Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Право інтелектуальної власності в креативних індустріях, 4 курс, Право, ОС «бакалавр»


Право інтелектуальної власності: підруч./ за заг. ред. і передм. д-ра юрид наук, доц. Т. В. Ярошевської. -Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022.- 336 с.
Право інтелектуальної власності.: підруч. / А.В. Аксютіна, Л.В. Межевська, О.В. Нестерцова-Собакарь та ін. ; ред. Т.В. Ярошевська. – Дніпро: ДДУВС, 2022. – 336 с.
Інтелектуальна власність та патентознавство : підруч. / за ред. проф. П. М. Цибульова та доц. А. С. Ромашко. ‒ Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. ‒ 374 с.
Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2017. – 528 с.
Світличний ,О. П. Право інтелектуальної власності: підруч. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с.