Документи закладу, якими регулюється освітній процес (Documents of the institution that regulate the educational process)

Показати  
Заголовок
Положення про розмовний клуб англійської мови English spesking club
Безпека учасників освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році
Акт прийому готовності ПВНЗ "Фінансово-правовий коледж" до нового 2022/2023 навчального року
Наказ директора Коледжу від 11 липня 2022 року № 159 (про особливості організації освітнього процесу у 1 семестрі 2022-2023 навчального року).
Положення про Приймальну комісію
Програма практики здобувачів вищої освіти спеціальностей 081 Право, 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС "бакалавр"
План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2022-2023 н.р.
План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2021-2022 н.р.
План науково-дослідницьких та пізнавально-навчальних заходів 2020-2021 н.р.
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти
Програма практики здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр
Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти
Положення про реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами
Положення про підсумкову атестацію (кваліфікаційний іспит) для здобувачів фахової передвищої освіти у Структурному підрозділі Приватного вищого навчального закладу "Фінансово-правовий коледж" – Фаховий коледж
Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти
Методичні рекомендації щодо складання індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти
Положення про психологічну службу
Програма випускного кваліфікаційного іспиту здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 081 Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр»
Методичні рекомендації психологічної служби Коледжу щодо політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій під час навчального процесу
Положення про порядок атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж»
Методичні рекомендації щодо написання і захисту рефератів
Методичні рекомендації щодо написання і захисту курсових робіт
Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів фахової передвищої освіти
Положення про стейкхолдерів освітніх програм
Положення про вибіркові дисципліни