Організація навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «бакалавр»

Фінансово-правовий коледж проводить освітню діяльність за напрямом підготовки 0501 Економіка і підприємництво за спеціальністю 5.050104 Фінанси відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України освітньо-професійної програми, наказ Міністерства науки і освіти України № 147 від 20.03.2003р. та освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця зі спеціальності, розробленої згідно стандарту Міністерства освіти і науки України і погодженої в установленому порядку, наказ Міністерства освіти і науки України № 304 від 13.04.2004р. Згідно з діючим Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів та освітньо-кваліфікаційної характеристики розроблено навчальний план зі спеціальності 5.050104 Фінанси за типовою формою, який затверджений директором коледжу, ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та погоджений з Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Науково- методичною комісією з економіки та Інститутом змісту і методів навчання МОН України. Навчальний план коледжу узгоджений з навчальним планом економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з метою надання можливості випускникам коледжу продовжити навчання на другому курсі економічного факультету згідно затверджених правил прийому. Копія навчального плану включена у матеріали самоаналізу. Коледж повністю забезпечений освітньо-професійними програмами, освітньо-кваліфікаційними характеристиками, робочими навчальними планами і програмами з навчальних дисциплін зі спеціальності 5.050104 Фінанси, узгодженими з дотриманням співвідношення навчального часу між циклами підготовки, а також з дотриманням відповідності змісту підготовки молодших спеціалістів державним вимогам, потребам ринку праці та особистості, вирішенням питань безперервності, наступності та ступневості підготовки фахівців. В нашому випадку, ступенева підготовка фахівців з напряму 0501 Економіка і підприємництво може вирішуватись в таких варіантах (згідно узгодженості та відповідності науково-методичного комплексу та навчальних планів): Варіант 1. Фінансово-правовий коледж – підготовка молодших спеціалістів за напрямом 0501 Економіка і підприємництво ? Фінансово-правовий коледж – підготовка бакалаврів за напрямом 0501 Економіка і підприємництво ? Київський національний університет імені Тараса Шевченка (економічний факультет) – підготовка спеціалістів, магістрів за напрямом 0501 Економіка і підприємництво. Варіант 2. Фінансово-правовий коледж – підготовка молодших спеціалістів за напрямом 0501 Економіка і підприємництво ? Київський національний університет імені Тараса Шевченка (економічний факультет, починаючи з 2 курсу) – підготовка спеціалістів, магістрів за напрямом 0501 Економіка і підприємництво.
Можливість умов безперервної ступеневої підготовки фахівців обумовлена статутом Фінансово-правового коледжу, а також існуючими Угодами про співробітництво та Правилами прийому до вищих навчальних закладів, узгодженими між нашими навчальними закладами та затвердженими у відповідності до встановленого порядку. Така систематизація навчально-методичного забезпечення навчального процесу дуже ефективно та послідовно впливає на якість показника освітньої діяльності. Повною мірою використовується комп’ютерна техніка, пакети прикладних програм (так, навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін створені і легко доступні всім без винятку студентам у електронних варіантах і знаходяться в електронній базі закладу). Розроблені і затверджені програми комплексного іспиту зі спеціальності 5.050104 Фінанси. На основі діючих державних галузевих стандартів освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик, у Фінансово-правовому коледжі розроблені відповідні варіативна освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки молодших спеціалістів, які затверджені керівником і погоджені з науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України, якій підпорядкована спеціальність 5.050104 Фінанси, цикловою випусковою комісією економічних дисциплін. Отже, розроблений, затверджений керівниками навчальних закладів (директором коледжу, ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка і т.