ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
(за результатами 2019-го року)

Протягом 2019 року зосереджено увагу на наступних заходах науково-дослідного спрямування:
 • Фінансово-правовий коледж став партнером програми Erasmus +. Це означає співпрацю у напрямку міжнародного співробітництва за програмами: академічної мобільності для викладачів та студентів закладів вищої освіти; розвитку потенціалу вищої освіти; проектів співпраці та обміну успішними практиками між закладами вищої освіти Європи та України.
 • Вже другий рік поспіль здійснюється співробітництво з Київським міським осередком Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права ELSA Україна». Співпраця та партнерство здійснюється у сфері науково – дослідної, інформаційної, експертної та видавничої діяльності у галузі правознавства з метою сприяння розвитку студентських правничих ініціатив і розвитку правничої освіти.
 • 115 студентів Коледжу залучені до науково-дослідної роботи та роботи у Науковому товаристві студентів (кожен 6-й студент денної форми навчання є членом НТС Коледжу).
 • Працює Telegram канал Наукового товариства студентів, на якому постійно оновлюється інформація з приводу запланованих заходів, цікавих освітніх проектів та моніторингу грантових програм. Канал існує для поширення актуальної інформації з приводу діяльностіі НТС та залученню студентів Коледжу до наукової роботи, допомоги у пошуку наукових керівників та тем для дослідження актуальних питань права та економіки.
 • Щомісячно відбуваються засідання гуртка Наукового товариства студентів.
 • Серед студентів Коледжу (членів НТС) є учасники Малої Академії Наук (Рябова Адела) та амбассадор Національної ради дітей та молоді (Гаращук Дарина). Відбувається співпраця з громадськими та молодіжними організаціями, шляхом участі студентів Коледжу в їх освітніх проектах та програмах.
 • Протягом 2019 - 2020 року члени НТС беруть участь у проекті д.ю.н.,проф. Безклубого І.А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) «Юридичні ризики в місті» (презентація результатів запланована на 1 півріччя 2020 р.).
За звітній період штатні викладачі Фінансово-правового коледжу пройшли курси підвищення кваліфікації в Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Головченко О.В., Зінченко Р.Ю., Маєвська Н.В., Мельник В.В., Мигаль С.М., Петрук Ю.О., Рибак О.А., Телесніцький Г.Н., Щербань М.Т.). та Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Балецький В.М., Мельник Ю.В., Павленко Л.А., Савенкова В.Г., Черненко О.А.).
Професійне зростання викладачів Фінансово-правового коледжу здійснюється за рахунок активної позиції наукового пошуку на постійній основі. До прикладу, за звітній 2019 рік:

