу, яку ініціював Омельченко Михайло Петрович, - була ідея надання безперервної ступеневої освіти, через створення освітнього навчально-методичного комплексу: Фінансово-правовий ліцей - Фінансово-правовий коледж - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1995 рік. Головним управлінням акредитації Міністерства освіти України підтверджено право здійснення освітньої діяльності Коледжу за напрямом (спеціальність) підготовки 6.0601 Правознавство (ліцензійний обсяг 150 осіб - денна та заочна форми навчання), відповідно до рішень Міжгалузевої акредитаційної комісії та протоколами наказів Міністерством освіти України.

Освітню діяльність коледж розпочав відповідно до наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка Скопенка В.В. До здійснення навчального процесу в Коледжі були залучені провідні викладачі юридичного, економічного, філософського, історичного факультетів, а також Інституту філології, факультетів психології та соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тісна співпраця з якими продовжується і зараз. Коледжем було засновано Фінансово-правовий ліцей Залізничного району (остання назва: «Приватний загальноосвітній заклад «Фінансово-правовий ліцей») як навчально-виховний заклад нового типу, що надає повну загальну середню освіту з поглибленим вивченням правових та економічних дисциплін. Освітню діяльність ліцей розпочав з 1 вересня 1996р.

group-foto

1996 рік. Ліцензія Міністерства освіти України серія ВК І-І № 112527 на право провадження освітньої діяльності з наданням освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

1997 рік. Наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про навчання на відділенні військової підготовки студентів Фінансово-правового коледжу». Студенти старших курсів нашого навчального закладу і сьогодні користуються правом навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно наказів ректора університету.

1999 рік. Ліцензія МОУ Серія ВПІ II № 112524 на право провадження освітньої діяльності з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра за спеціальністю «Правознавство».

2001 рік. Фінансово-правовий коледж очолив Гриценко Іван Сергійович, кандидат історичних наук, викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Автор понад 100 наукових праць. Стаж науково-педагогічної діяльності понад 32 роки.
Дозвіл Міністерства освіти і науки України №1/9-149 проводити підготовку екстернів з 2000-2001 навчального року за акредитованими спеціальностями: «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Правознавство».

2001 рік. Ліцензія Міністерства освіти і науки для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Банківська справа».
3 1 вересня 2001 р. навчальний процес Фінансово-правовий коледж розпочав у новому навчальному корпусі за адресою вул. Пітерська, 5-А.

2003 рік. Рішенням Державної акредитаційної комісії (протокол №45) Коледж акредитовано за напрямом підготовки молодших спеціалістів: «Економіка і підприємництво» («Фінанси»), Ліцензія Головного управління освіти і науки Серія АА №318480 від 7.02.2003р., термін дії до 6.02.2008р.

2004 рік. 1-й випуск молодших спеціалістів за спеціальністю «Фінанси». Випускники отримали атестати про повну загальну середню освіту та дипломи молодшого спеціаліста. Це право було надано Коледжу після успішного завершення акредитації з цього напряму підготовки. Навчальний заклад одержав Ліцензію від Міністерства освіти України на право підготовки фахівців з вищою освітою кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей: «Банківська справа», «Право» «Правознавство» на базі 11 класів. Термін дії ліцензії до 1.07.2009р.

2004 рік. З метою координації спільної навчально-методичної діяльності та впровадження системи ступеневої безперервної підготовки фахівців відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Фінансово-правовим коледжем Київського національного університету та Фінансово-правовим ліцеєм було укладено трьохсторонню угоду про співробітництво. Предметом Угоди є:

  • співпраця Сторін щодо реалізації законодавства про освіту, координація спільної діяльності Сторін;
  • впровадження системи безперервної підготовки фахівців;
  • активне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури;
  • розробка навчально-методичного забезпечення.

2006 рік. Коледж зареєстровано як освітній заклад з державною формою власності, що підтверджує видане «Свідоцтво про реєстрацію».

2008 рік. Рішенням Державної акредитаційної комісії Коледжу продовжено термін дії Ліцензій до 1.07.2009р. за спеціальністю «Банківська справа».

2009 рік. Акредитація всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та молодший спеціаліст. Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія AB № 498238 від 21.10.2009р. Термін дії до 1.07.2014року.

student-foto

2012 рік. У зв'язку з реорганізацією Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» став правонаступником усіх прав та обов’язків Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Головним завданням Коледжу, як вищого навчального закладу є здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців заявлених освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає прийнятим державним стандартам у галузі вищої освіти. у Коледжі створені умови ефективного використання творчого потенціалу вчених і спеціалістів науки, освіти та підприємництва в сприянні адаптації громадян України до ринкових відносин, допомоги всім верствам населення у набутті нових знань у галузі економіки, наукового обґрунтування шляхів економічного, політичного, соціального і духовного розвитку України, підготовки кадрів для підприємств та організацій всіх форм власності, надання науково-консультаційних послуг.