д.), погоджений з відповідними органами вищої освіти інтегрований варіантний навчальний план підготовки молодших спеціалістів у Фінансово-правовому коледжі, з врахуванням особливостей і потреб регіону з чітко дотриманим співвідношенням нормативних дисциплін і дисциплін за вибором та співвідношенням відведених годин на фундаментальну і спеціальну підготовку студентів, дає змогу дотримуватись основних державних стандартів якості освіти та здійснювати освітні послуги на належному рівні. У відповідності до вищесказаного кожного року викладачами циклових комісій розробляються і затверджуються навчальні плани, робочі навчальні плани, навчальні програми (згідно анотацій дисциплін освітньо-професійної програми). Методичне забезпечення кожної навчальної дисципліни згруповано у відповідний навчально-методичний комплекс: навчальна дисципліна – навчальний план – робочий навчальний план – навчальна програма – робоча програма навчальної дисципліни – методичні вказівки до практичних, семінарських занять – методичні вказівки та тематика курсового проектування – методичні вказівки до самостійної роботи – методичне забезпечення засобів контролю знань – підручники, посібники. У період планування роботи на новий навчальний рік розробляється графік навчального процесу. Розклад складається своєчасно, з врахуванням рівномірності розподілу годин, компактності занять. Програми практичної підготовки дають можливість сформувати у студентів практичні навички професійної діяльності в інститутах, установах та організаціях, що входять до складу фінансової системи держави. Навчальним планом передбачено практику в 6 семестрі, програма якої розроблена і затверджена директором коледжу. Термін проведення практики визначений навчальним планом і складає 3 тижні. Згідно з навчальним планом студенти виконують курсову роботу з дисципліни "Фінанси" і "Теорія кредиту", метою яких є закріплення теоретичних знань, формування вміння застосовувати їх на практиці. Тематика курсових робіт має практичну направленість, відображає сучасні проблеми економічної та фінансової діяльності держави і підприємств. Структура, зміст та порядок оформлення курсових робіт регулюється методичними вказівками розробленими викладачами згідно з нормативами. Теми курсових робіт обговорюються і ухвалюються на засіданні циклових комісій.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалаврів. 3 урахуванням досвіду підготовки фахівців напряму 0601 Право та вимог як з боку існуючих моделей діяльності та кваліфікаційних характеристик посад, так і з урахуванням прогнозу діяльності коледжу, розроблена варіативна компонента ОКХ. Для цього встановлені первинні посади, які може обіймати бакалавр після закінчення коледжу, а також визначені його виробничі функції (посадові обов'язки) у відповідності до нормативних документів (кваліфікаційні довідники посад керівників, фахівців та службовців, посадові інструкції галузевих міністерств та відомств тощо). При розгляді кожного із посадових обов'язків визначена логічна послідовність їх виконання, що в свою чергу визначило відповідну структуру діяльності фахівця. Потім на підставі аналізу виробничих функцій бакалавра права та з урахуванням переліку об'єктів (або предметів) його праці встановлена структура його професійної діяльності (праці), яка включає: - продукт праці (кінцевий результат, ціль праці); - предмет, на який спрямована праця фахівця (матеріал, механізм, природний об'єкт, людина тощо); - засоби праці (машини, механізми, інші знаряддя праці); - процедури (способи) праці (технологія, процес діяльності, організація і таке інше); - умови, в яких відбувається праця фахівця. При встановленні структури праці також враховані результати прогнозу професійних і соціально важливих задач діяльності, які в майбутньому буде виконувати випускник у своїй практичній діяльності на рівні компетенції, що вимагається. Опис діяльності випускника вищого навчального закладу на первинній посаді віддзеркалює середньостроковий прогноз змін цієї діяльності. Прогнозування діяльності фахівців здійснене шляхом визначення структури проблем прогресу, які вони повинні вирішувати в майбутній професії. Зміст проблем визначений, виходячи із кваліфікації та спеціальності, згідно з чинним законодавством. Розробниками Освітньо-кваліфікаційної характеристики (варіативної компоненти) є викладачі Фінансово-правового коледжу (випускова кафедра приватного права) к.ю.н. Клепікова Оксана Вікторівна та к.ю.н. Коваленко Тетяна Олександрівна, керівник групи розробки – завідуюча кафедрою д.ю.н., професор, академік Воронова Лідія Костянтинівна.
