Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Кримінологія та кримінально-виконавче право, 4 курс, Право, ОС «бакалавр»


Кримінологія : навч. посіб.-практикум/за заг. ред. к.ю.н., доц. С.А. Шалгунової .- Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 332 с.
Кримінологія : підруч./за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 612 с.
Кримінально-виконавче право України: курс лекцій /за заг. ред. В.В. Шаблистого. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – 236 с.
Кримінологія : підруч. / за заг. ред.Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова. – 2‑ге вид., перероб. та допов. – Харків :Право, 2018. – 416 с.

Кримінально-виконавче право України : підручник : ТОМ І (у 2-х т.) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Є. Ю. Бараша. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П. – 2018. – 364 с.
Кримінально-виконавче право України : підруч. : ТОМ ІІ (у 2-х т.) / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Є. Ю. Бараша. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П. – 2018. – 622 с.
Кримінологія: навч.-метод. посіб./ Г. З. Яремко, Н. І. Устрицька. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. -144 с.