Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Криміналістика, 4 курс, Право, ОС «бакалавр»


Пряхін Є. В. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень : навч.посіб.-. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. -164 с.
Копча В. В. Криміналістична техніка, тактика і методика : навч. посіб. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 286 с.
Шевчук В. М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи : добірка наук. пр. / Віктор Шевчук ; упоряд.: Н.А. Чмутова. – Харків : Право, 2020. – 1280 с.
Криміналістика : підруч. : у 2 т. Т. 1 / [А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, А. В. Іщенко та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 384 с.
Криміналістика : підруч. : у 2 т. Т. 2 / [А. Ф. Волобуєв, О. В. Одерій, Р. Л. Степанюк та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 312 с.
Головко М. Б. Криміналістика (Криміналістична тактика): навч. посіб. / М. Б Головко, Л. А. Остапенко, І. П Осипенко, М. П. Черненок – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – 220 с.
Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К. О. Чаплинський, О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, Ю. А. Чаплинська]. – 2-е вид, перероб. і доп. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – 480 с.
Криміналістика у питаннях і відповідях : навч. посіб. / А.В. Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю.М. Чорноус та ін. – К. : ТОВ "Видавництво "Центр учбової літератури" , 2016. — 118 с.
Криміналістика : підруч. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус,А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. –544 с.