Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Міжнародне публічне право, 3 курс, Право, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»


Міжнародне публічне право: основи теорії : навч.-метод. посіб.  / Х. Н. Бехруз, С. С. Андрейченко, М. В. Грушко та ін. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 252 с.
Прокопенко Л. Л. Інституційна система ЄС : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. – 226 с.
Міжнародне публічне та міжнародне приватне право: методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право / Є. Д. Стрельцова. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса. 2021. - 60 с
Войціховський А. В. Міжнародне право : підруч. -  Харків, 2020. – 544 с.
Теорія міжнародного права : навч.-метод.посіб. / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О.В. Бігняка. – Херсон : Видавництво «Гельветика», 2020. – 224 с.
Міжнародне право: кіберінфраструктура та охорона здоров’я: навч. посібник / В.І. Литвиненко, Ю.П. Лісовська, І.О. Шашкова-Журавель. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. — 236 с.
Уклад. Степаненко К.В. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародне право» Дніпро, 2019
Основи публічного права України : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. к.ю.н., проф. А.Ю. Олійника, к.ю.н., доц. М.І. Кагадія. – К. : КНУТД ; Дніпро: Ліра ЛТД, 2017. – 448 с.
Теліпко, В. Е., Овчаренко, А. С. Міжнародне публічне право: навч. посіб. / за заг. ред. В,Е. Теліпко . — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 608 c.