Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Історія Коледжу в Енциклопедії Київського національного університету імені Тараса Шевченка:   читати далі...
adress

Вашій увазі пропонується низка хронологічних дат діяльності Фінансово-правового коледжу ( попередня назва: «Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка»), які вже давно стали його історією, вражаючим та яскравим поступом на ринку освітніх послуг України.

Вже понад двадцять років віра, праця і підтримка однодумців та потужна, віддана, постійна й напружена праця колективу нашого навчального закладу зробили те, що сьогодні ми є гордими свідками його успіху і популярності.

1994 рік. 14 жовтня 1994 року заснований Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка, першим директором якого став Омельченко Михайло Петрович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основною ідеєю створення нашого навчального закладу, яку ініціював Омельченко Михайло Петрович, - була ідея надання безперервної ступеневої освіти, через створення освітнього навчально-методичного комплексу: Фінансово-правовий ліцей - Фінансово-правовий коледж - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1995 рік. Головним управлінням акредитації Міністерства освіти України підтверджено право здійснення освітньої діяльності Коледжу за напрямом (спеціальність) підготовки 6.0601 Правознавство (ліцензійний обсяг 150 осіб - денна та заочна форми навчання), відповідно до рішень Міжгалузевої акредитаційної комісії та протоколами наказів Міністерством освіти України.

Освітню діяльність коледж розпочав відповідно до наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка Скопенка В.В. До здійснення навчального процесу в Коледжі були залучені провідні викладачі юридичного, економічного, філософського, історичного факультетів, а також Інституту філології, факультетів психології та соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тісна співпраця з якими продовжується і зараз. Коледжем було засновано Фінансово-правовий ліцей Залізничного району (остання назва: «Приватний загальноосвітній заклад «Фінансово-правовий ліцей») як навчально-виховний заклад нового типу, що надає повну загальну середню освіту з поглибленим вивченням правових та економічних дисциплін. Освітню діяльність ліцей розпочав з 1 вересня 1996р.

group-foto

1996 рік. Ліцензія Міністерства освіти України серія ВК І-І № 112527 на право провадження освітньої діяльності з наданням освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

1997 рік. Наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про навчання на відділенні військової підготовки студентів Фінансово-правового коледжу». Студенти старших курсів нашого навчального закладу і сьогодні користуються правом навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно наказів ректора університету.

1999 рік. Ліцензія МОУ Серія ВПІ II № 112524 на право провадження освітньої діяльності з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра за спеціальністю «Правознавство».

2001 рік. Фінансово-правовий коледж очолив Гриценко Іван Сергійович, кандидат історичних наук, викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Автор понад 100 наукових праць. Стаж науково-педагогічної діяльності понад 32 роки.
Дозвіл Міністерства освіти і науки України №1/9-149 проводити підготовку екстернів з 2000-2001 навчального року за акредитованими спеціальностями: «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Правознавство».

2001 рік. Ліцензія Міністерства освіти і науки для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Банківська справа».
3 1 вересня 2001 р. навчальний процес Фінансово-правовий коледж розпочав у новому навчальному корпусі за адресою вул. Пітерська, 5-А.

2003 рік. Рішенням Державної акредитаційної комісії (протокол №45) Коледж акредитовано за напрямом підготовки молодших спеціалістів: «Економіка і підприємництво» («Фінанси»), Ліцензія Головного управління освіти і науки Серія АА №318480 від 7.02.2003р., термін дії до 6.02.2008р.

2004 рік. 1-й випуск молодших спеціалістів за спеціальністю «Фінанси». Випускники отримали атестати про повну загальну середню освіту та дипломи молодшого спеціаліста. Це право було надано Коледжу після успішного завершення акредитації з цього напряму підготовки. Навчальний заклад одержав Ліцензію від Міністерства освіти України на право підготовки фахівців з вищою освітою кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей: «Банківська справа», «Право» «Правознавство» на базі 11 класів. Термін дії ліцензії до 1.07.2009р.

2004 рік. З метою координації спільної навчально-методичної діяльності та впровадження системи ступеневої безперервної підготовки фахівців відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Фінансово-правовим коледжем Київського національного університету та Фінансово-правовим ліцеєм було укладено трьохсторонню угоду про співробітництво. Предметом Угоди є:

 • співпраця Сторін щодо реалізації законодавства про освіту, координація спільної діяльності Сторін;
 • впровадження системи безперервної підготовки фахівців;
 • активне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури;
 • розробка навчально-методичного забезпечення.

2006 рік. Коледж зареєстровано як освітній заклад з державною формою власності, що підтверджує видане «Свідоцтво про реєстрацію».

2008 рік. Рішенням Державної акредитаційної комісії Коледжу продовжено термін дії Ліцензій до 1.07.2009р. за спеціальністю «Банківська справа».

2009 рік. Акредитація всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та молодший спеціаліст. Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія AB № 498238 від 21.10.2009р. Термін дії до 1.07.2014року.

student-foto

2012 рік. У зв'язку з реорганізацією Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» став правонаступником усіх прав та обов’язків Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Головним завданням Коледжу, як вищого навчального закладу є здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців заявлених освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає прийнятим державним стандартам у галузі вищої освіти. у Коледжі створені умови ефективного використання творчого потенціалу вчених і спеціалістів науки, освіти та підприємництва в сприянні адаптації громадян України до ринкових відносин, допомоги всім верствам населення у набутті нових знань у галузі економіки, наукового обґрунтування шляхів економічного, політичного, соціального і духовного розвитку України, підготовки кадрів для підприємств та організацій всіх форм власності, надання науково-консультаційних послуг.

З вересня 2012 року Фінансово-правовий коледж очолює доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України Губанова Тамара Олексіївна.

2014 рік. Акредитація за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та молодший спеціаліст за спеціальностями: «Правознавство», «Фінанси і кредит». Коледж отримує ліцензію на підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».

