Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Вступ до спеціальності, 2 курс, Право, ОПС «Фаховий молодший бакалавр»


Основи юриспруденції : підручник / Хрідочкін А. В., Макушев П. В., Ченцов В. В. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. – 396 с.

Тополевський Р. Б., Федіна Н. В.Теорія держави і права: навч. посіб.- Львів: ЛьвДУВС, 2020.-268 с .
Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посіб. / Кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніпро: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2018.- 716 с
Професійна етика юриста : навч.-метод. посіб. (у схемах) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. -108 с.
Етика юриста : конспект лекцій / укладач Л. В. Теліженко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 163 с.
Ухач В.З. Юридична деонтологія і професійна етика: навч. посіб. - Тернопіль: Вектор, 2015. - 335 с.
Курс лекцій з юридичної деонтології : навч. посіб./ [І. А. Логвиненко, І. Л. Невзоров, Є. С. Логвиненко та ін.] ; за заг. ред. І. А. Логвиненка, І. Л. Невзорова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. –Харків : ХНУВС, 2022. – 184 с.
Тополевський Р. Б., Федіна Н. В. Теорія держави і права: навч. посібник.- Львів: ЛьвДУВС, 2020. -268 с.