Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Публічне право країн Європейського Союзу, 3 курс, Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр»


Задорожна С.М. Право ЄС : устрій та правопорядок /  за заг. ред. С.М. Задорожної. -Чернівці, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2021.- 232 с.
Європейський Союз : навч. посіб. / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін.] ; за ред. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. Київ : ФОП Маслаков, 2020.- 600 с.
Ковалів М. В., Тимчишин Т. М., Ніканорова О. В. Основи права Європейського Союзу: навч. посіб-. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020.- 212 с.
Теорія міжнародного права : навч.-метод.посіб. / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О.В. Бігняка. – Херсон : Видавництво «Гельветика», 2020. – 224 с.
Войціховський А. В. Міжнародне право : підруч. -  Харків, 2020. – 544 с.
Уклад. Степаненко К.В. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародне право» Дніпро, 2019
Конспект лекцій з дисципліни «ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» /уклад. С.М. Перепьолкін .-Дніпро,2016.-59 с.
Європейське право: право Європейського союзу : підручник : у трьох кн. / за заг. ред.В. І. Муравйова. — К. : Ін Юре, 2015