ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ»

Протокол № 8

засідання Вченої ради Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» від 25.04.2016 року

«25» квітня 2016 року                                                                  м. Київ

Присутні: ГубановаТ.О., МуляноваТ.М., Кузьмін С.А., Барабаш Т.Б., Дворніченко Н.І.,  Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Павленко Л.А., Рибак О. А., Бєлік К.О., Бурла Н.О., Ткаченко П.О.

 

Порядок денний:

Питання 1. Про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності (доповідач Губанова Т.О.).

По першому питанню:

 

Слухали:

Інформацію Губанової Т.О. щодо змісту Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 про затвердження Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та врахування її вимог в організації навчального процесу у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж».

 

Ухвалили:

Модернізація і розвиток освіти повинні набути випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано на забезпечення економічного зростання держави та розв'язання соціальних проблем суспільства, дальше навчання і розвиток особистості. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства.

Зусилля Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж».повинні бути зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань, серед яких:

-         оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку;

-         забезпечення економічних і соціальних гарантій для реалізації конституційного права на освіту кожним громадянином України незалежно від місця проживання і форми здобуття освіти;

-         перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей;

-         забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин, створення умов для вивчення іноземних мов;

-         забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу;

-         посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки студентів;

-         створення безпечного освітнього середовища;

-         функціонування ефективної системи інклюзивної освіти;

-         удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів, підвищення їх управлінської культури;

-         відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей;

-         забезпечення економічних та соціальних гарантій педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим працівникам, підвищення їх соціального статусу, престижу педагогічної професії, створення умов для професійного вдосконалення і творчості;

-         створення сучасної матеріально-технічної бази для функціонування системи освіти;

-         розроблення ефективного механізму фінансово-економічного забезпечення освіти, належної оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 

Результати голосування:

«За» - 12, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

 

Голова Вченої ради                                                               Т.О. Губанова

 

В.о. ученого секретаря                                                          С.А. Кузьмін