Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Трудове право, 4 курс, Право, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»


Трудове право України: підруч./за ред. проф. О. М. Ярошенко. -Харків, 2022. – 376 с.
Чанишева Г. І. Трудове право України : навч.-метод. посіб.  – Одеса : Фенікс, 2022. – 282 с.
Бутинська Р. Я., Мокрицька Н. П. Трудове право України : навч. посіб. — Львів : «Галицька видавнича спілка», 2022. — 312 с.
Щербина В.І., Соцький А.М. Трудове право України: підруч./ В.І. Щербина, А.М. Соцький. Чернівці: Технодрук, 2021. -552 с.
Щербина В.І., Соцький А.М. Трудове право України: практикум: посібник / В.І. Щербина, А.М. Соцький. – Чернівці, 2021. – 88 с.
Венедіктов С. В. Трудове право України: підруч.- Київ: «Видавництво Людмила», 2021.- 216 с.
Прогонюк Л.Ю. Трудове право : курс лекцій / Л. Ю. Прогонюк. — Миколаїв: МНАУ , 2021. — 99 с.
Трудове право України : підруч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; [С. М. Бортник, К. Ю. Мельник, Л. В. Могілевський та ін.]. – Харків, 2019. – 408 с.
Занфірова Т. А. Філософія трудового права : навч.-метод. посіб. для студентів юридичних факультетів і відділень / Т. А. Занфірова. – Харків : Константа, 2018. – 515 с.
Трудове право України: навч. посіб. / кол. авторів; за ред. В. О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 564 с.