ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру

 

Розроблено та схвалено

на засіданні Вченої ради

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

Протокол № __ від «20» листопада 2015 р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про кафедру Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, «Про освіту» від 22 березня 1996 року, Статуту Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж», та Положення про факультет Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж».

1.2. У Положенні застосовуються терміни і поняття:

кафедра– базовий структурний підрозділ факультету, що проводить освітню,виховну і методичну роботу з однієї або кількох споріднених напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом;

випускова кафедра – структурний підрозділ Коледжу, що проводить освітню, методичну, науково-інноваційну, організаційну, міжнародну та виховну роботу і забезпечує підготовку та захист випускних кваліфікаційних робіт, практичну підготовку здобувачів, атестацію здобувачів освітніх послуг за певною галуззю (напрямом) підготовки фахівців;

науково-педагогічні працівники– особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та  науково-технічною діяльністю.

1.3. Кафедра створюється за умов, якщо до її складу входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада. На підставі цього рішення директор видає наказ про створення кафедри.

1.4. У своїй діяльності кафедра керується нормативно-правовими актами України, Статутом Коледжу,Положенням про факультет та Положенням про кафедру, яке схвалюється Вченою радою та затверджується директором, іншими актами локального нормативно-правового регулювання.

1.5.Випускові кафедри, на відмінну від інших, здійснюють керівництво виробничою практикою та випускними (кваліфікаційними) дипломними роботами (проектами).

1.6. Кафедра має право на прийняття самостійних рішень і висновків у межах своєї компетенції, якщо вони не суперечать чинному законодавству, Статуту, Положенню про факультет та Положенню про кафедру.

1.7. Кафедра користується відособленою складовою частиною майна і засобів факультету, які надані йому Коледжем, і які можуть бути вилучені чи передані іншим підрозділам тільки за згодою директора Коледжу.

1.8. Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який має вчене звання або науковий ступінь відповідно до профілю кафедри і стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років. Завідувач кафедри не може одночасно займати дві або більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

Завідувач кафедри обирається на цю посаду за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри і не може перебувати на посаді більше двох строків.Рішення кафедри щодо рекомендації на посаду завідувача вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів кафедри, за умови 2/3 присутніх. Директор укладає із завідувачем кафедри контракт.

1.9. Завідувач кафедри організовує роботу кафедри, забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів,несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

Завідувач кафедри підпорядковується директору і здійснює керівництво кафедрою в тісному контакті з трудовим колективом і громадськими організаціями. Завідувач кафедри забезпечує належний рівень і організацію навчальної, наукової, методичної і виховної роботи, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, дотримання правил внутрішнього розпорядку, створення безпечних та нешкідливих умов праці членів кафедри.

1.10. Внутрішня організація кафедри і форми керівництва її підрозділами визначаються Вченою радою.

1.11. Робота кафедри здійснюється відповідно до навчальних планів і планів наукової роботи, ухваленими кафедрою та Вченою радою.

1.12. Оцінка рівня навчальної та наукової роботи кафедри дається на основі експертного висновку комісії Вченої ради під час щорічного звіту завідувача кафедри на засіданні Вченої ради.

1.13. До складу кафедри входять науково-педагогічні, наукові працівники та навчально-допоміжний персонал, інші працівники, які забезпечують її діяльність.

1.14. Загальна чисельність науково-педагогічного складу кафедри затверджується директором залежно від обсягу і форм виконуваної нею педагогічної та наукової роботи.

1.15. Рішення з основних питань навчально-наукової роботи кафедри приймаються на її засіданнях.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів кафедри, за умови 2/3 присутніх.

1.16. У голосуванні з питань рекомендації на посаду науково-педагогічних, наукових працівників та атестації наукових співробітників бере участь лише науково-педагогічний та науковий склад кафедри. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів кафедри, за умови 2/3 присутніх.

1.17. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

1.18. Кафедра реорганізується і ліквідується наказом директора на підставі рішення Вченої ради.

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 

2.1. Основними напрямами діяльності кафедри є:

- освітня діяльність;

- методична робота;

- науково-інноваційна робота;

- організаційна робота;

- виховна робота;

- міжнародна діяльність.