2016 рік. Акредитація і перший випуск студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст спеціальність «Правознавство».
Коледж традиційно поєднує ефективні засоби фахової освітньої підготовки з фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями, спрямованими на створення найсприятливіших умов підвищення якості освітніх послуг. В Коледжі успішно діють наукові школи, працює Наукове студентське товариство. Розроблено ряд організаційно-розпорядчих та організаційно-методичних документів, що регламентують процедури та правила організації й проведення навчально-виховного процесу у Коледжі. Удосконалюється також і навчально-методичне забезпечення.
В Україні, як і в інших розвинутих країнах, вища освіта визнана однією з головних складових загальнолюдських цінностей. Зростання ролі особистості, демократизація суспільства, інтелектуалізація праці і швидкий розвиток інноваційних технологій визначають особливості сучасної цивілізації. А сучасна освіта, в свою чергу, вимагає постійного вдосконалення матеріально-технічної бази та створення належного висококваліфікованого викладацького складу. До послуг студентів: електронні посібники, доступ до мережі Інтернет, сучасна локальна мережа, мультимедійні засоби навчання, розроблені інтегровані курси, комп'ютерне тестування, спеціалізовані навчальні кабінети та лабораторії, аудиторії, медичний кабінет, затишне кафе, сучасний спортивний майданчик, зручні гуртожитки тощо. concert-foto
Сьогодні у Фінансово-правовому коледжі освітню діяльність здійснюють доктори юридичних та економічних наук, , кандидати юридичних, економічних, історичних, філософських, філологічних, політичних наук, професори та доценти, а також викладачі вищих категорій, викладачі -методисти.
Навчально-виховний процес у закладі забезпечують 6 кафедр. Зроблено конкретні кроки щодо поліпшення роботи удосконалення навчально-методичного супроводження, яке спрямовується на забезпечення якості самостійної роботи студентів, їхньої участі в управлінні процесом навчання та особистої відповідальності за якість здобутих знань, підвищення її ефективності через поліпшення фінансового, матеріального, кадрового, організаційного та інформаційного забезпечення нашого навчального закладу.
Посилено індивідуалізацію навчання студентів Коледжу шляхом запровадження для окремих з них індивідуальних навчальних планів.
Фінансово-правовий коледж бере активну участь у багатьох вітчизняних освітніх програмах, має спільні навчально-наукові, культурно-спортивні та творчі зв’язки не тільки з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, співпраця з яким і надалі успішно продовжується, а і з іншими провідними навчальними закладами України.
Фінансово-правовий коледж, вже понад двадцять років, діє і розвивається, втілюючи в життя Концепцію розвитку Коледжу, головні засади якої відповідають принципам Болонської декларації та програмі «Освіта XXI століття».
3 цікавими новинами та подіями, які відбуваються в стінах нашого навчального закладу можна ознайомитись на сторінках газети «СтудентІнформ». За роки існування Коледжу контингент студентів не тільки збільшився, а й став набагато різноманітнішим. У 2016-2017 н.р. кількість студентів, які навчаються у нашому навчальному закладі складає понад 700 осіб. Вагомими є здобутки наших студентів не тільки в навчанні, в науці, а і в спорті. Серед них чимало учасників Олімпійських ігор, чемпіонів світу і Європи.
Сьогодні, Фінансово-правовий коледж - це сучасний демократичний навчальний заклад, з цікавою історією, власними традиціями, в діяльності якого гармонічно поєднується найкращі досягнення національної вищої освіти та прогресивні тенденції світового освітянського розвитку. 

girl-student-foto

З року в рік ми розробляємо та впроваджуємо в життя нові освітні програми, проекти, методики викладання, щоб досягти ще більшого прогресу у галузі правової та економічної освіти і сприяти розбудові нашої держави. Коледж є постійним і активним учасником численний спеціалізованих освітянських виставок та інших різноманітних культурно-виховних заходів.
Заклад постійний учасник і призер освітянських виставок.
За роки існування Фінансово-правового коледжу підготовлено більше 5000 випускників, серед яких провідні спеціалісти органів державного управління, фінансових установ, відомі науковці, адвокати, прокурори, слідчі, юристи, працівники та керівники промислових і аграрних об'єднань, банкіри, підприємці.

2017 рік. Фінансово-правовий коледж оголошує набір іноземних громадян на заявлені освітні рівні та спеціальності.
Науково-педагогічний колектив Фінансово-правового коледжу і надалі спрямовує свої основні зусилля на підготовку фахівців принципово нової якості, здатних знайти своє місце на вітчизняному та світовому ринку праці, швидко адаптуватися до його потреб.

Фінаносово-правовий коледж та Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка підписали угоду, за якою студенти Коледжу мають можливість продовжити навчання на освітніх магістерських програмах "Подвійний диплом", одночасного навчаючись у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Норвезькому Університеті Nord University. Навчання, проживання та транспортні витрати здійснюються за рахунок гранту, який фінансується урядом Норвегії. Протягом навчання студенти отримують стипендію.

У травні 2017 року на базі Фінансово-правового коледжу у межах навчального процесу відбувся перший візит до країн Європи у рамках проекту "ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT". Для роботи над дослідницьким проектом «Досвід євроінтеграції країн Східної Європи для України» було сформовано 3 групи зі студентів 1 курсу. Студенти відвідали міста Польщі, Чеської Республіки та Німеччини.


2018 рік. Фінансово-правовий коледж та Центри Німецького права, Американського загального права, Романського права, Польського права, Імплементації Європейського соціального права, Прав людини і врядування, Медичного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  підписали  договір про співробітництво. Така співпраця відбуватиметься в наступних напрямках:

 • Обмін освітніми програмами та досвідом підготовки навчально-педагогічного складу.
 • Науково-практичне співробітництво, спільні наукові дослідження, впровадження результатів науково-дослідної роботи в практику, технічна та методична підтримка наукових досліджень.
 • Обмін студентами та викладачами з метою наукового та практичного стажування.
 • Підготовка спільних програм освітнього та науково-практичного співробітництва з європейськими та міжнародними фондами.
 • Спільна організація, проведення та забезпечення участі науково-педагогічного складу та студентів Сторін у науково- практичних та навчальних семінарах, конференціях, інших науково-освітніх заходах, що проводитимуть Сторони.
 • Створення необхідних умов для проведення спільних семінарських занять, круглих столів, конференцій.

У квітні 2018 року відбувся навчальний візит до країн Європи в рамках проекту «ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT – 2018», організованого за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Студенти Фінансово-правового коледжу відвідали міста Польщі, Німеччини, Голландії, Нідерландів, Бельгії, Франції, Австрії та Словаччини.

У грудні 2018 року між Фінансово-правовим коледжем та Київським міським осередком Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права ELSA Україна» ELSA Ukraine було підписано Угоду про спільні проекти та плани.

ELSA налічує більш ніж 50 000 студентів права та молодих правників у 300 університетах в 44 країнах Європи, серед яких тепер і студенти Фінансово-правового коледжу.

