Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Основи трудового права, 1 курс, Фінанси, ОС «бакалавр»


Конституція України: подарункове видання / упоряд.: Л.І. Бірюк, Н.І. Адамчик, Є.Г. Кудлай [та ін.]. Київ: ВАІТЕ, 2021. -324 с.
Трудове право: Навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс]: навч.посіб. для здобув. ступ. бакалавра усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.В. Тихонюк. - Електронні текстові дані (1 файл: 1331 Кбайт). - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 100 с.
Трудове право України: навч. посібник / За ред. В. О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 564 с
Трудове право України :підруч. / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ: ЦУЛ, 2016. – 472 с.
Трудове право України: підруч. (за ред. проф. О. М. Ярошенко). Харків, 2022. – 376 с.
Венедіктов С. В. Трудове право України: підруч. -Київ: «Видавництво Людмила», 2021. -216 с