Губанова Т.О. (директор ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж», д.ю.н., проф.) :
 • монографічне дослідження: «The system of legal acts in the prevention of corruption (as exemplified by Ukrainian legislation)» - The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 432 p.;
 • наукова стаття: «Functioning of «Prosvita» branch in Horodok during 1909 ? 1939» (East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. – Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2019. – Issue 12. – 74-82 p. (видання, включене до науковометричної бази Web of Science Core));
 • 9 науково-практичних коментарів до Законів України;
 • закордонне стажування «Environmental Policy Integration in Ukraine and the EU» (7th International Conference on Sustainable Development, September 04-05, 2019 Rome, Italy).
Савенкова В.Г. (заступник директора з наукової роботи, к.ю.н.)
 • монографічне дослідження (у співавторстві): Vladyslava Savenkova «The emergence of central banks and finance-legal status of National Bank of Ukraine», p.237. // Public finance: legal aspects: Collective monograph. Riga Izdveniciba «Baltija Publishing, 2019. 260 p.;
 • наукова стаття: Етапи становлення та розвитку банківської справи / В.Г. Савенкова//International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation» : Conference proceedings, June 7–8, 2019. Snina : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 492 pages.;
 • монографічне дослідження: Теоретико-правові основи регулювання банківських відносин на шляху євроінтеграційного поступу України: монографія - Київ: Освіта України, 2019. – 228 с.;
 • міжнародна конференція  «Нові педагогічні підходи в  STEAM освіті» Київський університет імені Бориса Грінченка (за проектом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP);
 • участь у Форумі мереж Європейського Союзу та Єврошколи.
Черненко О.А. (завідувач кафедри правознавства, к.ю.н. доц.)
 • наукова стаття: Реалізація права на виплату дивідендів в Україні // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць, 2019 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. 2019.  С. 168-171.;
 • наукова стаття: Електроні документи у господарському судочинстві // Збірник наук. праць.К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019;
 • наукова стаття: Правовий режим майна державних акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право. – 2019. –№ 12.
Мельник В.В. (завідувач кафедри фінансів і кредиту, к.екон.н.)
 • Ukraine Tax Conference (організатор - Exchange Ideas (швейцарська платформа з питань оподаткування та управління капіталом) та Eterna Law (сертифікат учасника).
Лисенок О.В. (викладач кафедри фінансів і кредиту, д.екон.н., доц.)
 • наукова стаття: Лисенок О.В., Шірінян Л.В. Диверсифікація та сек'юритизація кредитних портфелів українських банків / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3 (44)- Житомир: ЖДТУ, 2019.;
 • підручник: Банківська система: підручник: [у 2-х частинах]. _ Частина 1: Банківська система України та її економічні основи [текст]/ колектив авторів; за ред.д-рф екон,наук., проф. Л.В. Шірінян.-К.: Видавництво Ліра-К, 2019.-412 с.;
Калінько І.В. (викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, к.тех.н, доцент)
 • міжнародна науково-практична конференція: «Розвиток сфери інтелектуальної власності в умовах формування інформаційної економіки» // Матеріали ІI «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства» (м. Чернігів, 11 жовтня 2019 року) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2019. – С.32-34.;
 • міжнародна науково-практична конференція: «Конкурентоспроможність підприємства шляхом підвищення інноваційної спроможності» // «Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (Полтава, 24.10.2019). – С. 22-23.;
 • міжнародна науково-практична конференція: «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні»/ Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.)/упоряд. Євмєшкіна О.Л. – Київ: УкрСІЧ, 2019. –  С. 191-193;
 • участь у форумах: Інвестиційний форум «Київ - місто майбутнього та центр Київської агломерації», регіональний інноваційний форум «Формування ефективної інноваційної екосистеми як складової інвестиційного розвитку регіону».
Ерастов В.І. (викладач кафедри соціальних та математичних дисциплін, к.екон.н.):
 • міжнародна науково-практична конференція: Грудневі Читання «Ринок фінансових послуг України в епоху діджиталізації» //»Використання 3Д друку у страховій діяльності / В.І. Ерастов // (5-6 грудня) Київ 2019. – с 62-63;
 • монографічне дослідження: Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів/ К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416с.;
 • підручник: Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
Мацелюх І.А. (викладач кафедри гуманітарних дисциплін і фізичної підготовки, д.ю.н., доц.):
 • наукова стаття: Особливості покарання за вчинення чародійства в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому). Міжнародна науково-практична конференція «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства», м. Харків, 15-16 лютого 2019 р.С.6-9.;
Кравченко М.Г. (викладач кафедри правознавства, д.ю.н.):
 • монографічне дослідження: Управління побутовими відходами в Україні (адміністративно-правовий вимір): монографія. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 470 с.;
 • монографічне дослідження (у співавторстві): Kravchenko M. G. Main legal aspects of the household waste management in Ukraine. Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Colllective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. Volume 1.P.153-169.
За звітній період викладачами Коледжу захищено дисертацій (з них 2 докторські та 3 кандидатські):
Бачинська О.М. І. (викладач кафедри загальноюридичних дисциплін), тема: «Принцип недискримінації і механізми його реалізації (теоретико-правові аспекти)» (здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук);
Ерастов В.І. (викладач кафедри соціальних та математичних дисциплін), тема: «Інтернет страхування на ринку страхових послуг України» (здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук);
Мамонтова О.М. (викладач кафедри правознавства), тема: «Правові засади звільнення від доказування в адміністративному судочинстві» (здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук);
Мацелюх І.А. (викладач кафедри гуманітарних дисциплін і фізичної підготовки), тема: «Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин в Україні (ІХ- ХVII ст.)» (здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук);
Кравченко М.Г. (викладач кафедри правознавства), тема: «Управління побутовими відходами в Україні: адміністративно-правовий аспект» (здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук).
Підсумкові науково-дослідні здобутки студентів Фінансово-правового коледжу за звітній період. 

Дата проведення

Назва заходу

Учасники

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА КРУГЛИХ СТОЛАХ

23 січня  2019 р.

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Національні та світові фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів». Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Олексюк Софія, Павліченко Аліна (2 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

 

26 січня 2019 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права»

 

Холошня Володимир (ОС «бакалавр»), Калінько І.В. (к.тех.н, доц.)

15 березня 2019 р.

Науково-практична студентська конференція Фінансово-правового коледжу «Актуальні питання права та економіки: сучасність і перспективи розвитку»

Студенти економічного та юридичного факультетів

27 березня 2019 р.

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна 2109: Економіка».  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Студенти економічного факультету (Олексюк Христина, Олексюк Софія,  Гонцовський Кирило, Банар Денис, Брусов Денис, Колихан Анастасія, Логвин Наталія)

23 травня 2019 р.

Міжвідомча міждисциплінарна конференція «Проблемні питання судово-медичної та правової практики», НМУ ім. О.О. Богомольця

Качан Євгенія, Федорова Сніжана (3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

Вересень 2019 р.