Між Фінансово-правовим коледжем та Комунальним Позашкільним навчальним закладом «Перші Київські державні курси іноземних мов» укладено Договір про надання освітніх послуг у відповідності до існуючих навчальних програм: організація та проведення навчання на курсах іноземних мов для студентів та співробітників Коледжу» в Комунальному Позашкільному навчальному закладі «Перші Київські державні курси іноземних мов».

2019 рік. У березні 2019 року на базі Фінансово-правового коледжу розпочав роботу розмовний клуб англійської мови English Speaking Club, в якому студенти та співробітники Коледжу мають змогу безкоштовно удосконалити та поглибити навики спілкування англійською мовою.  

20 березня 2019 року для випускників Фінансово-правового коледжу в Україно-норвезькому навчально-науковому центрі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася презентація  нових освітніх програм за освітнім ступенем «бакалавр» – «Economics» (мова навчання англійська), за освітнім ступенем магістр –«Економіка та політика» (мова навчання англійська), «Економіка охорони здоров’я та статистика», «Ризик-менеджмент та страховий бізнес», «Фінансові послуги та фінансові інститути», «Економічна безпека підприємництва», «Фінансові послуги та ризик-менеджмент».

У квітні 2019 року за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва в рамках проекту «ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT – 2019» відбувся навчальний візит студентів Фінансово-правового коледжу до країн Європи, а саме: міжнародних інституцій Угорщини, Словаччини, Словенії, Австрії та Польщі.

У жовтні 2019 року Фінансово-правовий коледж святкує 25-річчя.

Відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» в жовтні 2019 року у Фінансово-правовому коледжі створено структурний підрозділ – Фаховий коледж та затверджено «Положення про структурний підрозділ – Фаховий коледж з підготовки фахового молодшого бакалавра». Фаховий коледж з підготовки фахового молодшого бакалавру Фінансово-правового коледжу діє відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про освіту», Статуту та рішень Вченої ради.

Для зручності студентів та викладачів Коледжу у месенджері Telegram запрацював робот https://t.me/fpkrobot. За його допомогою можна вчасно отримувати розклад навчальних занять, переглядати свіжі новини, отримувати важливі повідомлення та багато іншого.

2020 рік. Фінансово-правовий коледж долучився до освітньої онлайн платформи Coursera for Campus. Coursera запропонувала всім закладам освіти світу, яких торкнувся карантин, безкоштовний доступ до своїх курсів через платформу. Йдеться про понад 3 800 курсів та 400 спеціалізацій, які після налаштування доступу будуть доступні студентам Коледжу.

У Фінансово-правовому коледжі впроваджено власну онлайн платформу – https://fpk.synergy.kiev.ua. Онлайн платформа Коледжу – унікальне віртуальне середовище, яке допомагає комфортно і якісно організувати дистанційне навчання у 2020/2021 навчальному році.  Платформа реалізована на основі веб-рішення, тож вона доступна з будь-якого браузеру за наявності інтернет з’єднання. Платформа складається з таких модулів як кабінет викладача, кабінет студента, цифрова бібліотека, електронний журнал успішності, модуль онлайн-презентацій, модуль відео курсів, модуль тестування, а також модуль інтерактивного розкладу. Завдяки своїй структурі та технічним можливостям онлайн платформа не має географічних кордонів. Програма передбачає наявність мобільного додатку, що сумісний з Android та iOS, обидві версії доступні.

Проектовано, обладнано та задіяно у навчальний процес 4 еко-аудиторії, що дає можливість проводити безпечно заняття на відкритому повітрі в парковій зоні Коледжу.

Постійно здійснюється подальший благоустрій території. Всі рослини паркової зони відображено на сучасному стенді «Студентський сквер».

Відновлена вхідна група до навчального корпусу зі сторони внутрішнього двору та паркової зони.

Замінено підвісні стелі та LED-освітлення.

Відбувся капітальний ремонт та заміна тепломережі навчального корпусу.

Проведена повна реконструкція food court: сучасний затишний дизайн, встановлення нове обладнання для забезпечення якісного харчування студентів, викладачів та співробітників Коледжу. Кожен хто рахує калорії і вибирає лише корисну їжу,  також буде приємно здивований наявністю лінійки продуктів дієтичного та вегетаріанського харчування.

В жовтні у Фінансово-правовому коледжі повністю оновлено мережу Інтернет з метою безперебійної організації навчальних занять та для потреб студентів, викладачів і гостей. Відтепер швидкість Інтернет з’єднання становить 1000 Мб/с в українському сегменті та 30 Мб/с у світовому. Встановлені нові маршрутизатори, два мережевих комутатори, введено в дію 10 роутерів Wi-Fi, підключені всі навчальні аудиторії та адміністративні приміщення.

Цього року газета Коледжу «Студентінформ» відзначила своє 12-річчя.

2021 рік. 16 квітня 2021 року на базі Фінансово правового коледжу відбулася науково-практична студентська онлайн-конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Протягом літніх канікул відбулося доукомплектування еко-аудиторій, подвір’я коледжу та «Студентського скверу».

Відкрито новий навчальний корпус № 2 для студентів економічного факультету за адресою: вул. Кірпи, 2А. У навчальному корпусі № 2 облаштовано 4 аудиторії, кафедра фінансів і кредиту та кабінет психолога.

У вересні 2021 року в рамках навчального процесу відбулася екскурсія у Карпати. На вершині Говерли наші студенти підняли прапор Фінансово-правового коледжу.

У жовтні 2021 року Фінансово-правовий коледж відзначив 27-річчя.

22 листопада 2021 року між Фінансово-правовим коледжем та Київським міським осередком Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права ELSA Україна» ELSA Kyiv було підписано Договір про співробітництво.

25 листопада 2021 року Фінансово-правовий коледж отримав Свідоцтва про державну реєстрацію двох друкованих фахових журналів категорії «Б»: «Київський юридичний журнал» та «Київський економічний часопис». Свідоцтва № 25045-14985 Р та № 25046–14986 Р.

У грудні 2021 року удосконалено навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та бази Електронної бібліотеки коледжу.

2022 рік. Січень 2022 - Студенти Коледжу долучилися до слухачів курсів Legal writing in English та Rule of law від Арканзаського університету (США).

13 січня 2022 року - підписання Меморандуму про співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація адвокатів України».

28 січня 2022 року - підписання Меморандуму про співпрацю з AIESEC, міжнародна, молодіжна, некомерційна, непартійна, незалежна організація, повністю керована молоддю у віці від 18 до 29 років.