З вересня 2012 року Фінансово-правовий коледж очолює доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України Губанова Тамара Олексіївна.

2014 рік. Акредитація за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та молодший спеціаліст за спеціальностями: «Правознавство», «Фінанси і кредит». Коледж отримує ліцензію на підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».

2016 рік. Акредитація і перший випуск студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст спеціальність «Правознавство».
Коледж традиційно поєднує ефективні засоби фахової освітньої підготовки з фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями, спрямованими на створення найсприятливіших умов підвищення якості освітніх послуг. В Коледжі успішно діють наукові школи, працює Наукове студентське товариство. Розроблено ряд організаційно-розпорядчих та організаційно-методичних документів, що регламентують процедури та правила організації й проведення навчально-виховного процесу у Коледжі. Удосконалюється також і навчально-методичне забезпечення.
В Україні, як і в інших розвинутих країнах, вища освіта визнана однією з головних складових загальнолюдських цінностей. Зростання ролі особистості, демократизація суспільства, інтелектуалізація праці і швидкий розвиток інноваційних технологій визначають особливості сучасної цивілізації. А сучасна освіта, в свою чергу, вимагає постійного вдосконалення матеріально-технічної бази та створення належного висококваліфікованого викладацького складу. До послуг студентів: електронні посібники, доступ до мережі Інтернет, сучасна локальна мережа, мультимедійні засоби навчання, розроблені інтегровані курси, комп'ютерне тестування, спеціалізовані навчальні кабінети та лабораторії, аудиторії, медичний кабінет, затишне кафе, сучасний спортивний майданчик, зручні гуртожитки тощо. concert-foto
Сьогодні у Фінансово-правовому коледжі освітню діяльність здійснюють доктори юридичних та економічних наук, , кандидати юридичних, економічних, історичних, філософських, філологічних, політичних наук, професори та доценти, а також викладачі вищих категорій, викладачі -методисти.
Навчально-виховний процес у закладі забезпечують 6 кафедр. Зроблено конкретні кроки щодо поліпшення роботи удосконалення навчально-методичного супроводження, яке спрямовується на забезпечення якості самостійної роботи студентів, їхньої участі в управлінні процесом навчання та особистої відповідальності за якість здобутих знань, підвищення її ефективності через поліпшення фінансового, матеріального, кадрового, організаційного та інформаційного забезпечення нашого навчального закладу.
Посилено індивідуалізацію навчання студентів Коледжу шляхом запровадження для окремих з них індивідуальних навчальних планів.
Фінансово-правовий коледж бере активну участь у багатьох вітчизняних освітніх програмах, має спільні навчально-наукові, культурно-спортивні та творчі зв’язки не тільки з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, співпраця з яким і надалі успішно продовжується, а і з іншими провідними навчальними закладами України.
Фінансово-правовий коледж, вже понад двадцять років, діє і розвивається, втілюючи в життя Концепцію розвитку Коледжу, головні засади якої відповідають принципам Болонської декларації та програмі «Освіта XXI століття».
3 цікавими новинами та подіями, які відбуваються в стінах нашого навчального закладу можна ознайомитись на сторінках газети «СтудентІнформ». За роки існування Коледжу контингент студентів не тільки збільшився, а й став набагато різноманітнішим. У 2016-2017 н.р. кількість студентів, які навчаються у нашому навчальному закладі складає понад 700 осіб. Вагомими є здобутки наших студентів не тільки в навчанні, в науці, а і в спорті. Серед них чимало учасників Олімпійських ігор, чемпіонів світу і Європи.
Сьогодні, Фінансово-правовий коледж - це сучасний демократичний навчальний заклад, з цікавою історією, власними традиціями, в діяльності якого гармонічно поєднується найкращі досягнення національної вищої освіти та прогресивні тенденції світового освітянського розвитку. розвитку.

girl-student-foto

З року в рік ми розробляємо та впроваджуємо в життя нові освітні програми, проекти, методики викладання, щоб досягти ще більшого прогресу у галузі правової та економічної освіти і сприяти розбудові нашої держави. Коледж є постійним і активним учасником численний спеціалізованих освітянських виставок та інших різноманітних культурно-виховних заходів.
Заклад постійний учасник і призер освітянських виставок.
За роки існування Фінансово-правового коледжу підготовлено більше 5000 випускників, серед яких провідні спеціалісти органів державного управління, фінансових установ, відомі науковці, адвокати, прокурори, слідчі, юристи, працівники та керівники промислових і аграрних об'єднань, банкіри, підприємці.

2017 рік. Фінансово-правовий коледж оголошує набір іноземних громадян на заявлені освітні рівні та спеціальності.
Науково-педагогічний колектив Фінансово-правового коледжу і надалі спрямовує свої основні зусилля на підготовку фахівців принципово нової якості, здатних знайти своє місце на вітчизняному та світовому ринку праці, швидко адаптуватися до його потреб.

group-concert-foto group-concert-fotocertificate-1

 

 license-2016 certificate-1