Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Корпоративне право, 3 курс, Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"


Кіріяк О.В., Пацурківський Ю.П., Гудима-Підвербецька М.М.  Цивільне право (загальна частина) : навч. посіб. - Чернівці : Чернівец. нац.. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021.- 304 с.
Вінтоняк Н. Д. Правовий режим корпоративних прав подружжя: монографія.- Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2021.- 187 c.
Балабаниць А.В. та ін. Корпоративне управління: навч. посіб.-Маріуполь : МДУ, 2019. -  234 с.
Харитонова О. І., Галупова Л. І. Корпоративне право: навч.-метод. посіб. - Одеса : Фенікс, 2019.-108 с.
Корпоративне право: навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 276 с.
Корпоративне право: навч. посіб./ за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької, Л.М. Дорошенко. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 400 с.
Смітюх  А. В.    Корпоративне право у схемах : навч.посіб.  – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 322 с.