08 лютого 2022 року у Фінансово-правовому коледжі створено власний телеграм-канал «ФПК News», на якому студенти можуть дізнатися найактуальнішу інформацію, прочитати новини, ознайомитися з вакансіями на роботу та багато іншого.

14 лютого 2022 року було підписано Меморандум про співпрацю між Тренінговим центром прокурорів України.

24 лютого, з початком воєнних дій на території України, навчальний процес було призупинено на двотижневі канікули. Студентам надавалася кризова психологічна підтримка відповідно до вимог забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу.

14 березня 2022 року Коледж відновлює навчальний процес з урахуванням воєнного стану. Студентам надається соціально-психологічна підтримка з урахуванням вимог безпечності освітнього середовища.

20 травня 2022 року Фінансово-правовий коледж пройшов первинну акредитацію підготоки фахівців освітньо-професійного рівня "Фаховий молодший бакалавр" спеціальності 081 Право.

24 травня 2022 року підписано Меморандум про співпрацю з Інститутом держави і права імені В.М. Корецького.

6 липня 2022 року рішенням єдиного учасника Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» Н.В. Марченко затверджено нову редакцію Статуту Коледжу. Рішення підтверджено Протоколом №116 загальних зборів трудового колективу Коледжу.

20 липня 2022 року підписано Меморандум про співробітництво з Юридичною фірмою «Правовий Альянс».

У липні 2022 року у рамках психологічного супроводу студентів Фiнансово-правового коледжу та кризової психологічної підтримки здобувачів вищої освіти під час воєнного стану на сайті Коледжу створено сторінку Психологічної служби Коледжу, де учасники освітнього процесу можуть отримати соціально-психологічну підтримку.

У серпні 2022 року на виконання п.п. 14 розділу ІІ та п.п. 5 розділу І Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників в установах та закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 року №1669 з урахуванням доручення Прем’єр-міністра України від 10.06.2022 №14529/0/1-22 щодо підготовки закладів освіти до 2022/2023 навчального року та створення безпечних умов перебування студентів та співробітників з урахуванням збройної агресії Російської Федерації, Фінансово-правовий коледж отримав дозвіл на проведення аудиторних занять з 01 вересня 2022 року. Про це також свідчить Акт оцінки приміщення Коледжу щодо можливості його використання як найпростішого укриття. Перевірку проводили представники ВЗНС та ЗЦЗ Солом'янського РУ ГУ ДСНС України.

У вересні 2022 року було проведено ряд тренінгів з першої психологічної самодопомоги та навчання з цивільного захисту для студентів Коледжу.

27 жовтня 2022 року підписано Меморандум про співпрацю між Фінансово-правовим коледжем та Лігою студентів Асоціації правників України.

У листопаді 2022 року на сайті Коледжу створено сторінку Офіс роботодавців. Даний інтернет ресурс створений з метою працевлаштування студентів та випускників Коледжу, а також налагодження стратегічного партнерства з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, які зацікавлені у нових перспективних кадрах. Саме «живе» спілкування студентів з роботодавцями-професіоналами і надасть їм змогу сформувати необхідні компетентності в майбутній професійній діяльності.

6 грудня 2022 року на базі коледжу створено власний осередок Ліги студентів Асоціації правників України.

23 грудня 2022 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 1166 «Про затверджене рішень атестаційної колегії Міністерства» видання «Київський юридичний журнал» ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» включено до переліку друкованих періодичних видань, що включаються до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі знань «Право». ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» - перший Коледж в Україні, чиє видання внесено до переліку наукових фахових видань.

2023 рік. Січень 2023 - Студенти Коледжу долучилися до слухачів курсів Rule of law від Арканзаського університету (США).Січень 2023 - оновлення Бібліотечного фонду Коледжу (відбувається щомісяця).Січень 2023 - Студенти коледжу, члени Наукового товариства студентів, долучилися до ряду заходів від Дія.Бізнес на базі КНУ ім. Т. Шевченка.19 січня 2023 - студенти Коледжу, члени English speaking Club, долучилися до слухачів курсів Rule of law від Арканзаського університету (США).28 січня 2023 року на базі локального осередку Фінансово-правового коледжу Ліги студентів Асоціації правників України відбулася перша панельна дискусія на тему «Що варто знати на початку кар’єрного шляху юриста?».11 лютого 2023 року перший захід ФПК Ліги студентів АПУ - з Арменом Сабіровичем Нерсесян - справжнім експертом у сфері кримінального права. Захід відбувся у Київському палаці дітей та юнацтва в офлайн-форматі.19 лютого 2023 від локального осередку ФПК Ліги студентів АПУ «Пірнати у кримінальне право: нахіба та як?» відбувся захід в офлайн-форматі у Фінансово-правовому Коледжі.

11 березня в будівлі Вищого антикорупційного суду відбувся ряд заходів від локального осередку Ліги юристів ФПК на тему «Робота судів у перші дні всторгнення».

13 березня між Фінансово-правовим коледжом та Київським Палацом дітей та юнацтва було підписано Договір про співпрацю.

13 березня, започаткувала свою роботу нова незалежна самоврядна організація - Ліга економістів Фінансово-правового Коледжу.

5 квітня перший офлайн захід від Ліги Економістів ФПК «Створення бізнесу "step by step"» з Едгаром Бровді - співвласником та керуючим партнером «World of Comics».

12 квітня в Києві директор Фінансово-правового коледжу Губанова Тамара Олексіївна та перший заступник директора - Губанов Олег Олександрович взяли участь у Першому засіданні Керівного комітету Проєкту Ради Європи, який відбувся в офісі Ради Європи в Україні.

19 квітня Адміністрація Фінансово-правового коледжу взяла участь у засіданні круглого столу «Заклад позашкільної освіти та заклад вищої освіти: пліч-о-пліч до вершин професійної майстерності заради майбутнього України», організованого партнером Коледжу - Київським палацом дітей та юнацтва. 

20 квітня 2023 року у Фінансово-правовому коледжі відбулась щорічна науково-практична студентська конференція «Актуальні питання права та економіки: сучасність і перспективи розвитку».22 квітня об 11:00 відбувся другий захід від Ліги економістів ФПК – зустріч із Сергієм Фурсою - українським інвестиційним банкіром, фінансовим експертом, публіцистом, радіо- і телеведучим.

На початку травня створено власний Ютуб-канал Фінансвово-правового коледжу.

