Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Українська мова (за професійним спрямуванням), 2 курс, Право, ОС «бакалавр» 


Голоюх Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням. : [навч. посібник]. - Луцьк, 2022.- 192 с.
Підгурська В.Ю., Голубовська І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб.- Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. - 192 с.

Клак О. С. Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. -Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. -152 с.
Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020 – 184 с.
Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ (Збірник наукових праць). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 688 с.
Зикун І.Н. та ін. Українська мова у професійному спілкуванні юристів: навч. посіб.   - Ірпінь: Видавничо-інформаційний центр Університету ДФС України, 2018.-349 с.
Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти / уклад. О.В. Бабакова, З.О. Митяй, О.Г. Хомчак. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 151 с.
Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види: монографія / — Харків, 2015. -280 с.
Шевчук СВ., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підр. - 2-ге вид., виправ і доповнен. -К.: Алерта, 2011. -696 с.
Шевчук, С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: підруч. — К: Літера ЛТД, 2003. - 448 c.