Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Екологічне право, 4 курс, Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр»


Екологічне право України. Спеціальна та Особлива частини: підруч. / Краснова М.В., Краснова Ю.А. – Київ: НУБіП України.-2023.- 278 с.
Екологічне право у схемах та визначеннях : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. К. Р. Резворович.- Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022.- 188 с.
Екологічне право: навч.-метод. посіб. / Демчук Т.І., Борденюк О.В., Шелудяков Р.С.-Чернівці,2021.-100 с.

Третяк Т.О. Теоретичні проблеми земельно-правового регулювання добросусідства в Україні: монографія.-К.,2021.-444с.
Екологічне право України. Загальна частина: підруч. / М.В. Краснова, Ю.А. Краснова.- К.: ВПЦ «Київський університет», 2021.- 190 с.
Екологічне право : навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К. Р., Юнін О. С., Кірін Р. С. та ін.]. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 318 с.

За ред. І.І. Каракаша.-Екологічне право України:курс лекцій.- Одеса,2020.-325 с.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення : навч. посіб. / Т.К. Оверковська, Н.М. Опольська; Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2020.- 252 с.
Екологічне право : підруч. / за ред. А. П. Гетьмана. - X.: Право, 2013. - 432 с.