17 травня відбувся захід на базі Ліги економістів ФПК «Карʼєрний шлях у світі цифрових можливостей: інсайди пошуку роботи, інтервʼю та створення резюме для молодих талантів» з Ольгою Гришко, матчмейкером талантів та HR-менеджером.

5 червня між Фінансово-правовим коледжем та Громадською організацією «Всеукраїнська організація «Національний Координаційний Центр сприяння протидії корупції» було підписано Меморандум про партнерство та співробітництво у сфері освіти. 

27 червня перший заступник директора Фінансово-правового коледжу Губанов Олег Олександрович та викладач кафедри загальноюридичних дисциплін Чернишова Валерія Юріївна, а також вмотивовані студенти Коледжу відвідали Літню наукову школу медичного та фармацевтичного права «Конституційне регулювання інституту прав людини та громадянина у сфері охорони здоров’я», присвячену Дню Конституції України. Участь у заході було прийнято відповідно до Статуту Фінансово-правового коледжу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та фахової передвищої освіти, Стратегії розвитку Фінансово-правового коледжу на 2020-2025 р.р. та Плану навчально-наукових заходів Коледжу на 2023-2024 н.р. 1 вересня розпочато новий навчальний рік, з урахуванням безпекових умов організації навчального процесу в аудиторному форматі. Для комфортного навчання студентів задіяно всі можливі варіанти навчального процесу: еко-аудиторії, невелика кількість студентів у групах та розподіл на навчальні зміни, у відповідності до розрахованої кількості осіб для проведення навчальних занять в укритті у разі повітряної тривоги, гібридна форма навчання (можливість поєднання аудиторного та дистанційного навчання одночасно). Навчання відбувається у двох корпусах за адресою вул. Лондонська 5-а та вул. Антоновича 172.   У вересені студенти Коледжу за доброю традицією підкорили українські Карпати. Екскурсійний тур передбачав відвідини трьох гірських локацій, серед яких найвища точка України - Говерла.5 жовтня 2023 року між Науково-дослідним інститутом публічного права та Приватним вищим навчальним закладом «Фінансово-правовий коледж» було підписано Меморандум про співпрацю.13 жовтня Фінансово-правовий коледж відсвяткував свої 29 років.19 жовтня 2023 року було підписано Меморандум про співпрацю між ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. У листопаді студенти Коледжу пройшли безкоштовне оздоровлення у Дитячому таборі санаторного типу «Чайка».

6 грудня відбулася Рада Локального осередку на базі Фінансово-правового коледжу Ліги студентів Асоціації правників України, обрано Голову осередку та команду Локального осередку, а також заплановано безліч цікавих заходів з провідними фахівцями юридичної галузі. Також Локальному осередку Ліги студентів АПУ виповнюється рік.

7-8 грудня, відповідно до Статуту Фінансово-правового коледжу та Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та фахової перед вищої освіти, студенти Фінансово-правового коледжу, перший заступник директора ФПК, професор, д.ю.н., доцент кафедри службового та медичного права ННІП КНУ Губанов Олег Олександрович та заступник директора з перспективного розвитку д.філософії в галузі права Чернишова Валерія Юріївна, викладачка кафедри загальноюридичних дисциплін д.філософії в галузі права Волинець Інна Павлівна взяли участь у Зимовій школі з медичного права в КНУ імені Тараса Шевченка, присвячену захисту репродуктивних прав та збереження репродуктивного здоров’я в умовах воєнного стану.У січні 2024 року студенти Коледжу вдруге пройшли безкоштовне оздоровлення у Дитячому таборі санаторного типу «Чайка».8 січня 2024 року відбулося засідання студентського самоврядування Фінансово-правового коледжу. За порядком денним було:

 1. 1. Прийнято положення зі змінами про студентське самоврядування Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж».

 2. 2. Обрано секретаря засідання органів студентського самоврядування Гончар Валерію студентку 3 курсу Фаховий молодший бакалавр спеціальності «081 Право».

 3. 3. Обрано голову Загальних зборів студентів Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» Полудненко Олександру студентку 3 курсу Фаховий молодший бакалавр спеціальності «072 Фінанси банківська справа та страхування».

 4. 4. Обрано голову Студентської ради Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» Токаренко Дарʼю студентку 2 курсу Фаховий молодший бакалавр спеціальності «072 Фінанси банківська справа та страхування».

 5. 5. Визначено канали комунікації зі Старостатом Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж».

 6. 6. Визначено терміни формування особового складу Комітету права та Комітету фінансів до 22 січня 2024 року.

15 лютого 2024 року відновлює свою роботу Юридична клініка Фінансово-правового коледжу. Клініка є структурним підрозділом Коледжу і входить до складу юридичного факультету.Лютий-Березень - проведення офлайн та онлайн заходів з провідними фахівцями юридичної та економічної галузі на базі Коледжу. Організаторами заходів є Ліга студентів Асоціації правників України при Фінансово-правовому коледжі та Ліга економістів Коледжу. Серед запрошених спікерів провідні спеціалісти органів державного управління, фінансових установ, відомі науковці, адвокати, прокурори, юристи, працівники та керівники промислових і аграрних об'єднань, банкіри, підприємці.13 березня Ліга Економістів святкує свій перший день народження. За цей час було проведено 8 івентів, відвідано більше 40 заходів, пройдено 4 сертифіковані програми.20 березня у Фінансово-правовому коледжі відбулась зустріч студентів з представниками Бюро економічної безпеки. Захід відбувся відповідно до Статуту Фінансово-правового коледжу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та фахової передвищої освіти, Стратегії розвитку Фінансово-правового коледжу на 2020-2025 р.р. та Плану навчально-наукових заходів Коледжу на 2023-2024 н.р. 


Financial-Legal College (FLC) is a higher educational institution, accredited by the Ministry of Education and Science of Ukraine. It enrolls secondary-school and high-school graduates and renders the educational services in the sphere of higher education on training of junior specialists and bachelors in the field of knowledge "Finance, bank system and credit" and "Law" for full-time and part-time study.

History

The Financial-Legal College was founded as the educational institution of the Taras Shevchenko National University of Kyiv in October 14, 1994. It was headed by Mikhail Omelchenko, a Ph.D., a lecturer in the Department of Justice of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

In 1995, The Main Department of Accreditation of the Ministry of Education of Ukraine confirmed the right to carry out the educational activities of the College in the direction (specialty) of training in the field of Law (license number - 150 persons, full-time and part-time studies).