Освітньо-професійна підготовка Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності. Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти і використовується при:
 • · розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
 • · розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця;
 • · визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціальностями, кваліфікаціями;
 • · визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації (Наказ Міністерства освіти і науки України № 285 від 31 липня 1998р., лист 1/9-261 від 19.07.2001р.).
Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою та вищі навчальні заклади, де готуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Цей стандарт встановлює:
 • · нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, їх інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;
 • · рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців;
 • · форми державної атестації;
 • · нормативний термін навчання.
Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю. Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів. В цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти України:
 • · Державний класифікатор професій
 • · Державний класифікатор видів юридичної діяльності
 • · Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями
 • · Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями
 • · Освітній рівень базової вищої освіти
 • · Освітній рівень повної вищої освіти
 • · Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
 • · Освітньо-кваліфікаційна характеристика
Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:
 • · гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної та природничо-наукової підготовки, що забезпечує певний освітній рівень
 • · професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом з попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.
Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми це система знань у вигляді системи змістовних модулів щодо складових узагальнених структур діяльності, поданих у стандарті вищої освіти, в змісті умінь, та мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожного змістовного модуля. Система блоків змістовних модулів, у які групуються системні модулі, та мінімальна кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожного змістовного модуля. В Освітньо-професійній програмі зазначений рекомендований перелік навчальних дисциплін, визначені блоки змістовних модулів, що входять до кожної з них, встановлена мінімальна кількість годин/кредитів їх вивчення. Коледж має право за узгодженням з Міністерством освіти і науки України змінювати назви навчальних дисциплін та розподіл блоків змістовних модулів у них. Підготовка бакалаврів здійснюється з урахуванням існуючих, затверджених Міністерством освіти і науки України, відповідних програм, які підлягають певній переробці (уточненню) з урахуванням чинного законодавства, нормативних документів та досвіду роботи вищих навчальних закладів. Навчальний час, що передбачається для засвоєння вибіркової частини Освітньо-професійної програми, визначається як різниця між максимальним навчальним часом підготовки та навчальним часом, передбаченим на засвоєння нормативного змісту Освітньо-професійної програми, і становить 35 +,- 5 % від максимального навчального часу. Вибіркова частина складається з частини самостійного вибору коледжу та частини вільного вибору студента. Уточнення для Освітньо-професійної програми бакалаврів в першу чергу стосуються:
 • · урахування того, що згідно з Законом України "Про освіту" (1060-12) бакалавр є не освітнім, а освітньо-кваліфікаційним рівнем, що вимагає поглиблення змісту його професійної підготовки з відповідного напряму;
 • · введення до циклу гуманітарної або природничо-наукової підготовки для студентів усіх вищих навчальних закладів навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності терміном вивчення 54 навчальні години і підсумковою формою контролю – залік.
 • · організації знань з фізичного виховання згідно з рішенням колегії Міністерства освіти і науки України "Про концепцію фізичного виховання в системі освіти України", яким передбачено обсяг відповідних занять 4 години на тиждень протягом усього навчання, за винятком останнього семестру, і підсумковий контроль у формі заліку (не менше одного за один навчальний рік);
зменшення, по можливості, числа спеціальних дисциплін шляхом об'єднання тих з них, що мають спільну предметну спрямованість. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Організація навчального процесу у Фінансово-правовому коледжі здійснюється навчальними підрозділами (навчальними відділеннями, цикловими комісіями, методичними відділеннями), визначається навчальними планами і програмами відповідно до чинного законодавства з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки, технологій, фундаментальної, економічної, комп’ютерної, екологічної, практичної підготовки фахівців. Організація навчального процесу у Фінансово-правовому коледжі здійснюється відповідно до закону України "Про освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", державних стандартів вищої економічної освіти. Основними формами навчального процесу є лекції, семінари, практичні заняття, консультації, самостійна робота студента, курсові роботи, навчальна практика. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньо-кваліфікаційної підготовки, є навчальний план. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний рік складається робочий навчальний план. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов’язковим для коледжу. Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються коледжем. Вибіркові навчальні дисципліни вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо. Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст і вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти. Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється коледжем. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом. Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного та підсумкового контролю. Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни: - тематичний план; - засоби для проведення поточного та підсумкового контролю; - перелік навчально-методичної літератури. Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом. Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних навчальним закладом з обов’язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. Вибіркові навчальні дисципліни, введені вищим учбовим закладом в освітньо-професійну програму підготовки і включені до індивідуального навчального плану студента, є обов’язковими для вивчення. Коледж надає студентам можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку. За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних стандартів освіти відповідає керівник навчального структурного підрозділу (відділення, циклової (предметної) комісії тощо). При вирішенні питань організації, планування і удосконалення навчального процесу враховуються пропозиції студентів. Графік навчального процесу на навчальний рік складається з 2-х семестрів і затверджується директором коледжу. Розклад навчальних занять поряд з програмою підготовки та розробленими на її основі навчальним планом є основним документом, який регулює роботу в коледжі. Протягом семестру навчальний процес в коледжі регламентується розкладом занять, який складається на семестр і у разі необхідності корегується щотижнево методистами коледжу. Він затверджується заздалегідь, відповідає навчальним планам та інструктивним вимогам. Окремо складаються розклади заліків, консультацій та іспитів – до початку заліково-екзаменаційних сесій, графіки перездач академічних заборгованостей – у період сесій. Розклад занять створює необхідні умови для безперервного навчального процесу, а також забезпечує рівномірний розподіл навчальної роботи протягом тижня і семестру. Розклад складається з таким розрахунком, щоб студент мав час для самостійної роботи, відвідування бібліотек. Аудиторне навантаження не перевищує, як правило, 36 годин на тиждень. Для занять іноземною мовою, а також на практичних заняттях з інформатики та обчислювальної техніки, групи діляться на підгрупи. При формуванні підгруп враховується тестування рівня знань, вмінь та навичок студентів з цих предметів, що створює умови для інтенсивного навчання. Рівень загальноосвітньої, фундаментальної, гуманітарної і спеціальної підготовки регламентується навчальними планами коледжу, які відповідають державним стандартам, освітньо-професійним програмам щодо підготовки фахівців кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 5.050104 Фінанси. Вони затверджені Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Науково-методичною комісією з економічної освіти, департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Перелік навчальних дисциплін, терміни, послідовність і порядок вивчення приведені у повну відповідність до Освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0501 Економіка і підприємництво. Відповідно до затвердженого навчального плану, розробляються робочі навчальні плани на кожен курс. Поряд з аудиторною організовано і самостійну роботу студентів по опрацюванню матеріалів навчальних дисциплін у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. За навчальними планами 60% навчального часу студента денної форми навчання становить аудиторне навчання і 40% - самостійна робота. Для неї виділена субота. Студенти залучаються до науково-дослідної роботи через "Студентське наукове товариство". Перелік навчальних дисциплін, терміни, послідовність і порядок вивчення приведені у повну відповідність до Освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.050104 Фінанси. У період планування роботи на новий навчальний рік розробляється графік навчального процесу. Розклад занять складений своєчасно, враховано рівномірність розподілу годин, компактність занять, можливість розподілу годин між основним викладачем та викладачем другої підгрупи при виконанні лабораторних робіт. З метою максимального наближення практичної підготовки студентів до реальних умов діяльності підприємств в ринковій економіці, в коледжі створений навчальний центр практичної підготовки. Організація і проведення практики здійснюється на основі наскрізної програми з практики та робочих програм відповідних видів практики (навчальної та виробничої), затверджених директором коледжу. Програми практичної підготовки надають можливість сформувати у студентів практичні навички професійної діяльності в інститутах, установах і організаціях, що входять до складу фінансової системи держави. Терміни проведення практик визначені навчальним планом. Фахову підготовку студентів здійснює випускна циклова комісія. У Фінансово-правовому коледжі створені циклові (предметні) комісії, що проводять навчальну і методичну діяльність з однієї або декількох споріднених дисциплін: - циклова (предметна) комісія філологічних і суспільних дисциплін; - циклова (предметна) комісія історичних дисциплін; - циклова (предметна) комісія фізичного виховання та масового спорту; - циклова (предметна) випускова комісія економічних дисциплін. Облік виконання студентами навчальних програм ведеться у журналах академічних груп. В цих журналах фіксується також фактично виконаний обсяг навантажень викладачами. Облік оцінок студентів з заліків та іспитів ведеться у спеціальному журналі. Контроль за дотриманням і виконанням розкладу занять, консультацій, заліків та іспитів здійснюється навчальним відділом коледжу, методичним відділом. З метою надання методичної допомоги, порад, визначення рівня викладання адміністрація коледжу та голови циклових (предметних) комісій відвідують лекції та семінарські заняття викладачів. Якість роботи викладачів контролюється головами циклових (предметних) комісій, навчальною частиною, обговорюється на засіданнях циклових (предметних) комісій. Викладачами ведеться систематичний поточний та підсумковий контроль за якістю знань студентів під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять та контрольних робіт і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи; цикловими комісіями і адміністрацією здійснюється підсумковий та вибірковий контроль. Успішність та відвідування занять студентів фіксується в журналах, атестаційних, заліково-екзаменаційних, зведених відомостях. В середині семестру, згідно наказу директора, проводиться атестація студентів з усіх предметів, яка дає загальну картину успішності всіх студентів з усіх дисциплін. За її результатами складаються та доводяться до студентів рейтингові списки успішності, а в разі незадовільних результатів і до батьків студентів. Результати аналізуються, обговорюються на педагогічних нарадах, які проводяться директором, на засіданнях циклових комісій, зборах студентів. Видаються накази щодо усунення виявлених недоліків. Питання вдосконалення підготовки фахівців за спеціальністю 5.050104 Фінанси (науково-педагогічні кадри, наукова і навчально-методична робота, перспективи розвитку) систематично розглядаються на засіданнях Педагогічної та методичної рад коледжу, навчально-методичного відділу, засіданнях циклових (предметних) комісій. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.050104 Фінанси напряму підготовки 0501 Економіка і підприємництво є державним документом, що визначає зміст та нормативний термін навчання і передбачає відповідні форми контролю та державної атестації. Науково-методична робота направлена на: пошук нових, ефективних методів і форм організації навчального процесу та їх впровадження; вдосконалення навчальної та програмної документації; обмін досвідом педагогічної діяльності; підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Цикловими комісіями щорічно традиційно проводяться тематичні тижні. Перелік заходів включає відкриті заняття, конкурси «Кращий за професією», науково-теоретичні конференції, вікторини, тематичні вечори, студентські зустрічі з працівниками підприємств. В навчальному процесі коледжу використовуються сучасні програмні засоби і пакети прикладних програм, які реалізують за допомогою комп'ютерів типу Pentium. Використання цих програм передбачено при вивченні професійних дисциплін, а також фундаментальних дисциплін, таких як, “Інформатика і обчислювальна техніка”, “Бухгалтерський облік”. У ході навчального процесу з різних дисциплін за спеціальністю 5.050104 Фінанси використовуються наступні пакети прикладних програм: в курсі «Інформаційні системи у фінансових установах" та відповідно використовується пакет прикладних програм автоматизації обліку: “1С: Бухгалтерія”, версії: “Заробітна плата”, по рахунках: 30 ”Каса”, 31 “Рахунки в банках” та інші. Використання цих пакетів в процесі навчання дозволяє показати студентам різноманіття системних підходів для вирішення завдань автоматизації обліку на підприємствах різних форм власності, показати приклади побудови різних конфігурацій програм при вирішенні конкретних завдань обліку на підприємствах, обліку заробітної плати, складського обліку, дозволяють практично освоїти ефективну роботу по створенню автоматизованих робочих місць фінансиста, головного бухгалтера і т.д. Наявність навчально-методичних матеріалів за кожною навчальною дисципліною подано в таблиці 5.1, наявність і повнота програм навчальних дисциплін – в таблиці 5.2 Згідно таблиці 5.2. всі навчально-методичні матеріали відповідають вимогам навчального плану, розробляються викладачами кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка разом з викладачами коледжу, схвалюються на засіданнях циклових предметних комісій та затверджуються директором коледжу. Навчально-методичні матеріали зберігаються в навчальному відділі, методичному кабінеті, студенти мають право користуватися ними, а також за допомогою ксерокопіювальних пристроїв і ризографів мати достатню кількість копій. Приклади програм навчальних дисциплін, робочих програм навчальних дисциплін, методичних вказівок для самостійної роботи студентів, методичних вказівок щодо написання і захисту курсових робіт, програми комплексного державного іспиту додаються. Практична підготовка студентів за спеціальністю фінанси забезпечується проходженням різних видів практик відповідно до затвердженого Положення „Про проведення практики студентів Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка” розпорядженням директора коледжу від 23 березня 2007 року №23/03-07, яке підготовлене на підставі закону України „Про вищу освіту”, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України 02 червня 1993 року зі змінами та доповненнями. Положенням регулюються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків всіх видів практики студентів Коледжу. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Навчальна комп’ютерна та бухгалтерська практики, відповідно на 1-му та 2-му курсах мають на меті навчально-тренувальну роботу з пакетами прикладних програм, які студенти зможуть застосовувати при вивченні дисциплін фахової підготовки: MS OFFICE (пакет для офісу), універсальна бухгалтерська програма „1С-бухгалтерія-Проф.Windows”, X-DOOR набір типових задач-додатків користувачів, які дають змогу автоматизувати весь спектр діяльності підприємства студенти матимуть змогу працювати у відповідності з реальною виробничою діяльністю, формувати професійні навички, закріплювати отримані теоретичні знання з бухгалтерського обліку, а також освоювати автоматизовані робочі місця бухгалтера підприємства (АРМ бухгалтера), маючи змогу оволодівати операціями всіх видів бухгалтерської діяльності. Провівши (вибірково) аналіз двадцяти звітів по виробничій практиці на 3-му курсі, можна зробити наступний висновок, що проведення виробничої практики дозволяє студентам спеціальності фінанси, закріплювати набуті теоретичні знання, застосовуючи їх у практичній сфері діяльності, засвоюючи навички практичної роботи, форми і методи здійснення завдань, які покладені на фінансові органи підприємств різних форм власності, а також сучасних підприємств і організацій різних галузей господарства. Про рівень підготовки студентів, ефективність та якість проходження виробничої практики свідчать наступні показники, а саме: Із двадцяти розглянутих звітів 90% оцінок „відмінно”, 10% „добре”, трьом студентам з двадцяти (Андрущенко М.В., Криклій В.А., Василенко М.А.), було запропоновано керівниками від баз практик, пропозиції щодо їх майбутнього працевлаштування, про що зазначалось в наданих характеристиках, з листом-подякою навчальному закладу. Отже, виробнича практика студентів Коледжу є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь, які вони зможуть застосовувати в подальшому житті, обравши свій напрямок діяльності з врахуванням особистих вподобань та здібностей. Критерії оцінювання знань студентів. Фінансово-правовий коледж самостійно розробляє форми і методи контрольних знань студентів та критерії оцінок, керуючись "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993р. № 161 (розділ Контрольні заходи). В критеріях оцінювання знань студентів Фінансово-правового коледжу враховувались нормативно-методичні положення по розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки випускника (відповідно до державних стандартів освіти):
 1. педагогічний контроль у системі вищої освіти;
 2. педагогічні тести;
 3. структура та зміст стандарту засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки;
 4. методика розробки засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки (додаток 1 до Наказу Міністерства освіти і науки України № 285 від 31 липня 1998 р.).
Укладачами критерії оцінювання знань студентів є голова випускової циклової комісії економічних дисциплін, кандидат економічних наук Кот Л.Л. (керівник групи), кандидат економічних наук Рожко О.Д. та кандидат економічних наук, доцент Демиденко Л.М. Педагогічний контроль є невід’ємною частиною процесу освіти та професійної підготовки молодшого спеціаліста і знаходиться в органічному зв’язку з іншими елементами педагогічної освіти. Він не замінює собою дидактичних засобів навчання, а допомагає виявити досягнення і недоліки цього процесу і є взаємопов’язана і взаємообумовленою діяльністю викладач-студент. Педагогічний контроль у коледжі має чотири основні функції: діагностичну, навчальну, організаційну і виховну. Діагностична функція педагогічного контролю націлена на визначення рівня знань, умінь та навичок з метою одержання науково-обгрунтованої інформації для вдосконалення процесу підготовки фахівців. Навчальна функція педагогічного контролю реалізується як при традиційних формах і методах контролю, так і при широкому застосуванні програмованого навчання та контролю. Організаційна функція педагогічного контролю проявляється у залежності від прийняття рішень про проведення тих чи інших педагогічних і адміністративних заходів. Тут найважливішим організуючим моментом є активація такої діяльності викладача, яка буде спрямована на розробку й використання засобів та форм навчання, здатних підвищити інтерес та творчу самостійність студентів у засвоєнні знань, формуванні і застосуванні на практиці вмінь та навичок. Засоби діагностики якості освіти розроблені викладачами циклових (предметних) комісій коледжу з урахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, робочих програм навчальних дисциплін. Методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів розроблені і зберігаються в предметних комісіях коледжу, методичних кабінетах. Засоби діагностики використовуються з метою визначення відповідності показників якості вищої освіти встановленим державним стандартам освіти. Розрізняють такі види контролю: - вхідний (визначають початковий рівень знань у групі); - поточний; - підсумковий (залік, іспит); - контроль залишкових знань (комплексні контрольні роботи). До одного з видів комплексної перевірки знань належить комплексний державний іспит. Метою комплексного державного іспиту є перевірка та оцінка рівня фахової підготовки молодшого спеціаліста, його здатність використовувати набуті фундаментальні знання, уміння та навички в ході виконання ним своїх функціональних обов’язків, виявлення студентами здатності самостійно узагальнювати і критично оцінювати тенденції соціально-економічного розвитку держави та особливостей функціонування підприємств. Державний іспит здійснюється державною екзаменаційною комісією, яка створюється кожного навчального року. До її складу входять: керівник закладу, заступник керівника, голови циклових комісій. Методичні рекомендації підготовки державного іспиту розроблено викладачами випускової циклової комісії з урахуванням вимог навчального плану. Вони знайомлять студентів з методикою підготовки до державного іспиту, висвітлюють питання з циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Зміст програми охоплює основну проблематику дисциплін, які дають змогу перевірити і оцінити набутий необхідний рівень знань та практичних навичок бакалавра. Програма комплексного державного іспиту має таку структуру:
 1. Загальна частина (пов’язана з напрямами діяльності, зазначеними у кваліфікаційній характеристиці), перелік набору дисциплін, за якими будуть атестуватися студенти.
 2. Зміст кожного розділу (назва розділу програми державних іспитів відображає напрямок майбутньої діяльності).
 3. Критерії оцінювання.
 4. Список рекомендованої літератури.
