ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

 

Розроблено та схвалено

на засіданні Вченої ради

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

Протокол № __ від «20» листопада 2015 р.

 

1. Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) розроблено (далі Положення) на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексу законів України про працю, Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом МОН України від 05.10.2015р. №1005, Статуту та Колективного договору Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (далі – Коледж).

2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, а саме: завідувачів кафедр, голів циклових комісій, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, директора бібліотеки.

3. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису Коледжу.

4.  Конкурсний відбір на посади науково-педагогічних працівників проводиться стосовно осіб, які мають повну вищу освіту, наукові ступені та/або вчені (почесні) звання відповідно до профілю кафедри або циклової комісії, а також випускників аспірантури та докторантури.

5. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника оголошується не пізніше ніж через 2 місяці після набуття нею статусу вакантної, в порядку обрання за конкурсом не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії трудового договору (контракту) з науково-педагогічним працівником.

6. Для початку процедури оголошення конкурсу завідувач кафедри подає до навчального відділу пропозиції щодо вакантних посад, на які будуть обиратися науково-педагогічні працівники. Керівник навчального відділу, після погодження з директором Коледжу, здійснює оголошення на офіційному веб-сайті, у випадку визначеному п. 5 Положення, надсилає оголошення до друкованого засобу інформації, у якому воно буде оприлюднене.

 7. Конкурс на заміщення вакантної посади оголошується директором Коледжу, про що видається наказ.

8. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються на офіційному веб-сайті. В разі проведення конкурсу на посади завідувачів кафедр, директора бібліотеки  оголошення додатково публікуються у друкованих засобах інформації.

9. Оголошення про конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника повинно містити:

- повну назву Коледжу;

- найменування посад, на які оголошується конкурс;

- вимоги до претендентів;

- строки подання заяв та документів, їх стислий перелік;

- адресу подання документів.

10. Термін подання заяв та документів – становить не менше одного місяця від дня опублікування оголошення.

11. Дата публікації оголошення вважається першим днем оголошеного конкурсу.

12. При зміні умов конкурсу або його скасуванні директором видається наказ, про що подається оголошення у порядку визначеному п.5 цього Положення.

13. Для організації конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників наказом директора утворюється конкурсна комісія. Конкурсну комісію очолює директор.

14.Основними завданнями конкурсної комісії є:

- перевірка відповідності поданих претендентами документів вимогам законам України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу;

- визначення відповідності наукових ступенів та/або вчених (почесних) звань претендентів на посади науково-педагогічних працівників; 

- подання Вченій раді обґрунтованих висновків (рекомендацій) щодо претендентів на посади науково-педагогічних працівників.

15. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників мають бути ознайомлені з цим Положенням і професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади.

16. Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вказаним вимогам та умовам оголошеного конкурсу, вона не допускається до участі у конкурсі, про що отримує письмову мотивовану відмову протягом трьох днів.

17. Не допускається немотивована відмова в допуску до участі в конкурсі.

18. Згідно зі Статутом Коледжу обрання науково-педагогічних працівників за конкурсом проводиться Вченою радою.

19. Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає для участі у конкурсі такі матеріали:

– написану власноруч заяву про допуск до участі у конкурсі, яку візують перший проректор,  декан факультету, начальник навчального відділу, завідувач кафедри;

– особовий листок з обліку кадрів;

– автобіографію;

– копії документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, атестатів доцента, професора;

– список наукових праць;

– виписку із протоколу засідання відповідних трудових колективів (кафедри, бібліотеки) про рекомендацію до обрання;

– рецензію на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші документи передбачені законодавством України).

20. Претенденти на посаду оформляють документи  у швидкозшивачі з описом, який розташовують на внутрішній сторінці обкладинки і подають їх до навчального відділу. Навчальний відділ після проведення експертизи передають документи вченому секретарю Коледжу. Вчений секретар передає документи претендентів на посаду на відповідні кафедри для попереднього обговорення їх професійних та особистих якостей.

21. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на заняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.

22. Кандидатури претендентів на заміщення посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри  попередньо обговорюються на відповідній кафедрі або цикловій комісії в їх присутності. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні заняття.

При попередньому обговоренні робляться висновки стосовно:

–       професійного рівня, наукової кваліфікації, педагогічної майстерності;

–       наукового і методичного рівня викладання навчальних(ої) дисциплін(и) у повному обсязі освітньої програми відповідного напряму підготовки та/або відповідної спеціальності;

–       дотримання норм педагогічної етики і моралі, поваги до  честі і гідності осіб, які навчаються в університеті, виховання студентів у дусі патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

–       знання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статуту Коледжу, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору.

23. За результатами обговорення таємним голосуванням науково-педагогічних працівників кафедра або циклова комісія приймає рішення з рекомендацією про обрання (необрання) претендента на посаду.

24. Негативний висновок за результатами попереднього обговорення та/або в рекомендаціях конкурсної комісії не є підставою для  відмови претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою.

25. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників має бути проведений протягом одного місяця після закінчення прийому документів.

26. Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (через відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею три/шестирічного віку, відпустку у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпустку у зв’язку з навчанням, творчу відпустку) вакантними не вважаються і заміщуються поза конкурсом у порядку, визначеному чинним законодавством.

27. Вчений секретар Вченої ради готує для таємного голосування:

- явочний список членів вченої ради;

- бюлетені для таємного голосування;

- протокол засідань лічильної комісії.

28. Обрання науково-педагогічних працівників Вченою радою проводиться таємним голосуванням. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів оголошуються висновки конкурсної комісії відповідного трудового колективу: кафедри, циклової комісії, бібліотеки і проводиться обговорення в їх присутності.

Рішення Вченої ради при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів Вченої ради. Обраним вважається претендент, який здобув більше половини голосів присутніх членів Вченої ради.

29. Прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

30. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів, переможець не виявлений, проводиться повторне голосування по двом кандидатурам, які набрали найбільшу кількість голосів на цьому самому засіданні Вченої ради. При повторенні цього результату конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

31. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден претендент не був допущений до конкурсу,  жоден (єдиний) претендент не набрав більше половини голосів присутніх членів Вченої ради або результату конкурсу не були введенні в дію (затверджені) мотивованим рішенням директора, то конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно в продовж одного місяця.

32. Особи, які не обрані за конкурсом, а також ті працівники, хто за два місяці до закінчення терміну дії контракту не подали необхідні документи для участі в конкурсі, звільняються від роботи після закінчення дії терміну контракту або строкового трудового договору.

33. Рішення відповідної Вченої ради набирає чинності після його введення в дію  наказом директора.

34. Рішення Вченої ради є підставою для укладення трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу директора про прийняття її на роботу (продовження трудового договору (контракту).

35. При прийняті на роботу документи науково-педагогічного працівника, який був обраний на відповідну посаду і з яким укладається трудовий договір (контракт) на подальшу роботу, передаються до відділу кадрів для оформлення особової справи.

36. Відповідно до чинного законодавства після проведення конкурсу з науково-педагогічними працівниками укладається контракт строком від 1 до 5 років. Строк контракту установлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо строку контракту має право кожна із сторін.

37. З завідувачами кафедр, головами циклових комісій, директором бібліотеки контракт укладається строком на 5 років.

38. Директор має право призначити осіб на посади науково-педагогічних працівників за строковим трудовим договором (контрактом) до обрання за конкурсом, але на термін не довше, ніж до закінчення поточного навчального року.

39. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.