In 2001, the Financial-Legal College was headed by Ivan Gritsenko, a Ph.D. in History, a lecturer of state theory and history at the faculty of law in Taras Shevchenko National University of Kyiv, the author of more than 100 scientific works. That year The Financial-Legal College had also obtained the License of the Ministry of Education and Science for the junior specialist's training in the field of Banking.

In 2003 by the decision of The State Accreditation Commission the Financial-Legal College was accredited for junior specialist's training in the field of Economy and Entrepreneurship (Finance) and received the License of the Main Department of Education and Science.

In 2004 the Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Financial-Legal College and the Financial-Legal Lyceum were cooperated in order to coordination of educational and methodological activities and introduction of step-by-step system training of specialists in accordance with the Constitution of Ukraine and Educational Laws of Ukraine. Subject of the Agreement had concluded the following statements:

 • cooperation between the members in the legislation implementation in educational system and coordination of members' activities;

 • implementation of the continuous training system for specialists;

 • active using of scientific and pedagogical staff, training laboratory and production base, social infrastructure;

 • development of teaching and methodological support.

In 2009, the Financial-Legal College received the Accreditation of all specialties at educational and qualification levels for a bachelor's and junior specialist's training and the License of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

In 2012, the Financial-Legal College of the Taras Shevchenko National University of Kyiv was reorganized into the Private Higher Educational Institution "Financial-Legal College" and become successor to all the rights and duties of the University, according to the College Statute. Since September 2012, the Finance and Law College has been heading by Tamara Gubanova, a Ph.D in Law.

In 2014, College received the Accreditation for bachelor's and junior specialist's training in the fields of Law and Finance and Credit. In addition, College received the license for junior specialist's training in the field of Law.

In 2016, College had produced the first graduation of junior specialist's in the field of Law and received the Accreditation for the students training for bachelor's degree in the field of Finance, bank system and credit for a period of 10 years and the license for the bachelor's training in Law.

In 2017, College received the license to train students for bachelor's degree in the field of Finance, bank system and credit.

The Financial-Legal College and the Faculty of Economics of the Taras Shevchenko National University of Kyiv signed the Agreement according to which College graduates have an opportunity to continue their studying for a Master's degree at both the Kyiv National Taras Shevchenko University and the Nord University and obtain a master’s double degree diploma.

In May 2017, Financial-Legal College organized the first visit to Europe countries of the project "INTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT". According to this project, during the educational process students had to visit such countries as Poland, Czech Republic and Germany.

In 2018, College received the Accreditation for the students training for bachelor's degree in the field of Law for a period of 10 years. The Financial-Legal College and Centers of German Law, of American Common Law, of Roman Law, of Polish Law, of European Social Law Implementation, of Human Rights and Governance, of Medical Law of the Faculty of Law of Kyiv National Taras Shevchenko University have signed a cooperation agreement. Subject of the Agreement concludes the following statements:

 • Exchange of educational programs and experience in training the teaching staff.

 • Scientific and practical cooperation, common research and implementation it's results into practice, technical and methodological support of scientific research.

 • Exchange of both students and teachers for the purpose of scientific and practical internship.

 • Common programs preparation for educational and scientific-practical cooperation with European and other international foundations.

 • Organization, carrying out and providing the common participation of both scientific and pedagogical staff and students in scientific, practical and educational seminars, conferences, other scientific and educational events.

 • Creating all the necessary circumstances for common workshops, round tables and conferences.

In April 2018, Financial-Legal College in cooperation with the Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation organized the second visit to Europe countries of the project "INTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT". According to this project, during the educational process students had to visit such countries as Poland, Germany, Holland, Netherlands, Belgium, France, Austria and Slovakia.

In December 2018, there was signed the Agreement between the Financial-Legal College and the Kyiv City Center of the All-Ukrainian government organization "European Association of Students' Rights ELSA Ukraine" for the common projects producing.

In 2019 In March, Financial-Legal College organized the English Speaking Club where both students and College staff have an opportunity to improve their English speaking skills for free.

March 20, 2019, a presentation of new educational programs of earning a Master's Degree for College graduates: ·           Public Sector Finance (English language of studying) in cooperation with Nord University (Budo, Norway);·           Corporate Finance;·           Public Finance Management In April 2019, Financial-Legal College in cooperation with the Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation organized the third visit to Europe countries of the project "INTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT". According to this project, during the educational process students have to visit such countries as Hungary, Italy, Slovenia, Austria, Czech Republic and Poland.

In October 2019 Financial-Legal College celebrates the 25-years Anniversary.

In October 2019 in accordance with the Law on Higher Professional Education of Ukraine the Financial-legal College created a structural unit called Professional College and approved the "Regulations on the structural unit - Professional Junior Bachelor’s training". Professional Junior Bachelor’s training of the Financial-legal College is regulated with the Law on Higher Education of Ukraine, Law on Professional Higher Education of Ukraine, Law on Education", the Charter of the College and the Academic Council Regulations.

For the purpose to provide support to students and educational staff during educational process online, the Financial-legal College launched the Telegram bot https://t.me/fpkrobot. Here the customers can get a study schedule, customized notifications and latest news.

In 2020  The Financial-legal College joined the online educational platform Coursera for Campus and got free access to the courses that presented on platform. There are more than 3,800 courses and 400 specializations, which are available to College students after signing up.

In September 2020 The Financial-legal College introduced College's online platform - https://fpk.synergy.kiev.ua. The online platform is a unique virtual environment that helps to organize distance studying in 2020/2021 comfortably and efficiently. The online platform is easy in use and is accessible from any browser with an Internet connection. It consists of such modules as a teacher's office, a student's office, a digital library, an electronic journal of success, an online presentation module, a video course module, a testing module, and an interactive schedule module. Due to its structure and technical capabilities, the online platform has no geographical boundaries. The program provides a mobile application that is compatible with Android and iOS. Both versions are available.

For the purpose to conduct safe outdoor studying in the park area of the College during the educational process the were designed 4 eco-classrooms.

Further improvement of the territory was carried out actively in 2020. All plants of the park area were displayed on the modern stand "Student Square". The entrance group to the educational building from the side of the courtyard and the park area was restored. The College’s building was also improved with suspended ceilings and LED lighting. The heating network of the building was overhauled.

There were also a complete reconstruction of the College’s food court. It consisted the new modern cozy design and installation of new equipment to ensure food quality. There is a lot of dietary, healthy and vegetarian food customers can choose from.

