Інформація, яка підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів, відповідно до вимог підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про доступ до публічної. інформації", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Бюджетного кодексу УкраїниЗакону України "Про вищу освіту".


Статут Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж". 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Довідка про включення до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

Договір оренди

Положення про організацію освітнього процесу.

Щодо планування проведення занять у 2021-2022 навчальному році

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Київський юридичний журнал»

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу «Київський економічний часопис»

Стратегія розвитку Фінансово-правового коледжу на 2020-2025 роки

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти

Розпорядження Про затвердження протиепідемічних заходів у Фінансово-правовому коледжі на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр".

Навчальний план спеціальності 081 Право ОС "Бакалавр". Заочна форма.

Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр".

Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "Бакалавр". Заочна форма.

Навчальний план спеціальності 081 Право ОПС "Фаховий молодший бакалавр".

Навчальний план спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПС "Фаховий молодший бакалавр".

Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОС бакалавр

Освітня програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОС бакалавр

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОПС фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОПС фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ОКР молодший спеціаліст

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за спеціальністю 081 Право, ОКР молодший спеціаліст

Склад керівних органів Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Кошторис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Фінансовий звіт про діяльність Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Штатний розпис Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж".

Результати щорічного оцінювання здобувачів освіти.

Положення про Екзаменаційну комісію.

Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн документів про вищу освіту

Ліцензії та сертифікати акредитації

Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників:

- Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

- План-графік підвищення кваліфікації

Звіт директора Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"

План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів

Звіт з наукової роботи (за результатами 2021-го року)

Звіт про роботу практичного психолога Фінансово-правового коледжу (2021-2022 навчальний рік)

Меморандум про співробітництво з Тренінговим центром прокурорів України

Меморандум про співробітництво з Київським міським осередком Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права ELSA Україна» ELSA Kyiv

Меморандум про співпрацю та партнерські взаємовідносини з Всеукраїнською молодіжною організацією "АЙСЕК в Україні"

Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу

План заходів щодо булінгу на 2021-2022 навчальний рік

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб


Інформація про вакансії

Стратегія розвитку кадрового потенціалу

Положення про атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про систему рейтингової оцінки діяльності викладачів

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про організацію освітнього процесу для фахових молодших бакалаврів

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти

Положення про академічну мобільність студентів Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

Методичні рекомендації щодо написання і захисту курсових робіт

Методичні рекомендації щодо написання і захисту рефератів

Положення про Вчену раду

Положення про наукове товариство студентів

Положення про електронну бібліотеку 

Положення про організацію освітнього процесу у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» 

Положення про порядок атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж»

Методичні рекомендації психологічної служби Коледжу щодо політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій під час навчального процесу

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж»

Програма випускного кваліфікаційного іспиту здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 081 Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр»

Положення про психологічну службу

Методичні рекомендації щодо складання індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти

Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про підсумкову атестацію (кваліфікаційний іспит) для здобувачів фахової передвищої освіти у Структурному підрозділі Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" – Фаховий коледж

Програми академічної мобільності студентів у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж»

Положення про реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами

Положення про практичну підготовку здобувачів  фахової передвищої освіти