Фінансово-правовий коледж

заклад вищої освіти з 1994 року

Основи права інтелектуальної власності, 4 курс, Право, ОПС "фаховий молодший бакалавр"


Право інтелектуальної власності : підруч./  за заг. ред. і передм. д-ра юрид наук, доц. Т. В. Ярошевської.- Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. -336 с.
Інтелектуальна власність та патентознавство : підруч. / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, А. Данильченко та ін. ‒ Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. ‒ 374 с.
Інтелектуальна власність та патентознавство : підруч./ за заг. ред. проф. П. М. Цибульова та доц. А. С. Ромашко. ‒ Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. ‒ 374 с.
James Boyle, Jennifer Jenkins.Intellectual Property: Law & the Information Society - Cases & Materials 5th Edition.- Center for the Study of the Public Domain Duke Law School,2021.-830 с.
Попова Л.М. Інтелектуальна власність :підруч.-Харків, «Федорко», 2021.-262 с.
Бенедисюк В.М. Посібник для суддів з інтелектуальної власності.-   К.:К.І.С.,2018 .-424 с.
Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: підруч.: 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 504с
Москалюк Н.Б., Кузьмич Л.В.   Право інтелектуальної власності. Практикум: навч. посіб..– Тернопіль, 2017. - 200 с.
Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник . – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ,2017.-140 с
Світличний, О. П. Право інтелектуальної власності: підруч.  – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с.
Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : навч. Посіб./ В. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін.; За ред. І. С. Тімуш, Ю. В. Нікітіна, В. П. Мироненко. – К.: Національна академія управління, 2014. – 352 с.