Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Захист прав пацієнтів та працівників сфери охорони здоров’я, 3 курс, Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"

Назарко, Ю.В.  Конституційне право на охорону здоров’я в  Україні та державах Європейського Союзу :порівняльно-правове дослідження :дисертація.-К.,2019.-249 с.
Долгіх, М.В. Теоретичні засади реформуваннямеханізмівпублічногоуправління системою охорониздоров’я:дисертація.-К.:МАУП,2021.-255с.
Гревцова Р. Медичне право: Реалії практики в Україні і зарубіжнихкраїнах.- К.,2017.-58 с.
Миронов А.Г. Адміністративно-правове забезпечення державного контролю у сфері охорони здоров'я. Дисертація. Запоріжжя – 2020
Міжнародне право: кіберінфраструктура та охорона здоров’я: навч. посібник / В.І. Литвиненко, Ю.П. Лісовська, І.О. Шашкова-Журавель. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. — 236 с.
Корнілова О.В. Медична допомога як вид соціального забезпечення. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021.