Стипендіальний конкурс з питань захисту, реалізації та охорони прав людини, присвяченого святкуванню п’ятої річниці успішного функціонування наукового журналу «Visegrad Journal of Human Rights».

Отінова Діана (2 курс ОС «бакалавр»),

Качан Євгенія (3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

28 жовтня 2019 р.

 

 

International Internet Conference Certificate of Participation for being an active participant in XXXV International Scientific and Partical Conference, Світові тенденції сучасних наукових досліджень, Вінниця

Федорова Сніжана

(3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

 

 

15 листопада 2019 р.

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сікачина Валерія, Боровська Яна, Карпович Анна (4 курс ОС «бакалавр») Чагаров Сергій, Сичова Ксенія, Мусієнко Марія, Шаменко Наталія (3 курс ОС «бакалавр»), Федорова Сніжана, Водяний Марк (3 курс ОКР «молодший спеціаліст»), Бабяк Дмитро, Овсепян Арташес (2 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

5 грудня 2019 р.

Всеукраїнський круглий стіл «Права людини: здобутки, проблеми та перспективи»  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Інститут управління і права

Рябова Адела

 (1 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

5 грудня 2019 р.

 

XIII міжнародна науково-практична конференція «Грудневі читання» на тему: «Ринок фінансових послуг України в епоху діджиталізації» Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кириченко Маргарита, Бочарова Євеліна (4 курс ОС «бакалавр») Іваненко Максим (2 курс ОС «бакалавр»)

 

10 грудня 2019 р.

Міждисциплінарний науково – практичний діалог «Основні права людини: розуміння та виклики», Центр німецького права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Агапов Микита, Серенков Дмитро, Мусієнко Даніїл

(3 курс ОС «бакалавр»)

10-12 грудня 2019 р.

Міжвідомча науково-практична конференція  в рамках наукового Форуму «Правові засади забезпечення права людини на життя і здоров'я» НМУ імені О. Богомольця

Дерій Михайло, Федорова Сніжана

(3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

 

СУДОВІ ДЕБАТИ ТА MOOT COURT

16-17 березня 2019 р.

TAX Law Moot Court Competition, Захід проведено ELSA Kyiv

Фінансово-правовий коледж, як партнер заходу.

26-27 жовтня 2019 р.

National Criminal Law Moot Court Competition. Захід проведено ELSA Kyiv

Козуб Ольга, Курищук Дмитро, Водяний Марк, Царегородцева Софія (3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

5-6 листопада

2019 р.

Судові дебати з адміністративного судочинства на базі Шостого апеляційного адміністративного суду, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Агапов Микита, Бердичевський Валентин, Серенков Дмитро, Ватаманюк Богдан, Жук Анастасія, Каленюк Владислав (3 курс ОС «бакалавр»)

 

ПEРЕМОГА У СТИПЕНДІАЛЬНИХ КОНКУРСАХ ТА ЄВРОВІКТОРИНАХ

Вересень 2019 р.

Призове місце у Євровікторині від Представництва Європейського Союзу в Україні (Всеукраїнська вікторина на тему Європи та Європейського Союзу, що складається з 5 тематичних напрямків. Проект фінансується  Представництвом Європейського союзу в Україні

Ксенія Сичова

(3 курс ОС «бакалавр»)

Вересень 2019 р.

Сертифікати учасників та публікація у збірнику наукових робіт Стипендіального конкурсу з питань захисту, реалізації та охорони прав людини «Visegrad Journal of Human Rights»

Качан Євгенія (3 курс ОКР «молодший спеціаліст»),

 Отінова Діана (2 курс ОС «бакалавр»)

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ

(ЗАСІДАННЯ ГУРТКІВ)

20 лютого 2019 р.

Загальні збори наукового товариства студентів.

Члени наукового товариства студентів

15 березня 2019 р.

Засідання наукового гуртка, тема: «Апробація виступів на науково-практичній конференції»

Модератор - К.ю.н. Савенкова В.Г., члени наукового товариства студентів

15 травня 2019 р.

Вручення збірників учасникам конференції «Актуальні питання права та економіки: сучасність і перспективи розвитку»

Учасники конференції, члени наукового товариства студентів

12 вересня 2019 р.

Загальні збори наукового товариства студентів: обрано голову НТС та організаційний комітет, включено нових членів НТС

Члени наукового товариства студентів Коледжу

Голова НТС Водяний Марк (3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

8 жовтня 2019 р.

Засідання наукового гуртка, присвячене Дню Юриста. Тема лекції: «Тези – алгоритм дії»

Модератор - К.ю.н. Савенкова В.Г., члени наукового товариства студентів

11 листопада

2019 р.

Засідання наукового гуртка, тема: «Апробація виступів на науково-практичних конференціях»

Модератор - К.ю.н. Савенкова В.Г., члени наукового товариства студентів

16 грудня 2019 р.