 

2.2. Основні завдання

 

В освітній роботі:

Основними формами організації освітнього процесу є навчальні заняття (лекції, практичні та лабораторні заняття, комп'ютерні практикуми, семінарські та індивідуальні заняття, консультації), самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану спеціальності (спеціалізації) і програм навчальних дисциплін;

–  забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандарту вищої освіти з вказаної спеціальності (спеціалізації) та нормативних документів з організації освітнього процесу;

–  удосконалення змісту навчання із урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та освіти;

–  впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;

–  удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу, проведення заліків, екзаменів та атестації здобувачів;

–   організація та проведення практик;

–   організація та проведення атестації здобувачів, забезпечення ефективної роботи екзаменаційних комісій (для випускової кафедри).

 

У методичній роботі:

-                    розроблення структурно-логічних схем, навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей (для випускової кафедри);

-                    розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, наскрізних програм практик (практик – для випускової кафедри);

-                    розроблення тематики курсового проектування (для випускової кафедри);

-                    видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, курсового проектування, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри;

-                    розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та рейтингових систем оцінювання;

-                    розроблення і впровадження в освітній процес нових: лабораторних робіт; комп'ютерних практикумів; технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання та зразків, пакетів прикладних програм;

-                    рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;

-                    проведення експертизи конкурсних кваліфікаційних робіт (для випускової кафедри);

-                    розроблення складових стандартів вищої освіти за відповідними спеціальностями кафедр;

-                    проведення заходів із підвищення педагогічної майстерності викладачів;

-                    участь у розробленні та своєчасному переробленні інформаційного пакету підготовки за спеціальностями (для випускової кафедри).

У науково-інноваційній роботі(за наявності у складі кафедри наукового ядра із фахівців відповідного профілю з науковим ступенем доктора наук та (або) вченого звання професора та які мають статті у наукових фахових виданнях України, наукові монографії, навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України в обсязі не менше п'яти за останні п'ять років на кожного викладача кафедри);

- організація та створення умов для проведення науково-дослідних робіт (НДР) за профілем кафедри. (Підготовка матеріалів на отримання фінансування НДР, тендерних пропозицій на виконання НДР. Проведення фундаментальних досліджень і розробок за держбюджетною тематикою. Проведення розробок і досліджень за заявками установ, організацій; державними програмами; замовленнями міністерств і відомств. Виконання робіт за міжнародними контрактами. Проведення пошукових (інноваційних) досліджень. Підготовка звітів за результатами наукової роботи кафедри);

- організація маркетингу та просування на ринки результатів виконання НДР. Висунення матеріалів робіт на Державну премію України в галузі науки і техніки. Упровадження результатів розробок в освітній процес. Перевірка та експериментальне впровадження інноваційних наукових розробок. Підготовка охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності;

- організаційне забезпечення підготовки та видання публікацій (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо). Підготовка, сертифікація електронних публікацій. Експертиза/рецензування: НДР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо, опонування дисертацій);

- організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках (усіх рівнів);

- ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, педагогічних технологій навчання.

 

У науковій роботі:

- створення умов для провадження науково-дослідної роботи (НДР) за профілем кафедри. (Проведення експериментальних (інноваційних) досліджень. Підготовка звітів з НДР за результатами наукових розробок кафедри);

- організація маркетингу та просування на ринки результатів виконання НДР. Упровадження результатів розробок в освітню діяльність та в освітній процес. Перевірка та експериментальне впровадження інноваційних наукових розробок. Підготовка охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності;

- організаційне забезпечення підготовки та видання публікацій (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо). Підготовка, сертифікація електронних публікацій);

- організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках (усіх рівнів);

- ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, педагогічних технологій навчання.