In October 2020, the Financial-legal College completely renewed the Internet in order to improve organizing training sessions for students and educational staff. From then on, there is a highly speed Internet connection (1000 Mb / s in the Ukrainian segment and 30 Mb / s in the world).

In 2020, the Financial-legal College celebrated the 12th anniversary of the "Studentinform" newspaper.

In 2021 On April 16, 2021 the scientific-practical student online conference of the Financial-Legal College "CURRENT ISSUES OF LAW AND ECONOMY: MODERN AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT" was held.   

During the summer holidays eco-classrooms, college courtyard and the "Student Square" were renewed. 

Later, in the end of a summer there was opened new educational building № 2 of Financial-Legal College for students of the Faculty of Economics. There are 4 classrooms, the Department of Finance and Credit and the psychologist office. 

In September 2021, an excursion to the Carpathians took place as a part of the educational process. At the top of Hoverla, our students raised the flag of the Financial-Legal College. 

In October 2021, Financial-Legal College celebrates the 27-years Anniversary. 

On November 22, 2021, there was signed the Cooperation Agreement between the Financial-Legal College and the Kyiv City Branch of the All-Ukrainian Public Association "European Law Students Association ELSA Ukraine" ELSA Kyiv. 

On November 25, 2021 the Financial-Legal College received Certificates of state registration of two printed professional journals of category "B": "Kyiv Law Journal" and "Kyiv Economic Journal". Certificates № 25045-14985 Р and № 25046–14986 Р.

In December 2021, the educational and methodological support of the educational process and the Electronic Library were improved.

2022. In January 2022 our students join the «Legal writing in English» and «Rule of Law» courses at the University of Arkansas (USA).

On January 13, 2022 - signing of the Memorandum of Cooperation with the All-Ukrainian public organization "Association of Advocates of Ukraine".

On January 28, 2022 - signing of the Memorandum of Cooperation with AIESEC, an international, youth, non-profit, non-partisan, independent organization, fully led by young people aged 18 to 29 years.

On February 8, 2022 - the Financial-Legal College launched the telegram channel "FPK News", where students can learn the latest information, read the news, get acquainted with job vacancies and much more.

On February 14, 2022 - signing of the Memorandum of Cooperation with the Training Center of Prosecutors of Ukraine.

On February 24, with the start of hostilities on the territory of Ukraine, the educational process was suspended for a two-week brake out. Students were provided with crisis psychological support in accordance with the requirements of providing psychological support to participants in the educational process.

On March 14, 2022 the Financial-Legal College  resumes the educational process taking into account the martial law. Students are provided with social and psychological support, taking into account the requirements of the safety of the educational environment.

On May 20, 2022 the Financial-Legal College  passed the initial accreditation of training specialists of educational and professional level "Professional Junior Bachelor" majoring in 081 Law.

On May 24, 2022 - signing of the Memorandum of Cooperation with the V.M. Koretsky Institute of State and Law of Natiopnal Academy of Sciences of Ukraine.

On July 6, 2022, by the decision of the sole participant of the Private higher educational institution "Financial and Legal College" N.V. Marchenko approved a new version of the College Statute. The decision was confirmed by Protocol No. 116 of the general meeting of the College's labor team.

On July 20, 2022, a Memorandum of Cooperation was signed with the Legal Alliance Law Firm.

In July 2022, as part of psychological support for students of the Financial and Legal College and crisis psychological support for higher education students during martial law, a page of the College's Psychological Service was created on the College's website, where participants in the educational process can receive social and psychological support.

In August 2022, for the fulfillment of paragraph 14 of Chapter II and para. 5 of Section I of the Regulation on the organization of work on occupational health and safety of participants in institutions and educational institutions, approved by the order of the Ministry of Education and Culture of Ukraine dated 12.26.2017 No. 1669, taking into account the mandate of the Prime Minister of Ukraine dated 10.06.2022 No. 14529/0/1 -22 regarding the preparation of educational institutions for the 2022/2023 academic year and the creation of safe conditions for the stay of students and employees taking into account the armed aggression of the Russian Federation, the College of Finance and Law received permission to conduct classroom classes from September 1, 2022. This is also evidenced by the Act of assessment of the College premises regarding the possibility of its use as the simplest shelter. The inspection was carried out by representatives of the State Emergency Service and the State Emergency Service of Solomyansk RU of the State Emergency Service of Ukraine.

In September 2022, a number of trainings on first psychological self-help and civil defense training were held for College students.

On October 27, 2022, a Memorandum of Cooperation was signed between the Finance and Law College and the League of Students of the Association of Lawyers of Ukraine.

In November 2022, the Employers' Office page was created on the College's website. This Internet resource was created for the purpose of employment of students and graduates of the College, as well as establishing strategic partnerships with enterprises, institutions, organizations of various forms of ownership, which are interested in new promising personnel. It is the "live" communication of students with professional employers that will enable them to form the necessary competencies in their future professional activities.

On December 6, 2022, a separate branch of the League of Students of the Association of Lawyers of Ukraine was created on the basis of the college.

On December 23, 2022, by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1166 "On the approved decisions of the attestation board of the Ministry", the publication "Kyiv Law Journal" of the Financial and Law College of the Financial and Legal College was included in the list of printed periodicals that are included in the list of scientific and specialized publications of Ukraine of the category " B" in the field of knowledge "Law". "Financial and Legal College" is the first College in Ukraine whose publication is included in the list of scientific and specialized publications.

2023. In January, 2023 - Students of the College joined the students of the Rule of law courses from the University of Arkansas (USA).

In January 2023 - update of the College's library fund (updates monthly).

College students, members of the Scientific Society of Students, participated in a number of events organized by Diya.Business on the basis of KNU named after T. Shevchenko.

Students of the College, English speaking club members joined the students of the Rule of law courses from the University of Arkansas (USA).

On January 28, 2023, the first panel discussion on the topic "What should you know at the beginning of a lawyer's career path?" was held at the local branch of the Financial and Legal College of the Student League of the Association of Lawyers of Ukraine.

On February 11, 2023, the first event of the FPK of the League of APU Students - with Armen Sabirovich Nersesyan - a real expert in the field of criminal law. The event took place in the Kyiv Palace of Children and Youth in an offline format.

On February 19, 2023 from the local branch of the FPK of the League of APU Students "Dive into criminal law: insolence and how?" an event was held in an offline format at the Financial and Legal College.

On March 11, the High Anti-Corruption Court hosted a series of events organized by the local branch of the AntAC Lawyers League on "Work of the courts in the first days of the intervention".

