Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Кримінальне право, 4 курс, Право, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»


Кримінальне право України. Загальна частина : тексти лекцій : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Н. А. Мирошниченко, Є. Л. Стрельцова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса : Астропрінт, 2022. - 328 с.
Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Попович О.В., Томаш Л.В., Латковський П.П., Бабій А.Ю. Чернівці.- 2022.- 319 с.
Кримінальне право України. Частина 1 : конспект лекцій: навч.-метод. посіб. для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» / Попович О.В., Томаш Л.В., Латковський П.П. Чернівці, 2022. -182с
.
Довідник термінів у практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства / Л. І. Аркуша, О. О. Торбас, М. М. Стоянов, В. К. Волошина, В. А. Завтур, В. В. Сидорчук. – Одеса: Фенікс, 2022. – 48 с.
Кримінальне право України. Загальна частина : підруч./ за заг. ред. В. Я. Конопельського, В. О.,Меркулової.- Одеса, ОДУВС, 2021. -452
Кримінальне право України: підруч./ за заг. О. М. Литвинова.-Харків,2020.-428 с.
Сухонос В.В.,Білоконь Р.В. Кримінальне право України. Особ. частина : підруч. Суми,2020.-672 с.
Голубош В. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (статті 262, 263, 263-1, 264 КК України) : монографія / В. В. Голубош. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. – 340 с.
Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О.В. Козаченка, О.М. Мусиченко. – Миколаїв: Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – 248 с.
Боровик А. В. Кіберзлочини в Україні (кримінально-правова характеристика) : навч. посіб. : [для студентів, аспірантів, викл. юрид. ф-тів та вишів, працівників н.-д. установ, адвокатів, суддів, працівників правоохорон. органів] / Андрій Володимирович Боровик, І. М. Копотун ; М-во освіти і науки України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. С. Дем’янчука. Луцьк : Волиньполіграф, -2019.-314 с.
Шалгунова С.А., Скок О.С., Шевченко Т.В. та ін.  Кримінальне  право  (Загальна  частина) :  навч.  посіб.-Херсон : Айлант, 2019. – 296 с.
Сухонос, В. В. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2016. – 375 с.