Нормативна база (Legislation)

Показати  
Заголовок
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
Положення про кафедру
Положення про порядок замовлення, видачі, обліку та дизайн документів про вищу освіту
Звіт директора Фінансово-правового коледжу
Протоколи засідань Вченої ради
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін
Наказ про уведення в дію Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін
Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит (спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування)
Посадова інструкція викладача
План першочергових заходів з профілактики травматизму
Розпорядження про проведення медичного огляду
Положення про організацію та проведення занять з дисципліни Фізичне виховання
Положення про навчально-методичний комплекс
План навчально-виховної роботи
Правила внутрішнього розпорядку Фінансово-правового коледжу
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
Положення про академічну відпустку та повторне навчання
Розпорядження №66
Положення про наукове товариство студентів
Положення про проведення відкритих занять
Положення про організацію навчально-методичної роботи
Положення про студентське самоврядування
Положення про організацію навчального процесу
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії