Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Теорія права, 2 курс, Право, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»


Крижановський А. Ф., Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г., Скуріхін С. М.,  Іванчук В. Є. Загальна теорія права та держави : навч.-метод. посіб.  - Одеса : Фенікс, 2022. - 258 с.
Теорія держави і права в схемах та таблицях: навч. посіб./ кол. авт.; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. — К.: «Хай-Тек Прес», 2020. — 296 с.

Тополевський Р. Б., Федіна Н. В. Теорія держави і права: навч. посіб.- Львів: ЛьвДУВС, 2020.- 268 с.
Гусарєв, С.Д. Теорія держави та права : навч. посіб. - К. : НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с.

Загальна теорія держави і права6навч. посіб./за заг. ред. Л.М. Стрельбицької. -К.: Кондор,-2016
Луць,Л.А. Загальна теорія держави та права: навч.-метод. посіб. (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка, 2007.-412 с.
Рабінович, П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб.-Львів,2007.-192с.
Волинка, К.Г. Теорія держави і права:навч. пос.-К.: МАУП,2003.-240с.
Скакун, О.Ф. Теорія держави і права: підруч.-Харків: КОНСУМ,2001.-656с.