On March 13, the College of Finance and Law and the Kyiv Palace of Children and Youth signed a cooperation agreement.

On March 13, a new independent self-governing organization, the League of Economists of the College of Finance and Law, begins its work.

On April 5, the first offline event of the FLC League of Economists "Creating a Business Step by Step" with Edgar Brovdi, co-owner and managing partner of World of Comics, takes place.

On April 12, in Kyiv, Tamara Gubanova, the Director, and Oleg Gubanov, First Deputy Director, took part in the First Meeting of the Steering Committee of the Council of Europe Project, which was held at the Council of Europe Office in Ukraine.

On April 19, the Administration of the College of Finance and Law took part in a roundtable discussion "Out-of-school education and higher education institutions: side by side to the top of professionalism for the future of Ukraine", organized by the College's partner - Kyiv Palace of Children and Youth.

On April 20, 2023, the annual scientific and practical student conference "Topical Issues of Law and Economics: Modernity and Prospects for Development" was held at the College of Finance and Law.

On April 22, at 11:00 a.m., the second event of the FLC League of Economists was held - a meeting with Sergiy Fursa, a Ukrainian investment banker, financial expert, publicist, radio and television presenter.

In early May, the College of Finance and Law launched its own YouTube channel.

On May 17, an event was held at the FEC's League of Economists on "Career Path in the World of Digital Opportunities: Insights into Job Search, Interviewing, and Resume Creation for Young Talents" with Olga Gryshko, a talent matchmaker and HR manager.

On June 5, a Memorandum of Partnership and Cooperation in Education was signed between the College of Finance and Law and the NGO National Coordination Center for Anti-Corruption.

On June 27, the First Deputy Director of the College of Finance and Law Oleg Gubanov and the lecturer of the Department of General Legal Disciplines Valeria Chernysheva, as well as motivated students of the College, attended the Summer Scientific School of Medical and Pharmaceutical Law "Constitutional Regulation of the Institute of Human and Civil Rights in the Field of Health Care" dedicated to the Constitution Day of Ukraine. Participation in the event was accepted in accordance with the Charter of the College of Finance and Law, the Regulations on the internal system of ensuring the quality of educational activities and the quality of higher and professional higher education, the Development Strategy of the College of Finance and Law for 2020-2025 and the Plan of educational and scientific activities of the College for 2023-2024.

On September 1, the new academic year began, taking into account the safety conditions for organizing the educational process in the classroom format. For the comfort of students, all possible variants of the educational process are used: eco-classrooms, a small number of students in groups and division into study shifts, in accordance with the calculated number of people to conduct training sessions in a shelter in case of air raid, a hybrid form of education (the possibility of combining classroom and distance learning at the same time).The training takes place in two buildings at 5a Londonska Street and 172 Antonovycha Street.

In September, students of the College traditionally conquered the Ukrainian Carpathians. The excursion tour included visits to three mountain locations, including the highest point of Ukraine - Hoverla.

On October 5, 2023, a Memorandum of Cooperation was signed between the Public Law Research Institute and the Private Higher Education Institution "Finance and Law College".

On October 13, the College of Finance and Law celebrated its 29th anniversary.

On October 19, 2023, a Memorandum of Cooperation was signed between the College of Finance and Law and the Vernadsky National Library of Ukraine.

In November, students of the College underwent free rehabilitation at the Chaika Children's Sanatorium Camp.

On December 6, the Council of the Local Branch of the UBA Students' League held a meeting at the College of Finance and Law, elected the Head of the Branch and the team of the Local Branch, and planned many interesting events with leading experts in the legal industry.

The UBA Students' League Local Branch also celebrates its one-year anniversary.

On December 7-8, in accordance with the Charter of the College of Finance and Law and the Regulations on the internal system of ensuring the quality of educational activities and the quality of higher and professional pre-university education, students of the College of Finance and Law, First Deputy Director of the FLC, Professor, Doctor of Law, Associate Professor of the Department of Service and Medical Law of the KNU Gubanov Oleg Oleksandrovych and Deputy Director for Perspective Development of Doctor of Philosophy in Law Chernysheva Valeria Yurievna, Lecturer of the Department of General Legal Disciplines, Doctor of Philosophy in Law Volynets Inna Pavlivna

2024.

In January 2024, the students of the College underwent free rehabilitation at the Chaika Children's Sanatorium Camp for the second time.

On January 8, 2024, a meeting of the student government of the College of Finance and Law was held. The agenda included:

 1. Adoption of the amended Regulations on the student self-government of the Private Higher Educational Institution "College of Finance and Law".
 2. Valeria Gonchar, 3rd year student of the Professional Junior Bachelor's degree in "081 Law", was elected as the secretary of the meeting of the student self-government.
 3. Oleksandra Poludnenko, 3rd year junior bachelor student majoring in "072 Finance, Banking and Insurance", was elected as the chairman of the General Meeting of Students of the Private Higher Educational Institution "College of Finance and Law".
 4. Daria Tokarenko, 2nd year junior bachelor student majoring in "072 Finance, Banking and Insurance", was elected as the Chairperson of the Student Council of the Private Higher Educational Institution "College of Finance and Law".
 5. Channels of communication with the Rector of the Private Higher Educational Institution "College of Finance and Law" are determined.
 6. The deadlines for the formation of the Law Committee and the Finance Committee have been set until January 22, 2024.

On February 15, 2024, the Legal Clinic of the College of Finance and Law resumes its work. The Clinic is a structural unit of the College and is part of the Law School.

February-March - offline and online events with leading experts in the legal and economic field at the College. The events are organized by the Students' League of the Ukrainian Bar Association at the College of Finance and Law and the College's League of Economists.Among the invited speakers are leading experts from public administration, financial institutions, well-known scientists, attorneys, prosecutors, lawyers, employees and managers of industrial and agricultural associations, bankers, and entrepreneurs.

On March 13, the League of Economists celebrates its first birthday.During this time, 8 events were held, more than 40 events were attended, and 4 certified programs were completed.

On March 20, the College of Finance and Law hosted a meeting of students with representatives of the Bureau of Economic Security.The event was held in accordance with the Charter of the College of Finance and Law, the Regulations on the internal system of ensuring the quality of educational activities and the quality of higher and professional higher education, the Development Strategy of the College of Finance and Law for 2020-2025 and the Plan of educational and scientific activities of the College for 2023-2024.

 

 

group-concert-foto group-concert-foto