Збори організаційного комітету наукового товариства студентів, затвердження плану заходів на І півріччя 2020 р., включено нових членів НТС

Модератор - К.ю.н. Савенкова В.Г., члени наукового товариства студентів

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ВІЗИТИ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

27 січня 2019 р.

Інституційний візит до Верховного суду України

Студенти юридичного факультету (Мусієнко Марія, Овсепян Арташес, Пономарчук Катерина)

15 квітня 2019 р.

Екскурсія до Конституційного Суду України

Студенти юридичного факультету

18 вересня 2019 р.

Національне антикорупційне бюро України, тема: «Антикорупційний брейн-ринг»

Студенти юридичного факультету

10 грудня 2019 р.

Ознайомчий візит до офісу Консультативної місії Європейського Союзу, зустріч з дипломатами Швеції та Польщі

Козуб Ольга (3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

13 грудня 2019 р.

Екскурсія до Конституційного Суду України

Водяний Марк, Довженко Богдана, Шаменко Наталя, Гладуш Іван, Голубицька Марія, Молочний Андрій

(3 курс ОКР «молодший спеціаліст» та ОС «бакалавр»)

 

WORKSHOP ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЩО ВІДБУЛИСЬ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВОМУ КОЛЕДЖІ

4 квітня 2019 р.

Презентація STEP стажування (від европейської асоціації студентів права)

Студенти економічного та юридичного факультетів

25 вересня 2019 р.

Презентація можливостей ELSA (европейська асоціація студентів права)

Студенти економічного та юридичного факультетів

2 жовтня 2019 р.

Workshop від Національного банку України на тему: «Вивчаємо, як вести бюджет разом», модератор заходу Костів Марта-Марія

Студенти економічного та юридичного факультетів

24 жовтня 2019 р.

Workshop від Національного банку України на тему: «Поведінкова економіка або як ми приймаємо фінансові рішення», модератор заходу Лілія Чорна

Студенти економічного факультету

22 листопада

 2019 р.

Презентація від центру Education USA Ukraine на тему: «Вища освіта в США: навчання на магістратурі та докторантурі»

Студенти економічного та юридичного факультетів

 

ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ ТА PUBLIC-TALK У ФІНАНСОВО-ПРАВОВОМУ КОЛЕДЖІ

24 квітня 2019 р.

Зустріч з Топ-100 СЕО України Олександром Кузиком – виконавчим директором  Electrolux Україна

Студенти економічного та юридичного факультетів

30 травня 2019 р.

Відкрита лекція Голови правління АТ «Ощадбанк» Андрієм Пишним (Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

Студенти економічного та юридичного факультетів

23 жовтня 2019 р.

Лекція професора спеціальної кафедри застосування засобів спеціальних телекомунікаційних систем В. Д. Голя та курсантів Інституту з теми кібербезпеки та кібербулінгу, присвячена світовому «Місяцю кібербезпеки»

Студенти економічного та юридичного факультетів

4 листопада 2019 р.

Практикум з написання резюме та успішного інтерв’ю. Спікер заходу -  заходу Катерина Заславська (директор Київського офісу юридичної компанії ILF)

Студенти економічного та юридичного факультетів

28 листопада

2019 р.

Publiс Talk з  в.о. Генерального прокурора України, державним радником юстиції 3-го класу Юрієм Севруком на тему: «Реформування органів прокуратури в Україні»

Студенти економічного та юридичного факультетів

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ У ПРОГРАМАХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

18-19 травня 2019 р.

Soft Skills for lawyers -  практичний курс з тайм-менеджменту, ведення переговорів, юридичного письма, нетворкінгу тощо

Студенти юридичного факультету та члени ELSA Kyiv

Вересень – листопад 2019 р.

Курс «Legal Writing in English» з професором Крістофером Р. Келлі на базі American Common Law Centre Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Студенти економічного та юридичного факультетів

3-4 жовтня 2019 р.

Стратегічна сесія з Національної ради дітей та молоді за участю уповноваженого Президента України з прав дитини – Миколи Кулеби та міністром освіти та науки України – Ганни Новосад

Гаращук Дарина 

(1 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

21 жовтня –

 20 листопада

2019 р.

Стажування у Команді Innovation Development Foundation в рамках проекту Wikiinvestigation.

Мета проекту: залучити активну молодь України до боротьби з корупцією.

Козуб Ольга

(3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

28 жовтня –

 4 листопада 2019 р.

Програма особистісного та професійного розвитку молоді ініційована Міністерством молоді та спорту України, Українською академією лідерства та реалізується спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в України

Водяний Марк

(3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)

2-3 грудня 2019 р.

Конференція для молоді про успішну кар’єру в рамках ініціативи «Український Пакт заради молоді-2020» Career Talk`s

Водяний Марк

(3 курс ОКР «молодший спеціаліст»)