При прийнятті екзамену враховуються наступні критерії оцінювання: - знання навчального матеріалу дисципліни; - вміння виділяти істотні положення навчальної дисципліни; - вміння формулювати конкретні положення навчальної дисципліни; - уміння застосовувати теоретичні знання на практиці та вирішення прикладних проблем; - загальна та професійна мова відповіді. Результати комплексного державного іспиту визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно” та „незадовільно” і оголошуються в той же день після оформлення протоколів засідань державних екзаменаційних комісій. Іспит проводиться в усній формі (триває 6 академічних годин на день). Студентам надається право вибору екзаменаційного білету та визначена кількість годин на підготовку відповіді по білету. Білети складаються за методикою, розробленою кращими провідними викладачами випускової циклової комісії. Крім державної атестації випускників у коледжі проводиться державна підсумкова атестація за середню освіту. Наголошуємо, що державна підсумкова атестація студентів, які вступили до навчального закладу на базі базової загальної середньої освіти, проводиться під час літньої екзаменаційної сесії на другому курсі відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів (наказ МОН від 25.04.2001р. № 341) та щорічного листа Міністерства освіти і науки України щодо порядку закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах. За результатами державної підсумкової атестації студенти отримують атестати про повну загальну середню освіту, які зберігаються в їхніх особових справах і видаються їм після закінчення навчання з дипломами молодшого спеціаліста. Результати успішності є важливим показником навчальної роботи не лише студента, але й усього коледжу в цілому. Тому, при розробці засобів діагностики якості знань враховується підхід системного наскрізного інтегрованого контролю, який діагнозує якість освіти як Коледжу в цілому, так і навчальних відділень, циклових комісій), навчально-методичних комплексів, навчальних дисциплін. З цією метою з 2006 року в Коледжі розроблені, затверджені і функціонують методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу. Дана система оцінювання розроблена з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS), особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки знань, зокрема:
 • підвищення мотивації студентів до системного активного навчання впродовж семестру та навчального року;
 • відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів і завдань робочій програмі дисципліни, розробленій за вимогами КМСОНП;
 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;
 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням контрольних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту, а також врахуванням усіх видів навчальної роботи студента впродовж семестру, передбачених робочими навчальними програмами дисциплін;
 • забезпечення належних умов для вивчення програмного матеріалу з нормативних і вибіркових дисциплін і підготовки до контрольних заходів, що досягається їх чітким розмежуванням за змістом і терміном проведення;
 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.
Оцінювання знань студентів з кожної дисципліни здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних контрольних завдань, які включають поточний, підсумковий та семестровий контроль знань. При організації поточного контролю циклові предметні комісії та керівники курсів самостійно визначають об’єкти контролю, форми проведення контрольних завдань та критеріїв оцінювання за 100-бальною шкалою, а для економічного факультету Міністерством освіти і науки України визначена експериментальна 5-бальна шкала оцінювання. Результати оцінювання відображаються у журналах викладачів та академгруп (модульних залікових книжках студента), а також доводяться до відома студентів на практичних, семінарських та лабораторних заняттях. Підсумкова оцінка з дисципліни у балах (шкала КНУ імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу та оцінку за шкалою ECTS. Шкала оцінювання
За шкалою Університету (100-бальною системою) Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету Оцінка за шкалою ECTS
91-100 відмінно 5 A Відмінно
85-90 добре 4 B Добре (дуже добре)
75-84 C Добре
65-74 задовільно 3 D Задовільно
60-64 E Задовільно (достатньо)
35-59 не задовільно 2 FX Незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 не задовільно 2 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Кредитно-модульна система гарантує академічне визнання навчання за кордоном і розширює вибір місць навчання, забезпечує прозорість навчальних планів, у яких міститься детальна інформація про зміст навчального процесу на шляху до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, більш чітко відображає структуру курсів навчального плану, навчаль­не навантаження студента і результати навчання, поліпшує якість навчального процесу й організаційно-адміністративної роботи. Кредитно-модульна система є не тільки основою на­вчального процесу у традиційній вищий освіті, а й елементом системи післядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації, в тому числі у системі дистанційного навчання, де її застосування найбільш ефективне, оскільки пов'язане із системою контролю — тестуванням. Тобто впрова­дження цієї системи забезпечує реалізацію одного з головних положень Болон­ського процесу — "навчання протягом усього життя". Першочерговим завданням залишається подальша робота з удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Формальне перерахування навчального навантаження у кредити та запровадження інформаційних пакетів є недостатнім для переходу до нових методів реалізації навчального процесу та застосування новітніх форм контролю знань. Положення вищих навчальних закладів про організацію навчального процесу побудовані на формальних переходах до накопичувальної системи оцінок знань і, як результат, призводять до необґрунтованих масових відрахувань студентів, створення соціальної напруги в студентських колективах, формування у студентів уяви про кредитно-модульну систему як про ще один спосіб суб’єктивного керування результатами навчання.