 

В організаційній роботі:

- формування розкладу занять спільно з навчально-методичним відділом факультету;

- створення умов для професійного зростання здобувачів вищої освіти і співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

- організація та контроль за проведенням науково-педагогічними працівниками кафедри доручених видів навчальної роботи;

- встановлення творчих зв'язків з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);

- сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково- педагогічними працівниками кафедри та контроль за цими заходами;

- проведення методологічних, методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;

- діяльність із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями (спеціалізацій);

- налагодження систематичного зв'язку з випускниками;

- пошук баз та укладання договорів на проведення практики;

- підготовка ліцензійних та акредитаційних справ з нових спеціальностей кафедри (для випускової кафедри);

- висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах, веб-сайті, а також у засобах масової інформації;

- наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;

- організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників зі здобувачами через засоби дистанційного навчання та через веб-­сайт;

- визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

 

У виховній роботі:

-    здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

-    призначення та організація роботи кураторів академічних груп;

-    проведення заходів з дотримання здобувачами вищої освіти законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в Університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна Коледжу (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);

-    вжиття заходів на впровадження в студентському середовищі здорового способу життя;

-    підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді.

 

У міжнародній діяльності:

- розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;

- вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) кафедри та його використання в освітньому процесі (для випускової кафедри);

-    участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення або за участі іноземних партнерів;

-    участь у виконанні міжнародних проектів, програм;

-    організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

-    забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.

 

2.2. До завдань кафедр, які є випусковими, додаються:

– координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку студентів;

– розробка пропозицій щодо професіограм, кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією;

– підготовка ліцензійних та акредитаційних справ з напрямів підготовки, спеціальностей;

– розробка навчальних і робочих навчальних планів спільно з іншими кафедрами;

– затвердження програм до державної атестації, тематики дипломних, кваліфікаційних робіт (проектів);

– участь у роботі відбіркових, предметних комісій з прийому вступників на відповідний напрям підготовки, спеціальність;

– підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітніх програм;

– організація практик і стажування, їх захист в установленому порядку;

– сприяння працевлаштуванню випускників через взаємодію з роботодавцями;

– організація систематичного вивчення роботи випускників, рівня їх теоретичної і практичної підготовки, кар’єрного росту;

– залучення провідних вчених до проведення занять, контролю знань студентів, участі у роботі екзаменаційних комісій;

– координація та забезпечення підготовки випускних кваліфікаційних робіт;

– забезпечення підготовки та проведення державної атестації.

2.3. Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАФЕДРИ

3.1. Діяльність кафедри організується та здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Статуту Коледжу та Положення про факультет, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, а також цього Положення.

3.2. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрямки й завдання, зазначені в п. 2 даного Положення. План роботи кафедри обговорюється та затверджується на її засіданні.

3.3. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри, рішення якого є обов’язковим для виконання її співробітниками.

3.4. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

3.5. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри оформлюється протоколом, який підписується завідувачем кафедри (за відсутності завідувача – його заступником) і секретарем кафедри.

3.6. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші працівники кафедри, а також працівники інших кафедр і вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КАФЕДРИ

4.1.Кафедра має право у порядку, передбаченому законодавством, залучати до навчального процесу провідних учених.

4.2. У сфері навчальної роботи кафедра:

–розробляє тематику і програми навчальних нормативних і вибіркових дисциплін;

–визначає тематику, організовує керівництво випускними кваліфікаційними роботами здобувачів;

–подає на схвалення Вченої ради документи про необхідність внесення змін до проведення занять;

–здійснює контроль за навчанням студентів;

–несе відповідальність за проведення навчально-виховної, методичної роботи, здійснення наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності, соціальний захист трудового колективу та ветеранів праці, які працюють або працювали на кафедрі;

4.3. У сфері науково-дослідної роботи кафедра:

–надає пропозиції щодо планів наукових досліджень, визначення тематики, форм і методів їх проведення та впровадження результатів у навчальний процес;

–залучає сумісників (науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів, студентів, допоміжний персонал) для виконання науково-дослідних робіт у межах встановленого фонду оплати праці.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ

5.1. Права та обов'язки співробітників кафедри визначаються чинним законодавством України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Коледжу та відповідними посадовими інструкціями.

6. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення розглядається й ухвалюється Вченою радою та вводиться у дію наказом директора.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються й ухвалюються Вченою радою та вводяться у дію наказом директора.